Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Eerste Engelse vertaling vastgestelde Omgevingswet gepubliceerd

Deze week is de eerste vertaling van de gehele vastgestelde Omgevingswet gepubliceerd op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl. Het gaat om de Engelse vertaling van de wet. De vertaling komt vooral van pas voor buitenlandse instellingen en ondernemingen die vanuit professioneel oogpunt te maken krijgen met de Omgevingswet of er inspiratie uit willen halen. Naast de vertaling van de wet is ook andere Engelstalige informatie over de Omgevingswet verzameld op een nieuw deel van de website.

Aan de slag met de Omgevingswet 15 juli 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Ontwikkeling van de Engelse versie van de Omgevingswet

In de zomer van 2014 werd voor het eerst een Engelse vertaling opgeleverd, toen nog van het voorstel voor de Omgevingswet. Na de vaststelling van de uiteindelijke wet in 2016 vonden nog verschillende wetswijzigingen plaats. De vertaling is nu helemaal actueel.

Omgevingswet in Europees juridisch verband

Andere landen en Europese instellingen tonen regelmatig belangstelling in de wetgevingsoperatie rondom de Omgevingswet. Zo is het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht het afgelopen decennium bij een aantal internationale bijeenkomsten gepresenteerd. De Omgevingswet is er mede op gericht om Europese regels beter te laten doorwerken in de nationale setting.

Veel Europese en internationale aspecten komen samen in de Omgevingswet: zo’n 70 Europese richtlijnen, verordeningen en internationale verdragen. Ze gaan over een breed scala aan onderwerpen, van overstromingsrisico’s en het Walvisverdrag tot richtlijnen over autowrakken en de energieprestatie van gebouwen. Het bij elkaar brengen van deze wetgeving biedt kansen voor het signaleren van verbeteringen in het Europese recht. Andersom kunnen bij de implementatie van nieuwe Europese voorstellen de gevolgen beter in samenhang worden bekeken.

Toepassingsgebieden van de Engelstalige Omgevingswet

De vertaling van de Omgevingswet komt van pas voor andere Europese juristen en beleidsmakers. Daarnaast biedt de Engelse versie meer duidelijkheid voor buitenlandse bedrijven(verwijst naar een andere website)(opent externe website) die zakendoen met en in Nederland. Bovendien kunnen niet-Nederlandssprekende wetenschappers hun voordeel doen met de vertaling. Zij kunnen nu gemakkelijker de verschillende nationale keuzes in landen vergelijken. Voor beleidsmakers van Europese buren biedt de vertaling wellicht inspiratie tijdens de blijvende zoektocht naar samenhang binnen het eigen nationale recht.

Meer informatie

ENGLISH TEXT

Enacted version of the Environment and Planning Act (Omgevingswet) available in English

This week, the first translation of the complete enacted version of the Dutch Environment and Planning Act (Omgevingswet) has been published on iplo.nl. This is the English translation of the Act. The translation will be particularly useful for foreign institutions and companies affected by the Environment and Planning Act or wish to draw inspiration from it. In addition to the translation of the Environment and Planning Act, other English-language information on the Act has been brought together on a new section of the website.

Realisation of the English language version of the Environment and Planning Act

The first English translation, based on a draft of the Environment and Planning Act, was delivered in the summer of 2014. After the enactment of the final version in 2016 several legislative changes were made. The translation is now fully up to date.

Dutch Environment and Planning Act in the European legal context

Other countries and European institutions regularly show interest in the Dutch Environment and Planning Act legislative operation. For example, the new system for environmental law in the Netherlands has been presented at a number of international meetings over the past decade. The legislative system is partly aimed at improving the implementation of European rules in the national setting.

Many European and international aspects converge in the Environment and Planning Act: some 70 European directives, regulations and international treaties. They cover a wide range of subjects, from flood risk and the International Convention of Whaling to directives on end-of-life vehicles and the energy performance of buildings. Bringing this legislation together offers opportunities for identifying improvements in European law. The other way round, it will allow better coherence in the implementation of new European proposals.

The benefits of an English language version of the Environment and Planning Act

The translation of the Environment and Planning Act is useful for lawyers and policymakers in other European countries. In addition, the English version offers more clarity for foreign companies(verwijst naar een andere website)(opent externe website) doing business with and in the Netherlands. Moreover, non-Dutch speaking scientists can benefit from the translation. They can now more easily compare the different national choices. For policymakers in neighbouring European countries, the translation may provide inspiration in the ongoing search for coherence within their own national law.

Further information

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.