Menu

Zoek op
rubriek

Luchtkwaliteit licht verbeterd in 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  maakt elk jaar overzichtskaarten van de luchtverontreiniging en stikstofdepositie in Nederland. Uit de nieuwe kaarten (zogeheten GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten) blijkt dat de lucht boven ons land in 2019 lagere concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) bevatte dan in 2018. Ook maakte het RIVM prognose kaarten voor de luchtverontreiniging in 2020, 2025 en 2030.

RIVM 20 oktober 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid. Te veel stikstofdepositie kan leiden tot een afname van de biodiversiteit. Overheden gebruiken de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland /GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland -kaarten voor hun beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te verminderen. De nieuwe kaarten worden ook gebruikt in het beleidsinstrumentarium voor stikstof AERIUS. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  combineert voor de GCN/GDN-kaarten metingen en modelberekeningen om de werkelijke situatie zo goed mogelijk te benaderen.

In de prognoses voor 2020 is geen rekening gehouden met de eventuele effecten van de COVID-19-pandemie (zoals de opkomst van thuiswerken). In de prognoses voor 2025  en 2030 is ook nog geen rekening gehouden met aanvullend stikstofbeleid. Op het moment van onderzoek was daarover onvoldoende bekend.

Daling in cijfers

Concentraties van luchtverontreiniging en de depositie van stikstof waren in 2019 lager dan in 2018. Die vergelijking wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden.

Die weersinvloed kan leiden tot verschillen van 10 tot 20%. Daarom is het belangrijk om naar de langjarige trend te kijken. De prognose is zowel voor luchtkwaliteit als stikstofdepositie (licht) dalend.

  • Gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ) in de lucht in 2019 waren 5 procent lager dan in van 2018.

  • Gemeten concentraties fijnstof (PM) in 2019 waren lager dan in 2018 (PM10 fijnstof  ongeveer 7 procent en PM2,5 fijnstof  ongeveer 13 procent lager).

  • Concentraties ammoniak in de lucht in 2019 waren ongeveer 12 procent lager dan in 2018.

  • Gemiddelde stikstofdepositie (ammoniak en stikstofoxiden) op het totale Nederlandse landoppervlak in 2019 was circa 7 procent lager dan in 2018. Deze daling is sterk weersafhankelijk.

  • De prognose, op basis van het huidige beleid is dat de luchtverontreiniging verder afneemt  (in  2030 ca. 30 procent reductie in NO2 en 15-20 procent reductie van fijnstof) De stikstofdepositie in heel Nederland, en in de Natura 2000-gebieden daalt licht, gemiddeld met ongeveer 15 procent in 2030. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door een daling van NOx Stikstofoxiden . Daarbij is de daling van NOx vanuit het buitenland dominant.

Rapport grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland : Rapportage 2020

Large-scale concentration and deposition maps of the Netherlands : 2020 report

Samenvatting

Het RIVM maakt elk jaar kaarten van de luchtverontreiniging in Nederland. Dit gebeurt voor heel veel stoffen, waaronder stikstofdioxide, ammoniak en fijnstof. Ook wordt de hoeveelheid stikstof die op de bodem en planten neerslaat, de stikstofdepositie, in kaart gebracht. Naast de jaarlijkse berekeningen maakt het RIVM verwachtingen voor 2020, 2025 en 2030. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke langetermijneffecten van de COVID-19-pandemie.

De kaarten worden gebruikt om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie in Nederland te volgen. De overheden gebruiken de kaarten om nieuw beleid te maken om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofdepositie te verminderen. Luchtverontreiniging is schadelijk voor de volksgezondheid. Te veel stikstofdepositie op natuurgebieden is schadelijk voor het aantal soorten. De kaarten worden gemaakt door metingen te combineren met modelberekeningen. Zo komen de kaarten het beste overeen met de werkelijke situatie.

Stikstofdioxide- en fijnstofconcentraties

De gemeten concentraties stikstofdioxide in de lucht zijn in 2019 gemiddeld iets (circa 5 procent) lager dan in 2018. Naar verwachting zullen de gemiddelde concentraties in Nederland in 2030 ongeveer 30 procent lager zijn dan de concentraties in 2019. Deze concentraties dalen iets minder dan vorig jaar, werd verwacht. Dit komt vooral doordat de verkeersemissies naar verwachting minder zullen dalen.

De gemeten concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) waren in 2019 ook iets lager dan in 2018 (ongeveer 7 procent en 13 procent). De verwachting is dat de gemiddelde berekende Nederlandse concentraties fijnstof (PM10 en PM2,5) in de komende tien jaar nog ongeveer 13 respectievelijk 20 procent dalen.

Ammoniakconcentraties en stikstofdepositie

Ammoniak in de lucht levert een belangrijke bijdrage aan de hoeveelheid stikstof die uiteindelijk op de bodem en planten neerslaat. De concentraties ammoniak in de lucht zijn daarom een graadmeter voor de hoeveelheid ammoniak die neerslaat. De gemeten concentraties ammoniak in de lucht zijn in 2019 ongeveer 12 procent lager dan in 2018. In 2018 waren de concentraties door de weersomstandigheden overigens hoger dan normaal

De gemiddelde stikstofdepositie op het totale Nederlandse landoppervlak was in 2019 circa 7 procent lager dan in 2018. De verwachting, vanuit het huidige beleid, is dat deze stikstofdepositie in Nederland tot 2030 met ongeveer 15 procent zal dalen. De stikstofdepositie is vooral van belang in de Natura 2000- gebieden. De gemiddelde daling tussen 2019 en 2030, in de Natura 2000- gebieden op het Nederlandse landoppervlak, is ook ongeveer 15 procent.

Download het rapport.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.