Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Kamerbrief met reactie over Woo-besluit over stikstofdossier

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op berichten over dat het erop lijkt dat wensenlijstjes van natuurorganisaties aan de basis zouden staan van de stikstofemissiereductiekaart die op 10 juni 2022 werd gepubliceerd.

3 november 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Geachte Voorzitter,

Op 31 oktober jl. verzocht uw Kamer om een kabinetsreactie op recente twitterberichten waarin wordt gesteld dat het erop lijkt dat wensenlijstjes van natuurorganisaties aan de basis zouden staan van de stikstofemissiereductiekaart die op 10 juni 2022 werd gepubliceerd. De stukken waaraan wordt gerefereerd volgen uit de bijlages bij het Woo-besluit van de provincies Limburg inzake het stikstofdossier en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)’ (1). Hierbij bied ik u de gevraagde reactie aan.

De suggestie dat natuurorganisaties aan de basis hebben gestaan van de stikstofemissiereductiekaart is onjuist. De uitgangspunten en totstandkoming van de kaart zijn toegelicht in onder andere de startnotitie NPLG (10 juni 2022), in een briefrapport (10 juni 2022) en toelichtende memo met aanvullende informatie naar aanleiding van technische briefing RIVM (2) (21 juni 2022), in de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt in de Regeling van Werkzaamheden (14 juni 2022), de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden (21 juni 2022) en de Stand van zaken stikstof en landelijk gebied (15 juli 2022). Omdat ik het belang vind elk mogelijk misverstand weg te nemen, geef ik een korte toelichting op de stukken uit het Woo-verzoek waaraan wordt gerefereerd.

Met natuurorganisaties is regelmatig contact over mogelijkheden om (op korte termijn) te werken aan natuurherstel, maar dit staat los van de stikstofemissiereductiekaart. Staatsbosbeheer heeft voor de Natura 2000- gebieden die bij hen in beheer zijn in 2021 al een verkenning gedaan naar mogelijke maatregelen die op relatief korte termijn gewenst en denkbaar zijn. Dit heeft Staatsbosbeheer destijds ambtelijk met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gewisseld. De ideeën van Staatsbosbeheer zijn later ook betrokken bij een uitvraag waarin ik provincies heb gevraagd of zij vooruitlopend op de gebiedsprogramma’s al kansrijke maatregelen zien om in 2022 en 2023 uit te voeren die bijdragen aan de opgaven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Als onderdeel van deze uitvraag is er een ambtelijke werkconferentie georganiseerd op 22 april jl. om concrete projecten en voorstellen te inventariseren en te bespreken, in gezamenlijkheid met de provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), agrarische collectieven, terreinbeheerders en natuurorganisaties.

Provincies hebben kansrijke maatregelen die door de natuurorganisaties geïnventariseerd zijn ingediend in het kader van de voornoemde uitvraag. Dit heeft bijgedragen aan de besluitvorming in de ministerraad van afgelopen juli en de uitkomsten daarvan zijn gemeld in de Kamerbrief van 15 juli jl. (Kamerbrief Stand van zaken stikstof en landelijk gebied) waarin het kabinet heeft aangegeven bepaalde voorstellen nog dit jaar te willen honoreren. In de stukken van het Woo- verzoek wordt hieraan gerefereerd; dit staat los van de stikstofkaart.

Christianne van der Wal-Zeggelink

Minister voor Natuur en Stikstof

Voetnoten

  1. https://www.limburg.nl/@748/informatieverzoek; eerste resultaat onder ‘informatieverzoeken’

  2. RIVM, Memo: Toelichting bij richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied, 10 juni 2022 en RIVM, Memo: Aanvullende informatie naar aanleiding van technische briefing RIVM, 21 juni 2022.

Beslisnota

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie over Woo-besluit over stikstofdossier

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.