Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Expertmeeting over RIVM-rapport stoffen Tata Steel: Eisen voor registratie in Milieujaarverslag moeten nauwkeuriger

Het verschil tussen de via het luchtmeetnet gemeten hoeveelheden metalen en PAK in de IJmond en de berekeningen met gegevens van milieujaarverslagen en Emissieregistratie van Tata Steel is grotendeels verklaard. Dit is het resultaat van de expertmeeting die is gehouden naar aanleiding van de publicatie van het RIVM-rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmondregio’ in januari van dit jaar.

Provincie Noord-Holland 18 juli 2022

Nieuws

Het blijkt dat de eisen voor emissieregistratie in het elektronisch Milieujaarverslag minder compleet en nauwkeurig zijn dan de emissieregistratie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Het onderzoek, dat in januari 2022 is gepubliceerd (1), maakt deel uit van een reeks van gezondheidsonderzoeken in de IJmond, dat het RIVM uitvoert in opdracht van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten (2). In het onderzoeksrapport werd geconstateerd dat de via het luchtmeetnet in de IJmond gemeten hoeveelheden metalen en PAK (veel) hoger zijn, dan verwacht werd op basis van berekeningen met data van de milieujaarverslagen, respectievelijk de Emissieregistratie van Tata Steel.

Verschil grotendeels verklaard

Vervolgens hebben de provincie Noord-Holland, het RIVM en Tata Steel afgesproken via expertmeetings te onderzoeken of het geconstateerde verschil verklaard kon worden. Op 17 februari en 31 mei hebben het RIVM, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Tata Steel, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en provincie Noord-Holland gesprekken gevoerd over de mogelijke verklaringen van het verschil. 

De hoofdconclusie van de gesprekken is dat de partijen aangeven dat ze veel beter inzicht hebben gekregen in de factoren die het gat grotendeels verklaren tussen de gemeten en berekende concentraties. Tijdens de expertmeeting is een vergelijking gemaakt van de gegevens van het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) en de inventarisatie van gegevens van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Uit de vergelijking blijkt dat bij gebruik van de gegevens van ZZS het verschil tussen gemeten concentraties stoffen en berekende concentraties van deze stoffen veel kleiner is.

Reactie provincie Noord-Holland: registratie van uitstoot van stoffen moet completer en nauwkeuriger

Uit de expertmeeting blijkt dat de ZZS-inventarisatie nauwkeuriger en completer is, omdat hier hogere eisen aan worden gesteld en naar meer detail wordt gevraagd dan voor het e-MJV. De provincie Noord-Holland neemt als bevoegd gezag op basis van de resultaten van de expertmeeting vervolgstappen om de emissieregistratie te verbeteren. Ten eerste heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die handelt in mandaat van de provincie, in de beoordeling van het e-MJV 2021 opgenomen dat Tata Steel het e-MJV actualiseert op basis van de nieuwste inzichten die zijn opgedaan in de ZZS-inventarisatie. Dit sluit aan bij de aanbeveling van het RIVM om de informatie over de uitstoot van stoffen bij Tata Steel te verbeteren en transparanter te maken.

Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland al eerder aan het ministerie van IenW gevraagd te kijken naar het huidige stelsel voor de registratie van emissies. Het Rijk heeft al aangegeven dat voor de informatieplicht ZZS een database wordt ingericht. Hiermee ontstaat een beter zicht op de daadwerkelijke ZZS-emissies. De provincie blijft de gesprekken met het ministerie over verbetering van het stelsel voor registratie van uitstoot van stoffen voortzetten.

Meer informatie

Voor een uitgebreide weergave van de tweede bijeenkomst van de expertmeeting en een beknopte publiekssamenvatting is te vinden aan het einde van het document Weergave expertmeeting (pdf, 192 kB).
Of bekijk de volgende documenten:

  • Brief aan Provinciale Staten 

  • Weergave (verslag) expertmeeting 

  • Presentatie Tata Steel 

  • Presentatie RIVM 

Bronnen

  1. https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Januari_2022/Aanzienlijk_deel_PAK_en_metalen_in_IJmond_afkomstig_van_terrein_Tata_Steel

  2. https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Gezonde_leefomgeving_Milieu/Projecten/Tata_Steel/Gezondheid_in_de_IJmond

Publicaties

Brief aan PS over Uitkomsten expertmeetings RIVM-Tata Steel

Bijlage 1 Weergave expertmeeting

Bijlage 2 Presentatie + Memo Expertmeetings Tata Steel

Bijlage 3 Presentatie Expertmeeting RIVM

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.

KENNISPARTNER

Ruud Broekman