Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kabinet, maak werk van instellen drempelwaarden stikstof

"De maatregelen die het kabinet voorstelt om het stikstofprobleem op te lossen, zijn maatregelen voor de komende maanden, maar zorgen er niet voor dat gemeenten morgen weer aan de slag kunnen. Inwoners en bedrijven zijn hiervan de dupe."

4 oktober 2019

De VNG roept het kabinet daarom nogmaals op ook met oplossingen te komen waarmee gemeenten weer snel aan de slag kunnen. Het instellen van een drempelwaarde is een oplossing die snel soelaas biedt.

De VNG ziet dat het kabinet de impasse waarin we zitten serieus neemt en probeert met oplossingen te komen. Tegelijkertijd zien we ook dat de maatregelen die het kabinet nu voorstelt er niet voor zorgen dat gemeenten op korte termijn weer vergunningen kunnen afgeven om woningen (af) te bouwen en bedrijven weer kunnen starten met hun activiteiten. De VNG vreest ook dat de voorstellen van het kabinet in de praktijk zullen leiden tot langdurige en dure vergunningverleningsprocedures.

Drempelwaarde

De VNG heeft bij de minister gepleit voor het instellen van een drempelwaarde waarbinnen vergunningverlening mogelijk is. De drempelwaarden moeten gebiedsgericht worden vastgesteld, omdat het effect van de stikstofdepositie per gebied flink verschilt. We zijn blij dat het kabinet ons verzoek heeft overgenomen. Met het instellen van drempelwaarden kunnen projecten met weinig uitstoot relatief snel en eenvoudig weer doorgaan.

Aandachtspunten voor VNG

Het stikstofprobleem oplossen kan volgens het kabinet alleen via een gebiedsgerichte aanpak. De VNG wijst erop dat we in de gebiedsgerichte aanpak als gelijkwaardige overheden moeten deelnemen. Provincies zijn bevoegd gezag voor natuurwetgeving, maar gemeenten staan aan de lat voor de grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en energietransitie. De belangrijke maatschappelijke opgaven van vandaag de dag vinden immers voor een groot deel decentraal plaats.

Het kabinet wil de 1 miljard euro die ze in de Miljoenennota hebben gereserveerd voor het Stimuleringsfonds voor de woningbouw óók gebruiken om het stikstofprobleem aan te pakken. De VNG benadrukt dat het geld uit dit fonds heel hard nodig is voor stedelijke herstructurering en het betaalbaar krijgen van woningbouwprojecten.

Hoe verder?

Deze maand debatteert de Tweede Kamer over de voorstellen van het kabinet en ook bij de begrotingsbehandelingen zal het onderwerp van gesprek zijn. Wij zullen onze zorgen en aandachtspunten met de Kamer delen en blijven met de betrokken partijen in gesprek over het oplossen van het stikstofprobleem.

Meer informatie

Artikel delen