Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Kamerbrief: Stand van zaken Tata Steel

Met deze brief informeert de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen, u over een verschenen onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio en reageert zij op een verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.

21 januari 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio

Onlangs is, in opdracht van de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verschenen naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio. Het onderzoek en de brief die de provincie Noord-Holland naar aanleiding van dit onderzoek aan mij heeft gestuurd, treft u als bijlage bij deze brief.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de staalproductie op het terrein van Tata Steel de belangrijkste bron is van de uitstoot van een aantal metalen en kankerverwekkende PAK-stoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in de IJmond regio. Dat vermoeden bestond al langer bij omwonenden, maar is nu ook door het RIVM bevestigd. Daarmee onderstreept dit onderzoek de noodzaak om snel de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel te verminderen.

Uit metingen van het RIVM blijkt ook dat er meer metalen en PAK in de lucht zitten in de regio IJmond dan men op basis van berekeningen uit de Emissieregistratie zou verwachten. Deze conclusie baart mij zorgen. Ik vind het daarom belangrijk dat er naar de registratie van de emissie van het terrein van Tata Steel en de achterliggende systematiek wordt gekeken. Het RIVM doet aanbevelingen om deze registratie te verbeteren. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de vergunningen en het toezicht op Tata Steel. Zij zijn ook samen met de IJmondgemeenten de opdrachtgever van dit onderzoek. Ik verwacht dat de provincie zo snel mogelijk aan de slag gaat met de aanbevelingen van het RIVM en waar nodig en mogelijk wil ik hierbij ondersteuning bieden.

Verzoek om te reageren op een brief van derden

Op 19 januari j.l. heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat mij verzocht graag een reactie te geven op een brief van derden met betrekking tot Tata Steel, zodat deze brief betrokken kan worden bij het commissiedebat Externe veiligheid op 26 januari 2022.

In de brief wordt verzocht om inzage in de ISO 14001:2015 certificering van Tata Steel. Daarnaast wordt in de brief aangegeven dat de betrokkene hierover al enige tijd geleden informatie heeft opgevraagd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur. Deze omgevingsdienst voert in mandaat voor de provincie Noord-Holland een aantal taken uit: ze verleent vergunningen, houdt toezicht op Tata Steel en treedt namens de provincie Noord-Holland handhavend op.

Medewerkers van mijn organisatie hebben contact gezocht met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over deze brief. Daaruit kwam naar voren dat de betreffende ISO 14001:2015 door Tata Steel Nederland al enige tijd openbaar gemaakt. Deze is te vinden via: https://www.tatasteeleurope.com/sites/default/files/IJmuiden%20ISO14001.pdf

Recent is dit ISO-certificaat door de daartoe bevoegde accrediterende instantie verlengd tot 31 december 2024. Daarmee heeft Tata Steel voldaan aan het betreffende vergunningvoorschrift.

In het plan van aanpak van 1 december jl. (Kamerstuk 28089, nr. 210) heeft mijn voorganger aangeven dat het aangaan van de dialoog met omwonenden en belanghebbenden van groot belang is. Die wordt bereikt door elkaar te vinden én naar elkaar te luisteren. Bij Tata Steel gaat het vaak om complexe informatie die vragen en zorgen kunnen oproepen. Het is van belang op een duidelijke manier te communiceren naar de omgeving.

Ik vind het daarom belangrijk dat de Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland en de IJmondgemeenten goed bereikbaar zijn en omwonenden goed informeren over de stappen die genomen worden. Vragen en suggesties moeten tijdig beantwoord worden. In de komende periode zal ik hier aandacht voor vragen bij de provincie en de omgevingsdienst. Daarnaast wil ik ook zelf op korte termijn een werkbezoek afleggen zodat ik uit eerste hand kan horen wat er speelt.

Tot slot

Voor mij staat de gezondheid van omwonenden voorop. Wij zijn het aan hen verplicht om iets te doen aan deze situatie. Als overheid hebben wij hier een rol in, maar ik spreek het bedrijf ook aan op haar verantwoordelijkheid.

Als staatssecretaris die verantwoordelijk is voor milieu, vind ik het belangrijk om samen met lokale en regionale bestuurders, de omwonenden en het bedrijf het grote vraagstuk van de toekomst van Tata Steel aan te pakken. Ik wil niet over de regio besluiten, maar met de regio. Het plan van aanpak van 1 december jl. (Kamerstuk 28089, nr. 210), dat door mijn voorganger is opgesteld, biedt goede houvast om gezamenlijk te werken aan een duurzamere staalindustrie in de IJmond.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. V.LW.A. Heijnen

Bijlagen

Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit rapport is ‘Waar komen deze stoffen in de lucht en in de depositie vandaan?’. Fijnstof, metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) kunnen mogelijk gezondheidseffecten veroorzaken en uit eerder onderzoek blijkt dat deze in verhoogde mate voorkomen in de IJmond.

Brief PNH aan IenW

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.