• Workshop: Integratie van verordeningen in het omgevingsplan

  13 February, Utrecht

  € 249

  Met de omgevingswet wordt een nieuw ‘instrument’ voor gemeenten geïntroduceerd: het omgevingsplan. De gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving – nu nog verspreid over bestemmingsplannen, verordeningen, nadere regelingen en uitvoerings- en aanwijzingsbesluiten – moeten hierin worden geïntegreerd. Maar wat betekent deze opdracht voor gemeentebesturen, waar het betreft de opname en integratie van bestaande verordeningen?

  → Bekijk event
 • Masterclass Regulering van bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan

  15 February, Utrecht

  € 299

  In het omgevingsplan worden bedrijfsactiviteiten gereguleerd. De regels in een omgevingsplan zullen zien op de bescherming van de gezondheid en van het milieu. Hoe zien die regels er straks concreet uit en wat is het verschil de huidige wetgeving. Daarop wordt in deze bijeenkomst nader ingegaan.

  → Bekijk event
 • Workshop: De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking, branchering en de Dienstenrichtlijn

  8 March, Utrecht

  € 249

  De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking, branchering en de Dienstenrichtlijn: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om regels te stellen over de vestiging van detailhandel? Van oudsher is het Nederlandse ruimtelijke ordeningsstelsel gericht op de concentratie van detailhandel in de binnenstad, met uitzondering van perifere detailhandel: winkels als bouwmarkten en tuincentra zijn in het centrum niet gewenst.

  → Bekijk event
 • Masterclass Besluiten over grote infrastructurele projecten onder de Omgevingswet

  13 March, Utrecht

  € 299

  Per 1 januari 2012 zal de Omgevingswet naar verwachting in werking treden. In de Omgevingswet zullen onder meer het huidige inpassingsplan, tracébesluit en projectplan (de besluiten voor grote infrastructurele projecten) worden vervangen door het projectbesluit. Het gaat om een enkel besluit waarmee verschillende grote infrastructurele projecten zoals de aanleg van een weg, een windmolenpark of een waterkering mogelijk worden gemaakt.

  → Bekijk event
 • Workshop (Wind)energie en de Omgevingswet

  15 March, Utrecht

  € 249

  Nederland bevindt zich in een energietransitie. In 2023 moet 16% van de energieproductie op duurzame wijze zijn opgewekt. Voor 2030 geldt een doelstelling van 40%. Bij deze energietransitie speelt het omgevingsrecht een belangrijke rol. Het omgevingsrecht staat echter ook op het punt ingrijpend te veranderen. In 2021 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, milieu, wonen, infrastructuur, natuur en water tot één wet voor de hele leefomgeving.

  → Bekijk event
 • Workshop Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

  15 March, Utrecht

  € 249

  Klimaatadaptatie zal de komende jaren een steeds belangrijker onderdeel worden van de inrichting van de openbare ruimte. Wist u dat alle ingrepen die de gemeente vanaf 2020 doet in het fysieke domein ‘klimaatadaptief’ moeten zijn? En dat gemeenten verplicht zijn een klimaat-stresstest uit te voeren voor eind 2020?

  → Bekijk event
 • Workshop invoeringsstrategieën Omgevingswet

  20 March, Utrecht

  € 249

  De Omgevingswet raakt een groot deel van alle overheidsorganisaties. Wat moeten overheden doen om de implementatie van de Omgevingswet daadwerkelijk in gang te zetten? Daarbij gaat het niet alleen om de instrumentele opgave, maar ook om werkwijzen, samenwerking en cultuur. Welke implementatiestrategieën zijn mogelijk? Hoe betrek je bestuur én medewerkers daarbij? En hoe borg je dit in de organisatie? Dé strategie hiervoor bestaat niet. Maar principes, benaderingen en aanpakken die richting geven wel. Daar gaan we in de workshop mee aan de slag.

  → Bekijk event
 • Workshop Effectuering handhavingsbesluiten

  22 March, Utrecht

  € 249

  Invordering van verbeurde dwangsommen is verplicht. Sinds de invoering in 2009 van de bevoegdheid tot invordering van bestuursrechtelijke handhavingsschulden, is in de rechtspraak gebleken dat aan de invordering, met name van verbeurde dwangsommen, een zwaarwegend gewicht moet worden toegekend. De invordering van handhavingsgeldschulden draagt immers in grote mate bij aan de geloofwaardigheid van het optreden van het bestuursorgaan. Redenen om bij bestuursorganen te zorgen voor een goed verloop van het invorderingsproces.

  → Bekijk event
 • Workshop Omgevingswet en gezondheid

  10 April, Utrecht

  € 249

  In deze interactieve workshop leert u hoe gemeenten, provincies en hun vele adviseurs gezondheid een volwaardige plek kunnen geven in de Omgevingswet. U leert in één middag welke ruimtelijke maatregelen de meeste gezondheidswinst opleveren en hoe u deze kunt opnemen en verankeren in de instrumenten van de Omgevingswet.

  → Bekijk event
 • Workshop Schaarse vergunningen en subsidies

  17 April, Utrecht

  € 249,-

  Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Deze workshop geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde.

  → Bekijk event
 • Workshop Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: een grote verandering?

  19 April, Utrecht

  € 249,-

  In deze workshop komt de inhoud van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet en alle relevante actualiteiten omtrent de behandeling van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aan de orde. Bovendien veel aandacht voor de consequenties voor de praktijk. Deze workshop is bedoeld voor ambtenaren, (juridisch) adviseurs, advocaten en voor hen die werkzaam zijn in de vastgoedsector.

  → Bekijk event
 • Workshop: Bouwleges, wat valt er te kiezen?

  15 May, Utrecht

  € 249

  Leges, altijd in het middelpunt van de belangstelling. De pijn van het betalen van de rekening wordt gevoeld aan de hand van meerdere klachten. ‘Enorme’ verschillen in de tarieven tussen gemeenten. Het veelkoppige monster van de kruissubsidie. En het gebruik van de bouwsom als maatstaf waardoor er soms heel hoge aanslagen uitrollen. In de media en ook in de rechtszaal is er voldoende stof te discussie. Hoe zit het nu echt met de leges? En wat zijn de recente oordelen van de rechters? Deze workshop belicht de actualiteiten over de leges voor de omgevingsvergunning. Ook de grondslagen waarop de heffing is gebaseerd inclusief de vraag welke kosten in rekening mogen worden gebracht worden besproken.

  → Bekijk event
 • Workshop: de ontwikkelingen in de Afdelingsrechtspraak en het Omgevingsrecht

  17 May, Utrecht

  € 249

  Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak in tal van geschillen tussen overheid enerzijds en burger, bedrijf of instelling anderzijds. Het is voor de beoefenaar van het Omgevingsrecht van belang om deze ontwikkelingen bij te houden. Grote werkdruk vormt echter niet zelden een belemmering in de wil om “bij te blijven”. Speciaal voor de jurist die op dit vlak werkzaam is biedt Omgevingsweb een workshop aan die erop is gericht om de jurisprudentiekennis weer helemaal bij en up to date te laten zijn.

  → Bekijk event
 • Actualiteitenmiddag PAS

  29 May, Utrecht

  € 249

  Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en tegelijk enkele kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Mede naar aanleiding van deze kanttekeningen wordt de PAS herzien. De eerste herziening heeft ter inzage gelegen tot en met 7 september 2017. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.

  → Bekijk event
 • Online classroom: Omgevingsvergunning en procedures in de Omgevingswet - Anne-Marie Klijn (NautaDutilh)

  22 January, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event
 • Online classroom: Grondeigendom in de Omgevingswet - Jelmer Procee (Pels Rijcken)

  29 January, Online - vanaf uw eigen werkplek

  € 99

  Omgevingsweb start met een reeks online classrooms (dit is geen webinar) over de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 zal de wet het complete omgevingsrecht gaan vervangen. Op dit moment is echter al een vrij compleet beeld te geven van de veranderingen voor de praktijk. Het is daarom verstandig u daar nu al op voor te bereiden. In vijf verschillende modules van één uur wordt u online bijgepraat door topsprekers op de volgende onderwerpen: introductie; het omgevingsplan; milieu; omgevingsvergunning en grondeigendom. In dat ene uur wordt u op efficiënte wijze bijgeschoold en u bespaart bovendien reistijd!

  → Bekijk event

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Sophie van Nierop.

Stuur een mail of bel naar 020–2374701.

Liever een op-maat workshop/cursus?

Omgevingsweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.

→ Lees meer