Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Uitvoeringsagenda en subsidieregeling zero-emissie stadslogistiek

Geachte voorzitter, Vandaag onderteken ik samen met betrokken partijen de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Gezonde en leefbare steden zijn belangrijk om in te wonen, te werken, te winkelen en te ondernemen en deze zones vormen dan ook een belangrijke tussenstap op weg naar volledig schoon wegverkeer in 2050. Inmiddels hebben 14 gemeenten aangekondigd(1) dat ze in 2025 een zeroemissiezone voor stadslogistiek willen gaan invoeren. Ongeveer evenveel andere gemeenten zullen in de komende maanden naar verwachting ook een dergelijk besluit nemen. In het Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030, 30-40 zeroemissiezones te hebben gerealiseerd. Zoals het er nu naar uitziet lijkt het haalbaar de ondergrens van 30 aangekondigde zones rond de zomer van dit jaar te bereiken. Andere gemeenten, die in een later jaar een zero-emissie zone instellen, zullen dit vier jaar van tevoren aankondigen ten behoeve van een gestructureerde voorbereiding voor overheid en bedrijfsleven. Dit is een grote stap voor zowel het klimaat als de schone lucht: uitstoot van verkeer is een van de grootste bronnen van luchtvervuiling op straatniveau in de stad.

9 februari 2021

Kamerstuk: overig

Kamerstuk: overig

Schone bevoorrading van onze stadscentra levert ook voor het klimaat een belangrijke CO2-besparing op van circa 1 Mton en geeft hiermee uitvoering aan een belangrijke afspraak in het Klimaatakkoord.

Tegelijkertijd is vandaag ook de subsidieregeling emissieloze bestelauto’s gepubliceerd in de Staatscourant. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat ondernemers de komende jaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning bij de aanschaf van een zero-emissie bestelauto. Deze regeling is nodig om de ingroei van emissieloze bestelauto’s te versnellen. En zijn ook steeds meer mogelijkheden om dat te doen, want op dit moment zijn er al zo’n 72 verschillende modellen op de Nederlandse markt verkrijgbaar. Als bijlage bij deze brief is de toelichting opgenomen op de vormgeving van de regeling(2).

Uitvoeringsagenda Stadslogistiek

Op 5 oktober 2020(3) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de afspraken die ik hierover met de betrokken partijen heb gemaakt over de eenduidige landelijke overgangsregelingen voor vracht- en bestelauto’s. Dit voorkomt een landelijke lappendeken aan verschillende regelingen op lokaal niveau. Op dit moment zit de wettelijke wijziging hiervoor van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens in de internetconsultatie, met als insteek dat deze nog dit jaar vastgesteld wordt en zo duidelijkheid geeft aan alle betrokkenen. Het is belangrijk om de overstap naar emissieloze stadslogistiek zo in te voeren dat het voor ondernemers praktisch, haalbaar en betaalbaar is om op een natuurlijk moment van investeren over te kunnen stappen. Dit vraagt om een geleidelijk en zorgvuldig proces. Hierover zijn met diverse gemeenten, branche- en koepelorganisaties heldere afspraken gemaakt in bijgevoegde ‘Uitvoeringsagenda Stadslogistiek’. Een aantal acties uit de Uitvoeringsagenda is al in gang gezet. Met onderstaande thema’s geven de partijen concreet invulling aan verdere totstandkoming van schone en gezonde stadscentra waarin ondernemers hun werk kunnen blijven doen, zoals:

  • Heldere en uniforme regels voor tijdelijke ontheffingen voor ondernemingen die noodgedwongen iets meer tijd nodig hebben om de overstap naar een zero-emissie bestel- of vrachtauto maken.

  • Efficiënte en effectieve organisatie van toezicht en handhaving van de zero-emissiezones

  • Ondersteuning van ondernemers bij het ontwikkelen en toepassen van slimme logistieke concepten.

  • In samenwerking met de Nationale Agenda Laadinfrastructuur zorgen voor voldoende en tijdige beschikbaarheid van laadinfrastructuur en tankinfrastructuur voor de logistiek, en;

  • Heldere communicatie naar ondernemers, gemeenten en belanghebbenden. Hiervoor is vandaag de nieuwe website www.opwegnaarzes.nl gelanceerd.

Subsidieregeling emissieloze bestelauto’s

Met de invoering van de zero-emissiezones voor stadslogistiek vanaf 2025 zal ook de vraag om emissieloze bestel- en vrachtauto’s aantrekken. De aanschafprijs van deze voertuigen is op dit moment nog hoger dan van een diesel aangedreven variant. Daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken dat ondernemers kunnen rekenen op financiële ondersteuning bij de aanschaf van een zero-emissie bestelauto. Uw Kamer is hier eerder over geïnformeerd via de hiervoor genoemde Kamerbrief van 5 oktober(4) en dit voorstel is van 30 november 2020 tot 11 januari 2021 in de internetconsultatie geweest. Vandaag wordt deze regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers hun aanvraag indienen bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Voor 2021 is € 22 miljoen beschikbaar voor ondernemingen en nonprofitinstellingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn gevestigd in Nederland. Voor bestelauto’s vanaf € 20.000 komen zij in aanmerking van een subsidie van 10% van de aanschafprijs (netto-catalogusprijs) tot een maximum van € 5.000 per voertuig. Deze middelen komen bovenop andere financiële ondersteuning waarvan ondernemers gebruik kunnen maken, zoals de milieu-investeringaftrek. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo moet het voertuig tenminste 3 jaar in bezit blijven en een actieradius hebben van tenminste 100 km.

Het jaar 2021 zie ik als een startjaar waarbij ondernemers die ruimschoots voor de invoering van de zero-emissiezone al investeren in zero-emissie bestelauto’s, bijvoorbeeld omdat dit past bij het natuurlijk moment van investeren, gebruik kunnen maken van de regeling. Dat is belangrijk om ook een solide tweedehandsmarkt op te bouwen. De komende jaren zal ik de middelen in overleg met partijen steeds gerichter inzetten, zodat de middelen vooral terecht komen bij de ondernemers die deze het hardste nodig hebben. Ik onderzoek daarbij hoe ondernemers met een bestelauto met emissieklasse 4 een extra financieel steuntje in de rug kunnen krijgen, conform de motie van de leden Ziengs en Dijkstra. Samen met betrokken partijen ga ik dit de komende periode uitwerken en u kunt in september 2021 een voorstel van mij verwachten.

De regeling is 9 februari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en vanaf 15 maart kunnen bedrijven hun aanvraag indienen via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Om bedrijven die net een voorlopige koopovereenkomst hebben afgesloten niet teleur te stellen, komen de overeenkomsten die na 1 januari 2021 zijn afgesloten ook in aanmerking voor een subsidie. Deze overeenkomsten mogen niet onherroepelijk zijn, omdat anders niet wordt voldaan aan Europese staatssteunregels.

Tot slot

Ik spreek mijn grote dank uit aan alle partijen die met veel energie hebben meegedacht en meegewerkt om deze belangrijke afspraak uit het Klimaatakkoord tot een succes te maken. Iedereen is zich ervan bewust dat we alleen samen kunnen toewerken naar een leefbare en gezonde stad, ongeacht of je er woont, winkelt of onderneemt. Deze gezamenlijke inzet zullen we ook de komende jaren blijven inzetten, om de afspraken te realiseren.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

S. van Veldhoven - Van der Meer

Voetnoten

1)Amsterdam, Amersfoort, Assen, Delft, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Nijmegen,
Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle en ‘s-Hertogenbosch.
2)Conform artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet, wordt hierbij ook de nadere toelichting
gegeven op de doelen, beleidsinstrumenten, doeltreffendheid, doelmatigheid en financiële
consequenties van de regeling.
3)Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 31 209, nr. 224.
4)Kamerstukken II, vergaderjaar 2020-2021, 31 209, nr. 224.

Nieuwsbericht: Nieuwe afspraken om steden te bevoorraden zonder CO2-uitstoot

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.