Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Gescheiden inzameling afvalstromen verplicht per 1 juli 2020

Sinds 1 juli is het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen van kracht. Gemeenten zijn nu wettelijk verplicht om gft, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen gaat deze verplichting in per 1 januari 2025.

VNG 23 juli 2020

Nieuws & Achtergrond

Afwijken van de verplichtingen

Het besluit bevat de mogelijkheid om in bepaalde gevallen af te wijken van het gescheiden inzamelen. Voor metaal, kunststof en glas kan bijvoorbeeld van de verplichting worden afgeweken als een andere manier van inzamelen het potentieel voor hergebruik of recycling niet beïnvloedt. Nascheiden van kunststof en metalen uit restafval blijft daarom mogelijk.

Als wordt afgeweken van gescheiden inzameling moet dit altijd in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen. Ook moet regelmatig worden getoetst of nog steeds aan de afwijkingsgronden wordt voldaan.

Afvalstoffenverordening

Het is raadzaam om na te gaan of de huidige afvalstoffenverordening in uw gemeente strookt met de nieuwe verplichtingen. Als dit niet zo is, heeft u tot 1 januari 2021 om de verordening aan te passen. De VNG start na de zomer met de actualisatie van de modelverordening.

Meer informatie

Lees het ‘Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen’.

Artikel delen

Reacties

Geef een reactie