Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Het Nationaal Water Programma 2022-2027 is vastgesteld!

Het Nationaal Water Programma (NWP) met de bijlagen is op 18 maart 2022 vastgesteld en aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Op dinsdag 22 maart wordt het NWP vervolgens gepubliceerd door middel van een kennisgeving in de Staatscourant en de Volkskrant. Vanaf dan ligt het ook op locaties door het hele land.

Helpdesk Water 22 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wat is het NWP?

Om ons land ook voor de komende generaties veilig, aantrekkelijk en leefbaar te houden, is het Nationaal Water Programma 2022-2027 vastgesteld. Het NWP beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen. De wateropgaven in Nederland worden door klimaatverandering, bodemdaling, milieuverontreiniging, biodiversiteitsverlies en ruimtedruk steeds groter en complexer.

Minister Harbers (IenW): 'Ook voor toekomstige generaties willen we een veilige en klimaatbestendige delta met schoon drinkwater. Het kabinet onderschrijft dat water en bodem leidend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland en heeft extra geld beschikbaar gesteld voor klimaat- en landbouwtransitie en voor herstel van natuur.'

In de uitvoering ligt bovendien een grote opgave om verouderde infrastructuur zoals bruggen en sluizen in stand te houden en waar nodig te vervangen of te renoveren. Een integrale aanpak met de energietransitie, de woningbouw en de transitie landelijk gebied is noodzakelijk. Minister Harbers: 'We maken ook extra geld vrij voor het beheer en onderhoud van infrastructuur, waaronder de rijkswateren. Het Nationaal Water Programma helpt ons om deze grote opgaven voor de komende jaren goed te regelen. Om dit te kunnen realiseren, is samenwerking met waterschappen, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers noodzakelijk.'

Onderdelen NWP

Belangrijke onderdelen van het NWP zijn

  • de stroomgebiedbeheerplannen

  • het overstromingsrisicobeheerplan en

  • het Programma Noordzee

  • Hoe is het NWP tot stand gekomen?

Het is ontwikkeld door het ministerie van IenW, LNV en BZK samen met de koepelverenigingen. Vanaf eind 2019 tot eind 2021 zijn medeoverheden en maatschappelijke partijen via een participatieproces betrokken bij de totstandkoming. Vele overheidsinstanties (uit binnen- en buitenland), maatschappelijke instellingen, burgers en bedrijven hebben in 2021 via een zienswijzeprocedure input geleverd. Hun reacties hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het NWP en de bijlagen. Dit is terug te vinden in de Reactienota’s.

Ook is een PlanMER inclusief Passende Beoordeling opgesteld. Het rijk kan de ambities van het NWP niet alleen realiseren. Voor een integrale aanpak van nationale en regionale opgaven doet het rijk dit samen met medeoverheden, maatschappelijke organisaties, sectorpartijen, (drinkwater)bedrijven en burgers.

Publicaties

Nationaal Water Programma 2022-2027

Programma Noordzee 2022-2027

Reactienota op zienswijzen en adviezen Nationaal Water Programma 2022-2027

Onderliggende beslisnota s bij TK aanbiedingsbrief NWP

Reactienota op zienswijzen en adviezen Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2022-2027 (deel 3)

Overstromingsrisicobeheerplan Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027

Stroomgebiedbeheerplannen Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027

Zie ook

Kamerbrief: Nationaal Water Programma 2022-2027

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.