Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Beantwoording vragen Eerste Kamer implementatie Omgevingswet van 11 januari 2023

Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) beantwoordt de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. De Tweede Kamer heeft ook een afschrift van de brief ontvangen.

27 januari 2023

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben mij per brief van 11 januari jl. vragen gesteld over de implementatie van de Omgevingswet. Hierbij stuur ik u de beantwoording van de gestelde vragen.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Download de vragen en antwoorden EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Beslisnota Beantwoording vragen EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben kennisgenomen van uw brief van 28 november 2022 waarin u eerder gestelde vragen beantwoordt over het Indringend Ketentesten Fase 3. Daarnaast hebben de commissies kennisgenomen van uw brief van 16 december 2022 waarin u antwoord geeft op eerder vanuit de commissies gestelde nadere schriftelijke vragen over de implementatie van de Omgevingswet. Naar aanleiding hiervan wensen de leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA de regering de volgende vragen te stellen.

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van GroenLinks

De leden van de fractie van GroenLinks wensen de regering de volgende vragen te stellen en verzoeken de regering alle vragen separaat te beantwoorden.

1 De regering geeft aan zich niet te herkennen het sterke gevoel van moedeloosheid dat bij de leden van GroenLinks zich begint te bekruipen als het gaat om de Omgevingswet. Kan de regering aangeven welke feitelijkheden in het door deze leden geschetste beeld niet kloppen?

Dat klopt, ik herken mij niet in uw weergave of gevoel van moedeloosheid. In mijn voortgangsbrief van 26 januari 2023 heb ik aan u de huidige stand van zaken uiteengezet. In het bestuurlijk overleg van 23 en 25 januari jl. zijn de voorwaarden voor inwerkingtreding met VNG, IPO, UvW (en de Rijkspartijen) besproken. Hierin is geconcludeerd dat deze voorwaarden voor inwerkingtreding voldoende zijn ingevuld en dat de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024 draagvlak bij de partijen heeft. Ook het bedrijfsleven staat achter deze datum.

2. Kan de regering alsnog aangeven welke inhoudelijke en uitvoeringstechnische analyses ten grondslag hebben gelegen aan de oorspronkelijke besluitvorming over de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet van 1 januari 2023?

De inhoudelijke en uitvoeringstechnische analyses die ten grondslag lagen aan de besluitvorming over de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 heb ik aangegeven in de brieven aan u van 24 februari 2022 , 13 mei 2022 , 24 juni 2022 , 26 augustus 2022 , het met de commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) gevoerde mondeling overleg van 21 juni 2022 en het met uw Kamer gevoerde debat van 28 juni 2022.

3. Kan de regering aangeven welke lessen er zijn geleerd van de besluitvorming rondom de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor het bepalen van de nieuw beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 juli 2023? Deze vraag, die de leden van de fractie van GroenLinks de regering eerder stelden , is niet beantwoord. Of zijn er, vanwege de haast om een nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet te bepalen, wellicht geen lessen uit de eerdere ervaringen getrokken? Indien dit laatste het geval is, vernemen de leden van de fractie van GroenLinks dit ook graag.

Het dilemma over de besluitvorming over de datum van 1 januari 2023 heb ik uitvoerig uiteengezet in mijn brief van 14 oktober 2022 en de daarbij behorende bijlagen. Zoals bij u aangeven wordt sinds de wetgeving van het stelsel is afgerond steeds gekeken naar de voortgang op het DSO en voortgang van de implementatie bij de bevoegde gezagen. Het bepalen van een datum van inwerkingtreding is daarin noodzakelijk om alle werkzaamheden in de stelseltransitie te kunnen organiseren en zekerheid te geven aan initiatiefnemers onder welk wettelijk regime zij hun planvorming of aanvraag kunnen indienen.

Download alle vragen en antwoorden EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.