Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Kamerbrief over aanscherpen brandklasse gevels

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over aanscherping van de bouwregelgeving op het gebied van brandveiligheid van gevels.

29 oktober 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

In mijn brief van 16 juni 2020 (TK 28325 nr. 213) heb ik uw Kamer een reactie gegeven op de aanbevelingen van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) in relatie tot de brand bij de Londense Grenfell Tower. Ik heb alle aanbevelingen van de ATGB overgenomen en ter opvolging daarvan heb ik diverse nadere onderzoeken en acties in gang gezet. Eén van de onderzoeken is nu gereed en hierover informeer ik u in deze brief. Daarnaast informeer ik u in deze brief over de uitvoering van twee moties.

Onderzoek brandklasse gevels

De ATGB heeft aanbevolen om te onderzoeken of voor risicovolle situaties de huidige brandklasse-eis voor gevels van gebouwen toereikend is. Ik heb hiernaar onderzoek laten uitvoeren door het adviesbureau DGMR en het rapport hiervan is nu gepubliceerd op rijksoverheid.nl (1). In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de brandklasse-eis voor gevels aan te scherpen voor hoge gebouwen waarin wordt geslapen of verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn. De ATGB heeft mij laten weten zich te kunnen vinden in het rapport en heeft daarbij nog wel aandachtspunten meegegeven (2). Op basis van het rapport en de reactie van de ATGB ben ik voornemens de brandklasse-eisen voor gevels in de bouwregelgeving aan te scherpen. Dit wordt door mij uitgewerkt in een wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Ik verwacht deze wijziging van het Bbl medio 2022 aan uw Kamer te sturen in het kader van de voorhangprocedure.

Met het DGMR-onderzoek en de aanpassing van de regelgeving geef ik ook invulling aan de motie van de leden Beckerman en Bromet van 20 april 2021 (TK 28325 nr. 220), waarin wordt verzocht om te bezien of de bouwregelgeving aanpassing behoeft zodat aan het gebruik van nieuwe bouwmaterialen bij hoogbouw adequate brandveiligheidseisen worden gesteld. In dit kader heb ik tevens aan het normalisatie-instituut NEN gevraagd om in 2022 na te gaan hoe de in de bouwregelgeving aangestuurde NEN-normen voor brandveiligheid zich verhouden tot de nieuwe toepassingen van hout en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Inventarisatie brandveiligheid gevels

In het kader van de motie van de leden Koerhuis en Beckerman van 20 april 2021 (TK 28325 nr. 221) over de voortgang van deze inventarisatie heb ik uw Kamer op 18 juni 2021 (3477 Aanhangsel van de Handelingen) geïnformeerd over de stand van zaken. Eind van dit jaar informeer ik u nader over mijn herhaalonderzoek onder 80 gemeenten en de informatie van de provincies.

Verdere opvolging aanbevelingen ATGB

Naast het eerdergenoemde onderzoek van DGMR lopen er in mijn opdracht op dit moment nog diverse andere onderzoeken en acties. Het Instituut Fysieke Veiligheid doet onder andere onderzoek naar de beperking van rookverspreiding in woongebouwen en het adviesbureau DGMR naar de beperking van branduitbreiding. Door het adviesbureau Nieman wordt in samenspraak met gemeenten en bouwwereld een borgingsprotocol opgesteld voor de brandveiligheid van gevels bij nieuwbouwprojecten. Het normalisatie-instituut NEN werkt daarnaast aan twee normdocumenten. Over de voortgang en resultaten van deze onderzoeken en acties zal ik u begin 2022 informeren.

Voetnoten

  1. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/17/risicos-van-gevels-met-brandklasse-b

  2. ATGB-advies over onderzoek naar risicovolle gevels met brandklasse B

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.