Menu

Zoek op
rubriek

Asbestverwijderingsbedrijf uit Ede voor maand stilgelegd

Een asbestverwijderingsbedrijf uit Ede mag vanaf 8 juli 2020 een maand lang geen asbestwerkzaamheden verrichten. De afgelopen jaren is het bedrijf verschillende keren beboet voor dezelfde overtredingen op het gebied van asbestsanering. De Inspectie SZW heeft het bedrijf hiervoor nu een maand stilgelegd.

Inspectie SZW 8 juli 2020

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De eerste keer dat de Inspectie SZW constateerde dat het bedrijf het arbobesluit overtrad met betrekking tot asbestsanering was in 2015. Dezelfde overtredingen volgden in 2016, tweemaal in 2017, in 2018 en de laatste keer in 2020.

Als een bedrijf dezelfde overtreding vaker begaat kan besloten worden om werkzaamheden van het bedrijf preventief stil te leggen. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf al een waarschuwing gekregen dat werkzaamheden door het bedrijf bij een volgende overtreding zouden kunnen worden stilgelegd. Deze stillegging wordt nu geëffectueerd.

Het bedrijf heeft voor deze overtredingen € 54.675,- aan boetes opgelegd gekregen. Niet alle boetes zijn al onherroepelijk, de rechtsgang tegen enkele overtredingen staat nog open voor het bedrijf. De overtreding waar het hier om gaat is dat het bedrijf nagelaten heeft om preventieve maatregelen te treffen om de concentratie van asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk onder de grenswaarden te houden.

Naast deze overtredingen van het arbobesluit, heeft het bedrijf in de afgelopen jaren ook voor andere overtredingen van het arbobesluit boetes opgelegd gekregen, in totaal € 31.200,-.

De stillegging betreft alle werkzaamheden met asbest of asbesthoudende producten door en/of ten behoeve van het bedrijf uit Ede. De duur van de stillegging betreft een periode van 1 maand en gaat in op 8 juli 2020.

Veelgestelde vragen over openbaarmaking ernstige asbestovertredingen

1. Waarom maakt de Inspectie asbestboetes bekend?

De Inspectie SZW wil aan de samenleving laten zien wat ze doet. Zo leggen we verantwoording af als toezichthouder en laten we zien welke asbestsaneerders de fout ingaan. Dat doen we ook omdat publiek en politiek dat van ons vragen.

2. Waarom gebeurt dat alleen bij asbestovertredingen?

In de toekomst zal de Inspectie SZW alle inspectieresultaten bekendmaken. Het openbaar maken van inspectiegegevens is een complex proces. Vanwege de vereiste procedurele en juridische zorgvuldigheid is gekozen voor een gefaseerde invoering. Waar dat zonder wetswijziging al kan gebeurt dat al sinds 2014. Het gaat daarbij om zaken waar milieu-informatie aan de orde is, omdat de huidige Wet openbaarheid bestuur daar ruimere mogelijkheden voor kent.

Voor de andere inspectieresultaten wordt gewerkt aan een wettelijke basis. Dat gebeurt via de Wet aanpak schijnconstructies, die vanaf 1 juli 2015 van kracht is.

3. Wat wil de minister hiermee bereiken?

De minister wil meer open en transparant zijn over de inzet, de werkwijze en de resultaten van de Inspectie SZW. De wens van meer transparantie sluit aan bij het uitgangspunt van het kabinet dat overheidsinformatie, binnen de grenzen van de wettelijke regels, zoveel mogelijk actief openbaar moet worden gemaakt.

Daarnaast is de openbaarmaking van inspectiegegevens bedoeld om de onder toezicht staande bedrijven en instellingen te prikkelen tot betere prestaties. Door de wet- en regelgeving goed na te leven, kunnen bedrijven zich in positieve zin onderscheiden van hun concurrenten.

4. Welke juridische gronden zijn er voor publicatie?

De openbaarmaking gebeurt op basis van de Wet openbaarheid bestuur. Op die wet is de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen gebaseerd. In de beleidsregel en de bijbehorende toelichting kunt u lezen welke gegevens over zware en ernstige asbestovertredingen openbaar worden gemaakt. Ook wordt toegelicht hoe deze worden gepubliceerd en de procedure die daarbij wordt gevolgd.

5. Gaat de Inspectie SZW ook op andere werkterreinen gegevens bekendmaken en zo ja wanneer? Op basis van welke wetgeving gebeurt dat?

Op termijn wil de Inspectie SZW alle uitkomsten van onderzoeken in het nalevingtoezicht op de Wet arbeidsvreemdelingen, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet actief openbaar maken. De Wet aanpak schijnconstucties, die vanaf 1 juli 2015 van kracht is, maakt dit mogelijk.

6. Waar worden deze gegevens gepubliceerd?

Op de website van de Inspectie SZW: asbestovertredingen.inspectieszw.nl/

7. Hoe lang zijn de gegevens zichtbaar?

Tot maximaal vijf jaar na de datum waarop de inspectie heeft plaatsgevonden.

8. Hoe kan ik zien of er bij mij in de buurt boetes zijn gegeven aan bedrijven?

In het overzicht op asbestovertredingen.inspectieszw.nl/. Hier staan vermeld: naam van het bedrijf, vestigingslocatie en locatie waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

9. Hoe weet je of een saneerder bonafide is?

De Inspectie maakt alleen de bedrijven bekend die een boete hebben gekregen. Dat wil nog niet zeggen dat bedrijven die niet op de website genoemd zijn, altijd goed te werk gaan. Wilt u asbest laten verwijderen, dan is het in ieder geval aan te bevelen om met een gecertificeerd bedrijf in zee te gaan. De namen van gecertificeerde bedrijven vindt u op: ascert.nl.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.