Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Communicatie over de overgang bestemmingsplan - omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 worden de bestemmingsplannen van uw gemeente omgezet naar het omgevingsplan. Dit gebeurt van rechtswege, dus vanzelf, als gevolg van de wet, zonder dat daarvoor een specifieke handeling nodig is. Elke gemeente heeft 1 omgevingsplan.

VNG 24 augustus 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het overgangsrecht van de Omgevingswet regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe recht. Het bepaalt onder meer dat een ontwerp van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2023 ter inzage gelegd moet zijn om nog onder het huidige recht te kunnen worden afgehandeld. Het voorbereiden van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan vergt meestal minimaal 4 tot 6 maanden, onder meer vanwege de (milieu)onderzoeken die de gemeente hiervoor moet (laten) uitvoeren.

Dit alles betekent dat gemeenten vanaf medio 2023 verzoeken om een nieuw of gewijzigd bestemmingsplannen niet meer af kunnen handelen onder het huidige recht. Zij zullen een zogenoemde bestemmingsplanstop willen instellen. Dit heeft gevolgen voor de procedure van bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen. Daarom is het van belang om hier tijdig en zorgvuldig over te communiceren. Vanuit hoe het was en hoe het wordt en wat de mogelijkheden zijn.

Bovenal zullen gemeenten initiatieven mogelijk willen blijven maken. Zij kunnen dit doen door een verzoek om een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan te interpreteren als een verzoek tot wijziging van het omgevingsplan. Een andere manier is het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (afwijkvergunning) of omgevingsplan (vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In jargon: de BOPA). Het tijdstip van de aanvraag (voor of na 1 januari 2024) is dan bepalend of het een afwijkvergunning of een BOPA wordt.

Vaak zal de gemeente willen overleggen met de initiatiefnemer wat voor het specifieke initiatief de beste optie is. Liefst vóórdat een verzoek of aanvraag wordt ingediend en de gemeente voor een voldongen feit staat. In de eerste periode na inwerkingtreding zal naar verwachting veel gebruik worden gemaakt van de BOPA.

ROL VAN DE COMMUNICATIEADVISEUR

 • Waar nodig: initiëren berichtgeving over de overgang naar de Omgevingswet

 • Verzorgen berichtgeving

 • Interne communicatie, onder meer richting de inhoudelijke teams (ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, VTH, etcetera) en het KCC

TIPS, TOOLS EN HULP

Bij het opstellen van berichtgeving over de overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan kunt u gebruikmaken van onderstaande checklist met mogelijke punten die aan de orde kunnen komen.

Checklist

1. De aankondiging van een bestemmingsplanstop en de ingangsdatum

2. Toelichting op de achtergrond van de bestemmingsplanstop. Belangrijk is natuurlijk het waarom van deze stop: niet om initiatieven te stoppen, maar vanwege de overgang naar nieuw recht. U kunt hier ook de was/wordt situatie uitleggen (bestemmingsplannen worden omgevingsplan).

3. De manieren waarop de gemeente vanaf de bestemmingsplanstop initiatieven mogelijk blijft maken. Bijvoorbeeld door middel van:

 • Het voorbereiden van een wijziging van het omgevingsplan

 • Verlenen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan

 • Verlenen van een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan

4. Belangrijke data:

 • Datum bestemmingsplanstop

 • Voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan moet de vergunning uiterlijk 31 december 2023 aangevraagd zijn.

 • Voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan kan de vergunning aangevraagd worden vanaf 1 januari 2024.

5. Eventuele uitzonderingen en randvoorwaarden, bijvoorbeeld voor lopende projecten

6. Een uitnodiging aan initiatiefnemers om, bij voorkeur vóór het indienen van verzoek of aanvraag, contact op te nemen met de gemeente om hun specifieke initiatief te bespreken, inclusief contactgegevens

Communicatiemiddelen en -kanalen

Het verdient aanbeveling om de informatie op verschillende wijzen bekend te maken. Middelen en kanalen kunnen zijn:

 • Een nieuwsbericht, te verspreiden via de gebruikelijke kanalen

 • Een toevoeging aan uw vaste webpagina(‘s) over het bestemmingsplan, de vergunningverlening en gebiedsontwikkeling

 • Rechtstreekse communicatie naar projectontwikkelaars en andere direct belanghebbende partijen via een mailing en/of eventuele andere communicatiemiddelen en -kanalen specifiek voor deze doelgroep

VOORBEELDEN

We zien dat gemeenten op verschillende manieren invulling geven aan de berichtgeving over dit onderwerp. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. Google zelf meer voorbeelden voor meer inspiratie!

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.