Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Cursussen van PONT | Omgeving worden verzorgd door PONT Academy.

INCOMPANY

Wil je een cursus incompany volgen? Neem contact op met Laura van Akkeren

(020) 637 5000
incompany@berghauserpont.nl

startdatum 20 maart 2024

20 en 27 juni 2024

Natuur in de Omgevingswet

18 juli 2024

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.

scursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

29 juli en 5 augustus 2024

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

 20 augustus 2024

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

3, 12, 19 en 26 september 2024

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingsvergunning Omgevingswet

 9 en 16 september 2024

Deze basiscursus Omgevingsvergunning Omgevingswet belicht uitgebreid de essentie van de omgevingsvergiunning zodat cursisten begrijpen waarom bepaalde handelingen op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd.

Lees meer >

ABW1 Omgevingswet (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht)

 startdatum 10 september 2024

Met deze 6-daagse hybride opleiding ABW1 Omgevingswet wordt de benodigde kennis aangereikt over de juridische systematiek van ruimtelijke ordening en bouwen, de bouwtechnische aspecten en worden communicatie-skills getraind, die nodig zijn om aan de slag te kunnen bij Bouw- en Woningtoezicht van gemeenten.
Lees meer >

Handhaving onder de Omgevingswet

10 en 17 september 2024

Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Lees meer >

TAM-IMRO: het wijzigen van het omgevingsplan met IMRO

10 september 2024

In deze middagcursus TAM-IMRO wordt een overzicht gegeven van de technische en juridische vereisten van een TAM-omgevingsplan.
Lees meer >

Beleidsmedewerker VTH

12, 19 en 26 september 2024

Deze 3-daagse cursus Beleidsmedewerker VTH geeft een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk.

HAMIL – Handhaving Milieu

 startdatum 12 september 2024

Een hybride opleiding voor Handhaving Milieu met 9 uur e-cursussen, 14 fysieke lesdagen en op dag 15 een praktijkopdracht met examen. Hiermee kun je een diploma kunt behalen conform de kwaliteitscriteria 2.3 en aan de slag gaan bij een gemeente of Omgevingsdienst.

Omgevingsrecht

 startdatum 12 september 2024

Leergang over de dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet: de publieke professional

startdatum 12 september 2024

Deze 6-daagse Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet gaat niet over de inhoud, maar over de benodigde vaardigheden om de Omgevingswet goed uit te voeren en zo de publieke professional in het omgevingsdomein te worden.
Lees meer >

Toerisme, recreatie en ruimte

12 en 26 september 2024

Deze 2-daagse modulencursus Toerisme en recreatie wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.

Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

17 september 2024

Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Lees meer >

Programma’s Omgevingswet

17 september 2024

In deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u een integrale en samenhangende vertaalslag te maken van het strategische beleid uit de omgevingsvisie en het bestaande (tactisch-operationele) beleid naar uitvoering.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

18 en 25 september 2024

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Integraal werken onder de Omgevingswet

19 september 2024

Met deze training Integraal werken onder de Omgevingswet leer je in één dag hoe je effectief kan samenwerken en welke mindset, competenties en gedrag hierbij passen, vertaald naar je eigen rol en werksituatie.

Kostenverhaal in de Omgevingswet

19 september 2024

Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht.
Lees meer >

Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten

 19 september 2024

In deze hybride cursus Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten, combinatie e-cursus en praktijkmiddag, leert u het nieuwe systeem van de Wkb kennen en welke consequenties dat heeft voor voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet

 19 september 2024

Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur.
Lees meer >

Energietransitie: doelen halen onder de Omgevingswet

 19 september 2024

Deze 1-daagse cursus ‘Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet’ laat u zien welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten om de energietransitie op decentraal niveau nu al op gang te krijgen.
Lees meer >

Evenementen en omgevingsrecht

1 oktober 2024

Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Lees meer >

Vitaal platteland: gebiedsgericht aan de slag

 1, 3 en 15 oktober 2024

In deze 3-daagse training Vitaal platteland leer je gebiedsgericht en interdisciplinair werken, je kan daarna breder en integraler leren kijken naar de verschillende belangen en doelstellingen van betrokkenen en je kan nieuwe instrumenten van de Omgevingswet effectief inzetten
Lees meer >

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

 3 oktober 2024

Met deze 1-daagse cursus Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bent u binnen één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie, zowel beleidsmatig als uitvoering. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

3 oktober 2024

Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Lees meer >

Kwaliteitsborging bouwen

startdatum 7 oktober 2024

In deze hybride cursus Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten, combinatie e-cursus en praktijkmiddag, leert u het nieuwe systeem van de Wkb kennen en welke consequenties dat heeft voor voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

Basiscursus Handhaving omgevingsrecht

8 en 15 oktober 2024

Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Geluid bij evenementen

8 oktober 2024

In deze middagcursus Geluid bij evenementen wordt u geleerd hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, juiste regels kunt stellen en deze handhaven.
Lees meer >

Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet

10 oktober 2024

De workshop Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet biedt gemeenten een praktische handleiding om zelf aan de slag te gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.
Lees meer >

Bopa of wijziging omgevingsplan?

10 oktober 2024

Deze cursus Bopa of wijziging omgevingsplan geeft inzicht in de verschillende facetten van de Bopa en de wijziging van het omgevingsplan en de keuzes en stappen die je daarbij kan nemen.
Lees meer >

Natuur in de Omgevingswet

 10 oktober 2024

In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Lees meer >

Stikstofproblematiek: update bouwvrijstelling, actualiteiten en praktische handvatten voor 2024

 10 oktober 2024

Tijdens deze 1-daagse cursus praten twee experts u helemaal bij over de actualiteiten en updates rondom de stikstofproblematiek.
Lees meer >

Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl

 15 oktober 2024

Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Lees meer >

Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven

 15 oktober 2024

In deze 1-daagse cursus leer je over de gevolgen en mogelijkheden van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Omgevingswet voor bouwbedrijven en woningcorporaties, inclusief het Bbl, de opvolger van het Bouwbesluit.
Lees meer >

Actualiteiten en verdieping nadeelcompensatie in de Omgevingswet

 17 oktober 2024

Deze cursus Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Asbest: juridische aspecten

 17 oktober 2024

Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Lees meer >

Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek

5 en 12 november 2024

Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Lees meer >

Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht

5, 12, en 19 november 2024

De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen

 5 november 2024

In deze basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht, waarbij de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod komen.
Lees meer >

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Omgevings-/RO-jurist

 startdatum 5 november 2024

Deze hybride opleiding Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Omgevings-/RO-jurist is gericht op het verkrijgen van kennis en kunde over de praktijk van de ruimtelijke ordening binnen een gemeente, waarbij beleid en regels met elkaar verweven zijn. We bieden een mix van kennis (via fysieke cursusdagen en e-learning) en vaardigheden aan.
Lees meer >

Brandveiligheid binnen de Omgevingswet

5, 12 en 19 november 2024

De driedaagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Lees meer >

Erfpacht in de praktijk

 5 november 2024

Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Lees meer >

Maken van een omgevingsplan

5, 6 en 12 november 2024

In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Lees meer >

Milieueffectrapportage 2.0

5, 12 en 19 november 2024

Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Lees meer >

Omgevingswet 4-daags

5, 14, 21 en 28 november 2024

Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer >

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

startdatum 5 november 2024

De 6-daagse leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten en gebiedsprogramma’s. U leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie.
Lees meer >

Update handhaving omgevingsrech

5 november 2024

Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Lees meer >

Basiscursus Nadeelcompensatie (planschade) onder de Omgevingswet

 7 november 2024

Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Lees meer >

Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

startdatum 7 november 2024

In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Lees meer >

Overgangsrecht onder de Omgevingswet

7 november 2024

In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Permanente bewoning van recreatiewoningen

7 november 2024

Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Lees meer >

Explosies en omgevingsveiligheid

11 november 2024

In deze 1-daagse cursus leer je te doorgronden hoe een explosie werkt, en hoe die informatie gebruikt kan worden om sturing te geven aan jouw werkzaamheden in de ruimtelijke ordening of juist als beheerder van de risicobron.
Lees meer >

Omgevingswet voor de Front Office

11 november 2024

Deze 1-daagse cursus Omgevingswet voor de Front Office geeft inzicht in de veranderingen door de nieuwe Omgevingswet en wat de verschillen zijn met de Wabo. Je weet wat je anders moet gaan doen en wat je aan de balie kan vertellen.
Lees meer >

Verjaring voor vastgoedprofessionals

11 november 2024

Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Lees meer >

Grondbeleid onder de Omgevingswet

 12 en 19 november 2024

Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Lees meer >

Water in de Omgevingswet

12 en 19 november 2024

Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Lees meer >

Procedures in de Omgevingswet

14 november 2024

Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Lees meer >

Wet BIBOB

14 en 21 november 2024

Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Lees meer >

Bal agrarisch

15 en 27 november 2024

Met deze 2-daagse cursus wordt u volledig op de hoogte gesteld van de meest relevante veranderingen in de milieuregels voor de agrarische sector door de invoering van de Omgevingswet.
Lees meer >

Sluiten van drugspanden

15 november 2024

Deze middagcursus Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Lees meer >

Omgevingsplan: juridische tips en tricks

19 november 2024

Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Lees meer >

Basiscursus Afvalstoffenrecht

 21 november 2024

Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Lees meer >

Basiscursus Bouwregelgeving

21 en 28 november 2024

De tweedaagse Basiscursus Bouwregelgeving geeft inzicht in vergunningverlening: oa aanvraag, procedures, vergunningvrij bouwen en handhaving.

Participatie en Omgevingswet

 26 november 2024

Deze eendaagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.

Wonen onder de Omgevingswet

26 november 2024

In deze 1-daagse cursus Wonen onder de Omgevingswet geven we een helder overzicht van de nieuwe instrumenten en regelgeving om woningbouw te plannen en te realiseren.

Basiscursus Milieurecht 4-daags

 28 november, 3, 12 en 19 december 2024

De vierdaagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Lees meer >

Bodem in de Omgevingswet

 28 november 2024

Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Lees meer >

Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswe

28 november 2024

In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Lees meer >

Basiscursus Planeconomie

2 en 9 december 2024

De tweedaagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie. 
Lees meer >

Basiscursus Luchtkwaliteit

 3 en 10 december 2024

In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving. KWALITEITSCRITERIA 2.3

Wet collectieve warmtevoorziening in de praktijk

3 december 2024

Bereid je voor op de transitie naar een duurzaam Nederland zonder aardgas met de Wcw-cursus, waarin je leert over gemeentelijke verantwoordelijkheden, strategische positionering en praktische stappen voor de publieke overname van warmte-infrastructuur en de uitrol van warmtenetten.
Lees meer >

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kade

10 en 17 december 2024

Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Lees meer >

Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet

 12 december 2024

Deze 1-daagse cursus Actualiteiten en jurisprudentie Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de die van de nieuwe Omgevingswet. KWALITEITSCRITERIA 2.3
E-CURSUS

E-CURSUS

E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving

E-cursus

Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Gemeenterecht

E-cursus

Deze e-cursus Gemeenterecht geeft inzicht in de hoofdlijnen en systematiek van het gemeenterecht, je weet wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet

E-cursus

Deze e-cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente. Daarbij oefen je met hoe dat in de praktijk gaat.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Handhaving Omgevingswet

E-cursus

Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingswet Compleet

E-cursus

Deze e-cursus Omgevingswet compleet biedt u via theorie, webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten een uitgebreid overzicht van de Omgevingswet.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Kwaliteitsborging bouwen

E-cursus

In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen gaat u onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan

E-cursus

Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Milieu in de Omgevingswet

E-cursus

Deze e-cursus Milieu in de Omgevingswet laat je kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieuregels voor bedrijven. 
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsplan

E-cursus

Deze E-cursus Omgevingsplan biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingsvergunning

E-cursus

Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen

E-cursus

Deze e-cursus Omgevingswet compleet biedt u via theorie, webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten een uitgebreid overzicht van de Omgevingswet.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Samenwerken onder de Omgevingswet

E-cursus

Deze online opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet biedt u kennis en vaardigheden over anders werken onder de Omgevingswet via een mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan

E-cursus

Deze e-cursus Toepasbare Regels Omgevingswet geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
Lees meer >

E-CURSUS

E-cursus Wet open overheid

E-cursus

Deze E-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Lees meer >

E-COLLEGES

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Actualiteiten natuurbeschermingsrecht 2023

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van natuurwetgeving? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college BENG

E-college

In dit actualiteitencollege wordt u bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Duurzame energie op het elektriciteitsnet

E-college

In dit actualiteitencollege gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Kwaliteitsborging voor het bouwen

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Openbare orde- en noodrecht

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van openbare orde- en noodrecht en wat dit betekent voor de praktijk? Bekijk dan dit online actualiteitencollege.
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Ruimtelijke Ordening

E-college

Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van ruimtelijke ordening en wat dit betekent in de praktijk? Schrijf u dan in voor dit online actualiteitencollege!
Lees meer >

ACTUALITEITENCOLLEGE

E-college Stikstof en projecten

E-college

In dit e-college krijg je algemene uitleg over het stikstofprobleem in Nederland en het juridisch kader. De focus ligt op projectontwikkeling: je leert hoe je emissies van projecten berekent met AERIUS en welke verschillende oplossingsrichtingen er zijn wanneer er een stikstofprobleem wordt vastgesteld.
Lees meer >