Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bedrijven in Omgevingsbesluit niet meer verplicht om digitaal omgevingsvergunningen aan te vragen of meldingen te doen

Aanvankelijk stond in art. 14.1, lid 3 Omgevingsbesluit (Ob) een verplichting voor ondernemers/rechtspersonen om vergunningaanvragen of meldingen digitaal te doen. Dit artikellid luidde als volgt.: als een activiteit wordt verricht door of namens een onderneming of rechtspersoon, wordt de aanvraag of melding, bedoeld in het art. 14.1, lid 1 Ob alleen via de landelijke voorziening (DSO) ingediend of gedaan.

17 december 2023

In de nieuwste geconsolideerde versie van het Ob is dit artikellid niet meer terug te vinden. Dit artikellid is namelijk middels het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 (Staatsblad 2023, nr. 298, p. 143) komen te vervallen.

In artikel 14.1, lid 3 Ob zouden bedrijven ertoe worden verplicht om digitaal aanvragen in te dienen en meldingen te doen. Inmiddels is besloten dat dit lid komt te vervallen. Met de aanvaarding in de Tweede Kamer van het amendement Leijten geldt in beginsel het in de Awb vastgelegde uitgangspunt dat ook ondernemers en rechtspersonen moeten kunnen kiezen tussen de elektronische weg en de papieren weg. Nu dit artikellid niet aan deze norm voldoet en een onderbouwing voor een afwijking van deze norm ontbreekt, wordt deze bepaling geschrapt.

In het amendement Leijten (Kamerstukken II 2021/22, 35 261, nr. 16) wordt dit als volgt toegelicht. Contact met de overheid moet altijd laagdrempelig en eenvoudig mogelijk zijn. Dat geldt volgens de indiener zowel voor natuurlijke personen als voor ondernemers en rechtspersonen. Nu grote groepen mensen gedwongen zijn om als ZZP’er te werken kan en mag de overheid er niet vanuit gaan dat iedere ondernemer of rechtspersoon digitaal vaardig is. Het voorliggende wetsvoorstel maakt het echter makkelijker om ondernemers of rechtspersonen te verplichten enkel via digitale weg te communiceren met de overheid. Indiener beoogt met dit amendement daarom voor ondernemers en rechtspersonen de eisen om verplicht via digitale weg met de overheid te communiceren gelijk te stellen aan de eisen die daarvoor gelden bij natuurlijke personen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.