• Workshop: Beleid en regelgeving van de Detailhandel

  8 March, Utrecht

  € 249

  De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking, branchering en de Dienstenrichtlijn inclusief de rol van de Dienstenrichtlijn na het arrest Appingedam: wat zijn de mogelijkheden en beperkingen om regels te stellen over de vestiging van detailhandel? Van oudsher is het Nederlandse ruimtelijke ordeningsstelsel gericht op de concentratie van detailhandel in de binnenstad, met uitzondering van perifere detailhandel: winkels als bouwmarkten en tuincentra zijn in het centrum niet gewenst.

  → Bekijk event
 • Masterclass ‘De ontwikkeling van de infrastructuur onder de Omgevingswet’

  13 March, Utrecht

  € 299

  Per 1 januari 2021 zal de Omgevingswet naar verwachting in werking treden. In de Omgevingswet wordt het ontwikkelen van infrastructurele projecten op de schop genomen. Onder meer het huidige inpassingsplan, tracébesluit en projectplan worden vervangen door een enkel besluit: het projectbesluit. Dit besluit zal zien op een verscheidenheid aan projecten zoals de aanleg van een weg, een windmolenpark of een waterkering. De wijze waarop het projectbesluit wordt voorbereid en de inhoud daarvan verschillen in belangrijke mate van de huidige situatie.

  → Bekijk event
 • Workshop (Wind)energie en de Omgevingswet

  15 March, Utrecht

  € 249

  Nederland bevindt zich in een energietransitie. In 2023 moet 16% van de energieproductie op duurzame wijze zijn opgewekt. Voor 2030 geldt een doelstelling van 40%. Bij deze energietransitie speelt het omgevingsrecht een belangrijke rol. Het omgevingsrecht staat echter ook op het punt ingrijpend te veranderen. In 2021 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, milieu, wonen, infrastructuur, natuur en water tot één wet voor de hele leefomgeving.

  → Bekijk event
 • Workshop Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

  15 March, Utrecht

  € 249

  Klimaatadaptatie zal de komende jaren een steeds belangrijker onderdeel worden van de inrichting van de openbare ruimte. Wist u dat alle ingrepen die de gemeente vanaf 2020 doet in het fysieke domein ‘klimaatadaptief’ moeten zijn? En dat gemeenten verplicht zijn een klimaat-stresstest uit te voeren voor eind 2020?

  → Bekijk event
 • Workshop invoeringsstrategieën Omgevingswet

  20 March, Utrecht

  € 249

  De Omgevingswet raakt een groot deel van alle overheidsorganisaties. Wat moeten overheden doen om de implementatie van de Omgevingswet daadwerkelijk in gang te zetten? Daarbij gaat het niet alleen om de instrumentele opgave, maar ook om werkwijzen, samenwerking en cultuur. Welke implementatiestrategieën zijn mogelijk? Hoe betrek je bestuur én medewerkers daarbij? En hoe borg je dit in de organisatie? Dé strategie hiervoor bestaat niet. Maar principes, benaderingen en aanpakken die richting geven wel. Daar gaan we in de workshop mee aan de slag.

  → Bekijk event
 • Workshop Effectuering handhavingsbesluiten

  22 March, Utrecht

  € 249

  Invordering van verbeurde dwangsommen is verplicht. Sinds de invoering in 2009 van de bevoegdheid tot invordering van bestuursrechtelijke handhavingsschulden, is in de rechtspraak gebleken dat aan de invordering, met name van verbeurde dwangsommen, een zwaarwegend gewicht moet worden toegekend. De invordering van handhavingsgeldschulden draagt immers in grote mate bij aan de geloofwaardigheid van het optreden van het bestuursorgaan. Redenen om bij bestuursorganen te zorgen voor een goed verloop van het invorderingsproces.

  → Bekijk event
 • Workshop MPG en EPC

  22 March, Utrecht

  € 299

  Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. Daarmee komt er in aanvulling op bestaande minimumeisen in het Bouwbesluit voor de energiezuinigheid van gebouwen, ook een grenswaarde voor de milieueffecten van het materiaalgebruik in de bouw. Bouwers waren volgens het Bouwbesluit 2012 al verplicht een milieuprestatieberekening te maken, maar er gold nog geen grenswaarde. Die is er dus nu wel!

  → Bekijk event
 • Workshop Omgevingswet en gezondheid

  10 April, Utrecht

  € 249

  In deze interactieve workshop leert u hoe gemeenten, provincies en hun vele adviseurs gezondheid een volwaardige plek kunnen geven in de Omgevingswet. U leert in één middag welke ruimtelijke maatregelen de meeste gezondheidswinst opleveren en hoe u deze kunt opnemen en verankeren in de instrumenten van de Omgevingswet.

  → Bekijk event
 • Workshop Schaarse vergunningen en subsidies

  17 April, Utrecht

  € 249,-

  Schaarse vergunningen zijn vergunningen waarvan het aantal beperkt is. Hierdoor kunnen er meer gegadigden zijn dan vergunningen. Bekende voorbeelden zijn kansspelvergunningen en de exploitatievergunningen voor rondvaartboten in Amsterdam. Een subsidie is schaars als een subsidieplafond is vastgesteld. In november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat op grond van het gelijkheidsbeginsel , op het moment dat er ruimte ontstaat een schaarse vergunning te verlenen, andere ondernemers in beginsel de mogelijkheid moet worden geboden mee te dingen naar die vergunning. Deze workshop geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde.

  → Bekijk event
 • Workshop Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: een grote verandering?

  19 April, Utrecht

  € 249,-

  In deze workshop komt de inhoud van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet en alle relevante actualiteiten omtrent de behandeling van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet aan de orde. Bovendien veel aandacht voor de consequenties voor de praktijk. Deze workshop is bedoeld voor ambtenaren, (juridisch) adviseurs, advocaten en voor hen die werkzaam zijn in de vastgoedsector.

  → Bekijk event
 • Workshop Parkeren in het Omgevingsrecht

  24 April, Utrecht

  € 249,-

  Per 1 juli 2018 dienen alle bestemmingsplannen regels te bevatten die borgen dat bij een ontwikkeling wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. In deze workshop krijgt u beter inzicht in planregels die de toets van de bestuursrechter doorstaan en in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar zijn. Ook zal in worden gegaan op verschillende aspecten die een rol spelen bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een concrete ontwikkeling in het kader van vergunningverlening. In deze workshop worden de instrumenten aangereikt om parkeren een volwaardig onderdeel te laten uitmaken van ruimtelijke planvorming en vergunningverlening.

  → Bekijk event
 • Workshop: Bouwleges, wat valt er te kiezen?

  15 May, Utrecht

  € 249

  Leges, altijd in het middelpunt van de belangstelling. De pijn van het betalen van de rekening wordt gevoeld aan de hand van meerdere klachten. ‘Enorme’ verschillen in de tarieven tussen gemeenten. Het veelkoppige monster van de kruissubsidie. En het gebruik van de bouwsom als maatstaf waardoor er soms heel hoge aanslagen uitrollen. In de media en ook in de rechtszaal is er voldoende stof te discussie. Hoe zit het nu echt met de leges? En wat zijn de recente oordelen van de rechters? Deze workshop belicht de actualiteiten over de leges voor de omgevingsvergunning. Ook de grondslagen waarop de heffing is gebaseerd inclusief de vraag welke kosten in rekening mogen worden gebracht worden besproken.

  → Bekijk event
 • Workshop: de ontwikkelingen in de Afdelingsrechtspraak en het Omgevingsrecht

  17 May, Utrecht

  € 249

  Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak in tal van geschillen tussen overheid enerzijds en burger, bedrijf of instelling anderzijds. Het is voor de beoefenaar van het Omgevingsrecht van belang om deze ontwikkelingen bij te houden. Grote werkdruk vormt echter niet zelden een belemmering in de wil om “bij te blijven”. Speciaal voor de jurist die op dit vlak werkzaam is biedt Omgevingsweb een workshop aan die erop is gericht om de jurisprudentiekennis weer helemaal bij en up to date te laten zijn.

  → Bekijk event
 • Actualiteitenmiddag PAS

  29 May, Utrecht

  € 249

  Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof in werking getreden. Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie en tegelijk enkele kanttekeningen geplaatst bij de PAS. Mede naar aanleiding van deze kanttekeningen wordt de PAS herzien. De eerste herziening heeft ter inzage gelegen tot en met 7 september 2017. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.

  → Bekijk event
 • Workshop: Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen

  5 June, Utrecht

  € 249

  Onder de Omgevingswet wordt burgerparticipatie verplicht voor initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij wet is vastgelegd dat de wijze waarop participatie heeft plaatsgevonden moet worden aangetoond de vergunningsaanvraag. Hierbij moet ook gemotiveerd worden hoe de belangen tegen elkaar zijn afgewogen, wie precies betrokken zijn en waarom en wat de concrete uitkomsten van het participatietraject zijn. De wijze waarop participatie plaatsvindt wordt niet gedicteerd: vanuit de Rijksoverheid is participatie vormvrij. Van provincies en gemeenten wordt wel verwacht dat zij nadere regels opstellen.

  → Bekijk event

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Word lid van onze gratis nieuwsbrief!

Schrijf je in

Contactgegevens

Meer informatie? Neem contact op met Sophie van Nierop.

Stuur een mail of bel naar 020–2374701.

Liever een op-maat workshop/cursus?

Omgevingsweb biedt naast de individuele workshops ook de mogelijkheid om de verschillende onderwerpen als Incompany op maat binnen uw eigen team te organiseren. Hierbij staat de kennisbehoefte van uw eigen organisatie centraal en werken we samen aan een uniek en gespecialiseerd programma toegespitst op uw wensen.

→ Lees meer