Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Gezamenlijk antwoord op de dreigende leegstand van kerken

Religieus erfgoed leeft. In dorpen en steden zijn de bewoners zich steeds meer bewust van de waarde van dit speciale type erfgoed. Maar veel kerken hebben moeite om hun exploitatie sluitend te krijgen. Daardoor en door een teruggang van het aantal kerk bezoekende leden komen veel kerken en kloosters leeg te staan en wordt gezocht naar mogelijkheden tot herbestemming.

RCE 7 december 2016

Op 8 december presenteren verschillende landelijke partners een collectieve strategie voor de komende jaren. Belangrijke aandachtspunten vormen het voorzetten van een eerdere samenwerking en het centraliseren van kennis. Vanuit het besef dat de toekomst vraagt om een nieuwe balans in noodzakelijk belang van behoud en de vraag naar transformatieruimte zullen overheden met een nieuwe blik en vanuit een breed belangenkader naar de waardering van gebouwen en hun interieurs kijken. En omdat de inzet en betrokkenheid van veel actieve burgers onmisbaar is voor instandhouding en doorontwikkeling, spannen alle partners zich in om het maatschappelijk draagvlak voor religieus erfgoed te verbreden en te verstevigen.

Agenda Toekomst Religieus Erfgoed

In juni 2014 werd gestart met de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een brede maatschappelijke coalitie van zon twintig partijen heeft de afgelopen 2,5 jaar hard gewerkt om religieus erfgoed op de maatschappelijke en bestuurlijke kaart te zetten. Op 8 december a.s. wordt in de Grote Kerk in Naarden het slotsymposium gehouden van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Uiteraard worden de resultaten ervan gepresenteerd, maar belangrijker: er wordt vooruitgeblikt en gekeken hoe de energie die met de Agenda is ontwikkeld, vastgehouden kan worden en hoe de verbinding met de toekomst gemaakt kan worden.

Het einde vormt een nieuw begin

Talloze bevlogen eigenaren en beheerders kwamen de afgelopen 2,5 jaar aan het woord in een reeks symposia, waaruit steeds weer bleek hoe lef, betrokkenheid en ondernemerszin kunnen leiden tot mooie en succesvolle initiatieven. Zowel op locaties in oorspronkelijk gebruik, als in herbestemde gebouwen. In projecten als Adopteer een Kerk en Open Kerken en Kloosters deelden initiatiefnemers hun ervaringen in de soms moeizame zoektocht naar een nieuwe toekomst voor hun gebouw. Er is een digitaal platform

www

.toekomstreligieuserfgoed.nl

ontwikkeld, als opmaat naar een digitale kennisbank, waar actuele ontwikkelingen en nieuwe handreikingen een plek kregen. Ook zijn de schijnwerpers gezet op de kansrijke beloften van religieus erfgoed in het kader van toerisme en publieksbereik met als resultaat een sterker maatschappelijk en economisch draagvlak.

Bijlagen

Artikel delen