Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

De doelen van de wet (artikel 1.3 van de Omgevingswet)

De considerans van de Omgevingswet luidt:

20 januari 2024

Opinie

Opinie

De Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) is onder meer gevraagd of de verbeterdoelen worden behaald.

Maar we weten nu al dat het stellen van vereenvoudigde regels niet is gelukt, dat het opnemen van regels in één nieuw stelsel niet automatisch voor samenhang zorgt en dat de hoeveelheid en de niet zelfstandige leesbaarheid de doelmatigheid in de weg staan.

De EcO is ook gevraagd of het wettelijk kader van de Ow een geschikt instrumentarium biedt om de maatschappelijke doelen, bedoeld in artikel 1.3 van de Ow, te realiseren.

In haar plan van aanpak interpreteert de EcO ‘geschikt’ in die zin dat zij zal onderzoeken of het wettelijk instrumentarium voldoende is om de maatschappelijke doelen van de wet te realiseren.

Dat is niet zo eenvoudig.

Artikel 1.3 Ow luidt:

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

a.bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en

b.doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

In de bijlage bij artikel 1.1 van de Omgevingswet is het begrip “doelen van de wet” opgenomen, waarin dan wordt verwezen naar dat artikel.

In de Omgevingswet wordt dat begrip meermalen gebruikt als grondslag, om aan te geven dat met het oog op de doelen van de wet regels kunnen worden gesteld.

In de toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) (Stb. 2018, 292) wordt uitgebreid ingegaan op de doelen van de wet maar concreet wordt het nergens.

Wel in een tweetal artikelen in het Bkl. Dat is ronduit vreemd.

Artikel 8.76, eerste lid, Bkl:

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een ontgrondingsactiviteit, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met de doelen van de wet.

Artikel 8.90. eerste lid, Bkl

1. Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk die plaatsvindt buiten het provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gebied, kan de omgevingsvergunning worden geweigerd als de activiteit in strijd is met de doelen van de wet.

Niet verwacht mag worden dat, gezien de wollige tekst van artikel 1.3 Ow, de vergunning voor de bedoelde beperkingengebiedactiviteit geweigerd zal worden. Waarom dan die verwijzing?

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.