Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

De Omgevingswet en stikstofreductie bij bouwen en slopen

Let op: per 1 januari 2024 moeten bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden adequate maatregelen worden getroffen om de emissie van stikstofverbindingen naar de lucht te beperken. Deze emissiereductieplicht volgt uit artikel 7.19a Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

4 januari 2024

De verplichting geldt alleen voor het bouwen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een bouwmelding nodig is en voor het slopen van een bouwwerk waarvoor een sloopmelding is vereist omdat de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedraagt.

Toelichting:

Bij het aanvragen van de vergunning voor de bouwactiviteit wordt in het DSO de wijze beschreven waarop het verrichten van de werkzaamheden in het concrete geval zal plaatsvinden en worden de daarbij te treffen emissiebeperkende maatregelen beschreven. Het indienen van zo’n beschrijving is volgens de wetgever verplicht voor een aanvraag om omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een bouwmelding en voor een sloopmelding. Het DSO bevat daarvoor ook de mogelijkheid.

Opmerkelijk genoeg is het aanleveren van een dergelijke beschrijving niet in de Omgevingsregeling opgenomen als indieningsvereiste. Bij het ontbreken van deze informatie mag het bevoegd gezag de aanvraag dus niet buiten behandeling laten. Dat laat onverlet dat bij het niet voldoen aan artikel 7.19a Bbl wel handhavend kan worden opgetreden.

Op welke wijze effectief, uitvoerbaar, werkbaar en betaalbaar emissies kunnen worden gereduceerd, is uitgewerkt in de op 27 november 2023 verschenen routekaart schoon en emissieloos bouwen (link in de comments). De term "adequate" is gekozen om aan te duiden dat het moet gaan om maatregelen die doeltreffend, doelmatig en dus proportioneel zijn. Van de initiatiefnemer kan niet geëist worden om maatregelen te nemen die onevenredig zwaar zijn ten opzichte van het te verwachten effect. Tegelijkertijd kan de initiatiefnemer zich niet veroorloven om slechts enkele zeer beperkte maatregelen te nemen als er daarmee andere proportionele en effectieve maatregelen blijven liggen.

Aangezien het Bbl minimumeisen bevat, staat het initiatiefnemers altijd vrij om verdergaande maatregelen te treffen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.