Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Indexering inkomens voor woningtoewijzing, verkoopregels en passend toewijzen

Jaarlijks worden enkele bedragen zoals vastgelegd in de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna RTIV), geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn bekend en treden per 1 januari 2022 in werking.

Rijksoverheid 4 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Inkomensgrenzen voor woningtoewijzing

Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van woningen houden aan een aantal regels, waaronder de maximale inkomensgrens. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2022 gelden de volgende grenzen:

€ 40.765 voor eenpersoonshuishoudens

€ 45.014 voor meerpersoonshuishoudens

De inkomensgrenzen die toegelaten instellingen moeten hanteren bij de toewijzing van vrijkomende sociale huurwoningen aan de doelgroep wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexatie vindt plaats met het percentage waarmee het bedrag, genoemd in artikel 18, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag (het referentie-inkomensijkpunt voor een meerpersoonsouderenhuishouden) wordt gewijzigd.

Inkomensgrenzen passend toewijzen

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet en het BTIV jaarlijks aan 95% van de woningzoekenden passend toewijzen. Deze maximale inkomensgrenzen worden voor het passend toewijzen conform de Wet op de huurtoeslag aangepast.

Voor 2022 gelden de volgende inkomensgrenzen voor het passend toewijzen:

Inkomensgrens verkoopregels woningcorporaties

De inkomensgrens met betrekking tot verkoop onder voorwaarden van een woning door een toegelaten instelling aan een natuurlijke persoon, wordt eveneens geïndexeerd. De maximale inkomensgrens wordt € 45.482. Volgens het BTIV geldt dat voor degene die een woongelegenheid van een woningcorporatie wenst te kopen met een korting van 10% tot maximaal 25% geen waardedeling hoeft te worden overeengekomen als het huishoudinkomen niet hoger is dan deze grens. Hierbij geldt de korting op de waarde vrij van huur en gebruik.

Indexeringspercentages

De indexeringspercentages i1 en i2 zijn bekend. Deze percentages worden gebruikt om inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het niveau van 2022. De percentages zijn:

Index T-1: 1,0185

Index T-2: 1,0438

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.