Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Activiteitenbesluit vs. Besluit activiteiten leefomgeving: geluid (Deel 1)

In deze tweedelige blogserie maak ik een vergelijking tussen het Activiteitenbesluit en het Besluit activiteiten leefomgeving en de regels over geluid die hierin zijn te vinden. Lijken deze regels net zoveel op elkaar als de namen van deze twee besluiten? Of wordt bescherming tegen geluidoverlast door activiteiten onder de Omgevingswet toch op een andere manier geregeld dan nu? In dit eerste deel van de blogserie bespreek ik de bestaande normering van geluid zoals deze is opgenomen in het Activiteitenbesluit. In deze blog sta ik kort stil bij wanneer het Activiteitenbesluit van toepassing is op geluid en welke regels in het Activiteitenbesluit zijn terug te vinden. Ik sluit af met een korte toelichting op de rechtsbescherming die het activiteitenbesluit biedt tegen geluidoverlast.

3 februari 2021

Series/reeksen

Series/reeksen

Het Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit (volledige naam: Activiteitenbesluit milieubeheer) is een ministeriële regeling die zijn grondslag vindt in de Wet Milieubeheer. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels over de bescherming van het milieu waar inrichtingen zich aan moeten houden. Onder de term inrichtingen vallen, kort gezegd, bijna alle bedrijven. Geluid maakt onderdeel uit van het milieu en het Activiteitenbesluit bevat daarom ook regels over het reguleren van geluid en het voorkomen van geluidoverlast.

Voor bedrijven met grotere gevolgen voor het milieu kunnen de regels uit het Activiteitenbesluit worden vervangen door een vergunning op basis van de wet Milieubeheer. De algemene regels die in het Activiteitenbesluit staan moeten worden nageleefd door ‘degene die de inrichting drijft’.

Algemene regels

De regels over Geluidhinder in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen in afdeling 2.8 met de toepasselijke naam ‘Geluidhinder’. In deze afdeling zijn algemene regels opgenomen over het geluidsniveau waar de bedrijven zich aan moeten houden. Deze regels bieden bescherming aan geluidgevoelige gebouwen. In artikel 2.17, lid 1, onder a, is een tabel opgenomen waar de toegestane geluidbelasting op de gevel van gevoelige gebouwen en in in- en aanpandige gevoelige gebouwen en terreinen uit volgt. Een voorbeeld van een gevoelig gebouw is een woning. De toegestane geluidbelasting wordt ook wel de standaardwaarde genoemd, daarvan kan onder voorwaarden weer worden afgeweken tot de grenswaarde. De in de hiervoor genoemde tabel opgenomen waarden zijn standaardwaarden en gelden voor de meeste bedrijven. Deze terminologie wordt onder de Omgevingswet geformaliseerd, zie ook onze blog.

Uitzonderingen

Voor enkele specifieke gebieden en specifieke soorten bedrijven kunnen andere grenswaarden gelden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bedrijventerreinen, tankstations, agrarische bedrijven of windturbines.

Niet elke geluidsbron wordt bij het bepalen van het geluidsniveau van een bedrijf meegenomen. Daarbij kan gedacht worden aan het stemgeluid van kinderen op een schoolplein een uur voordat de les begint of het geluid dat een uitrukkende brandweerwagen maakt.

Maatwerk

Omdat het Activiteitenbesluit algemene regels bevat voor bijna elke bedrijf zullen zich situaties voordoen waarin de algemene regel niet goed werkt voor een specifieke situatie. Het Activiteitenbesluit biedt daarom een mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften om tot oplossingen te komen in situaties waar de algemene regels niet voldoende beschermen of onmogelijk zijn om volledig na te leven.

In die situaties waar maatwerk de voorkeur verdient boven de standaardregels kunnen andere grenswaarden worden gesteld dan de standaardwaarde. Dit kunnen hogere waarden zijn als bijvoorbeeld een gebied met veel bedrijven wordt getransformeerd naar een woongebied en het nog even duurt voordat alle bedrijven weg zijn uit het gebied. Het is ook mogelijk dat de maatwerkvoorschriften juist lagere waarden voorschrijven dan de standaardwaarden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als een bedrijf zich vestigt in een gebied dat zo stil is dat het hanteren van de standaardwaarden leidt tot overlast.

Slot

In deze blog heb ik kort stilgestaan bij de regels over geluid uit het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit biedt een algemene standaardwaarde voor geluid waar bedrijven aan moeten voldoen. Voor sommige bedrijven of locaties gelden andere specifieke geluidwaarden. In die situaties waarin het naleven van de standaardwaarden tot onwenselijke situaties leidt, bestaat de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. In de volgende blog zal ik antwoord geven op de vraag of het Besluit activiteiten leefomgeving een gelijkwaardige set aan regels biedt.

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.