Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kwaliteit natuurgebieden verbeteren

De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken. Ook Vogelbescherming is deelnemer aan dit programma met een looptijd van zes jaar onder de noemer ‘All4biodiversity’. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds voor natuur, milieu en klimaat.

Vogelbescherming Nederland 12 januari 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Natura 2000-gebieden

Nederland telt in totaal ruim 160 zogenoemde ‘Natura 2000-gebieden’. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn.

Provincies moeten ervoor zorgen – samen met de rijksoverheid – dat het goed gaat met deze natuurgebieden. In Nederland hebben veel Natura 2000-gebieden echter helaas te lijden onder activiteiten vanuit de directe omgeving, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. All4biodiversity wil daar iets aan doen. Bij de bescherming van natuurgebieden zijn daarom dus ook partners uit de omliggende omgeving nodig. Om zo te komen tot een gebiedsgerichte aanpak.

Verdienmodellen

Het programma ‘All4biodiversity’ krijgt de komende zes jaar onder meer vorm via concrete pilot-projecten in de vijf deelnemende provincies. Binnen die projecten gaan de betrokken gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen om de natuurkwaliteit rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Boerenlandvogels en vogels typisch voor duinen, kwelders, bossen en het rivierengebied gaan hiervan profiteren.

Bij het verbeteren van de natuurkwaliteit zoeken de betrokken partijen aansluiting bij andere opgaven, zoals bodemdaling en het klimaatvraagstuk. Belangrijk is ook dat de maatregelen financieel duurzaam zijn, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en andere partijen ook in de toekomst een goede boterham te verdienen valt.

Het is de bedoeling dat de opgedane kennis ook wordt gebruikt in de andere provincies van Nederland. Via samenwerking kunnen partijen in het buitenland ook profiteren van de opgedane ervaringen.

Veel aandacht wordt er daarom besteed aan zogeheten verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen, zoals de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen van landbouwgewassen, of het vergroten van het toeristisch aanbod. Kort gezegd, als er wat wordt verdiend - bijvoorbeeld ook door boeren te belonen voor maatschappelijke diensten -, dan kunnen de natuurmaatregelen ook op de lange duur uit.

Het is de bedoeling dat de in de projecten opgedane ervaring en kennis ook worden toegepast in en rondom beschermde gebieden in de andere provincies dan de genoemde vijf. Via internationale samenwerking kan het ook buiten Nederland, navolging krijgen.

Deltaprogramma biodiversiteitsherstel

All4biodiversity bouwt voort op de samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt daarbinnen een belangrijke pijler om iets te doen aan klimaatverandering en de stikstofproblematiek. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden en heeft als doel het verlies aan planten en dieren in Nederland tegen te gaan.

Belangrijke onderdelen van het Deltaplan vormen een gebiedsgerichte aanpak, het introduceren van nieuwe verdienmodellen en stimulerende wet- en regelgeving voor herstel van biodiversiteit.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.