Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Lijst van vragen inzake voortgang Omgevingswet december 2021 (Kamerstuk 33118-209)

Vastgesteld (wordt door griffie ingevuld als antwoorden er zijn)

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de brief van de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 december 2021 inzake de Voortgang Omgevingswet december 2021 (33118, nr. 209).

Tweede Kamer 27 januari 2022

Kamerstuk: overig

Kamerstuk: overig

Vragen aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge

1

Welke besluitvorming is op welk moment nodig in zowel de Tweede Kamer áls de Eerste Kamer om tijdige inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 te kunnen halen?

2

Klopt het dat in het rapport “Roeien met nieuwe riemen” waarnaar in de brief wordt verwezen verschillende bedreigingen voor de natuur en het milieu onder de Omgevingswet worden geconstateerd? Bijvoorbeeld: het vervallen van de ADC-toets voor NNN-gebieden, de mogelijkheid voor gemeenten om in negatieve zin af te wijken van het beschermingsniveau van instructieregels, het vervallen van de algemene vergunningplicht voor bouwactiviteiten en de daarmee samenhangende controle vooraf, verlaging van het beschermingsniveau m.b.t. geur en geluid en minder inspraak voor ‘een ieder’.

Moeten er maatregelen getroffen worden om deze risico’s te ondervangen en te zorgen dat de Omgevingswet daadwerkelijk een ‘beleidsneutrale’ of zelfs beter beschermende integratie van het omgevingsrecht is? Zo ja, welke maatregelen zijn nodig of mogelijk en wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet?

3

Welke concrete stappen zijn ondernomen om het functioneren van de omgevingsdiensten te verbeteren en zijn zij wel klaar voor de nog grotere opgave waarvoor zij, na de invoering van de Omgevingswet, komen te staan?

4

Kan het rapport 'Quick scan Koop' (2019) voor het commissiedebat Omgevingswet op 2 februari 2022 met de Kamer worden gedeeld?

5

Klopt het dat de enige reden dat u invoering, zonder dat de benodigde voorbereidingen zijn getroffen, verantwoord acht is omdat anders 'de progressie stokt'?

6

Waarom schrijft u dat uw bestuurlijke partners de route naar 1 juli haalbaar en wenselijk achten terwijl veel gemeenten aangeven dat dit niet haalbaar en realistisch is?

7

Wat zijn de gevolgen van het 'Didam'-arrest d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) voor de taakuitvoering van woningbouwcorporaties?

8

Welke eisen stelt de Omgevingswet aan de nieuwbouw en exploitatie van sociale huurwoningen? Zijn hier verschillen tussen sociale huurwoningen gebouwd door woningcorporaties en sociale huurwoningen gebouwd door commerciële partijen?

9

Wat zijn de gevolgen van de (inwerkingtreding van de) Omgevingswet voor de Doelgroepenverordening?

10

Is er een tekort aan gemeenteambtenaren op dit moment om de Omgevingswet goed te kunnen implementeren? Zo ja, hoe groot is dit tekort?

11

Hoe lang duurt het nog voordat het softwaresysteem DSO klaar is om ingevoerd te kunnen worden?

12

Is het inmiddels voor alle betrokken uitvoeringspartijen duidelijk wie voor welk project verantwoordelijk is?

13

Is er een risico dat de woningbouwopgave als gevolg van de implementatie per 1 juli 2022 vertraging oploopt?

14

Welke organisaties zijn de meest betrokken partijen bij de implementatie van de Omgevingswet?

15

Wat is nodig om de oefenfase van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) met succes te kunnen afronden? Welke criteria worden gehanteerd op de verschillende onderdelen om te worden aangemerkt als succesvol afgerond en klaar voor implementatie? Wat is de beoogde tijdlijn hiervoor?

16

Welke voorbereidingen zijn er nog niet getroffen om tot een inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 te komen?

17

Wat is de status van het voorziene overgangsrecht voor gemeenten en waterschappen?

18

Kunt u aangeven op welke wijze gemeenten worden ondersteund in de aansluiting op het DSO?

19

Kunt u aangeven hoe het overgangsrecht voor gemeenten en waterschappen eruit komt te zien?

20

Bij de keten 'Van plan tot publicatie' wordt aangegeven dat de wachttijd is gereduceerd tot minuten en verdere verbeteringen mogelijk zijn. Welke criteria worden gehanteerd om dit onderdeel als klaar voor implementatie aan te merken? Wat is de beoogde tijdlijn hiervoor?

21

Met betrekking tot de functies 'Viewer' en 'Tijdreizen', zijn deze functies cruciaal voor de implementatie van de Omgevingswet of kunnen deze functies ook verder worden ontwikkeld indien nodig na de implementatie? Zorgen deze extra functies niet voor vertraging van ontwikkeling of oplossingen van bestaande problemen op andere cruciale onderdelen die nodig zijn voor de implementatie?

22

Is voor de rechtsgang de functionaliteit Viewer van het DSO alleen 'wenselijk' of ook 'noodzakelijk' om te kunnen oordelen over beroepen tegen besluiten op grond van de Omgevingswet?

23

Met betrekking tot de functies en onderdelen in het digitale stelsel, ontwikkeld voor de stedenbouwkundige bureaus, welke criteria zijn hierbij doorslaggevend om de wet te kunnen implementeren?

24

Welke stappen dienen nog te worden gemaakt voor implementatie voor de VTH-keten en de 'Van vraag tot informatie' keten? Wat is de beoogde tijdlijn hiervoor?

25

Wat is de status van de inrichting van de evaluatie en monitoring van de Omgevingswet? Ligt deze op schema?

26

Is de verwachte piek met het oefenen met de Omgevingswet en het digitale stelsel door bevoegde gezagen in Q1 2022 reeds merkbaar?

27

Op welke wijze wordt ook vooraf gekeken naar meetbare en concrete doelen na inwerkingtreding van de Omgevingswet?

28

Op welke manier wordt geborgd dat zo veel mogelijk gebruikers kunnen oefenen met het DSO?

29

Zijn er decentrale overheden die al zijn gestart met (het lokale deel van) de informatiecampagne, beschikbaar vanaf medio januari 2022, of wordt gewacht op de bekrachtiging van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet?

30

Op welke manier wordt geborgd dat er bij eventuele problemen in de uitvoering tijdens het testen deze nog kunnen worden gemitigeerd?

Zie ook

Kamerbrief over voortgang Omgevingswet - december 2021

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.