Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Beantwoording Kamervragen over steun aan buurthuizen en dorpshuizen in 2021

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de steun aan buurthuizen en dorpshuizen voor het jaar 2021.

25 maart 2021

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

Hierbij zend ik u mijn antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Nijboer (PvdA) over de steun aan buurt- en dorpshuizen over het jaar 2021.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

2021Z04079

(ingezonden 3 maart 2021)

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over steun aan buurt- en dorpshuizen voor het jaar 2021. Deze vragen zijn voor de beantwoording overgedragen aan de minister aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Merendeel Drentse Dorpshuizen in financiële nood door coronacrisis'? 1)

Antwoord vraag 1

Ja ik heb kennis genomen van dit bericht.

Vraag 2

Bent u op de hoogte van de precaire financiële situatie van buurt- en dorpshuizen in heel Nederland?

Antwoord op vraag 2

Ja, ik ben op de hoogte van de precaire financiële positie van veel buurt- en dorpshuizen in Nederland.

Vraag 3

Bent u bereid ook voor het jaar 2021 - zolang de coronacrisis duurt - de compensatie die op basis van de in mei 2020 aangenomen motie waarmee buurten dorpshuizen financiële uitkomst werd geboden door de zogenaamde TOGSregeling, voor de door de coronamaatregelen misgelopen inkomsten te verlengen?

Antwoord op vraag 3

Vanaf 12 juni 2020 is de TOGS aangepast aansluitend op bovengenoemde motie en konden ook dorps- en buurthuizen de TOGS-subsidie aanvragen. Voor de TVL juni-september 2020 gold hetzelfde. Voor de latere openstellingen voor de TVL (vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021) en het nog open te stellen tweede kwartaal 2021 konden of kunnen dorps-en buurthuizen, eveneens in aanmerking komen voor TVL. Relevant voor deze groep is ook dat in de TVL (eerste en tweede kwartaal 2021) de minimum subsidie wordt verhoogd van €750 naar €1500 en de ondergrens om in aanmerking te komen, verlaagd van €3000 naar €1500. De openstelling in het tweede kwartaal 2021 is de laatste openstelling die is voorzien op dit moment.

Vraag 4

Gaat u zich inspannen voor aanvullende steun voor dorps- en buurthuizen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunnen buurthuizen financiële steun voor 2021 tegemoet zien? Snapt u dat deze verenigingen snakken naar duidelijkheid?

Antwoord op vraag 4

het kabinet is vooralsnog niet voornemens om naast de compenserende maatregelen via de huidige TVL regeling en de extra compenserende maatregelen van de TVL regeling per april 2021, aanvullende ondersteuningsmaatregelen te treffen. En ja, ik snap dat ook de dorps- en buurthuizen graag duidelijkheid willen.

Vraag 5

Deelt u de mening dat de al zorgwekkende financiële situatie van gemeenten en de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds ertoe kunnen leiden dat buurthuizen, zwembaden en bibliotheken moeten sluiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Antwoord op vraag 5

Gemeenten zijn een autonome bestuurslaag met een open huishouding. Het college en de raad stellen de begroting op en bepalen waar zij hun middelen aan willen besteden. Ik herken echter de financiële druk bij veel gemeenten op dit moment en ik snap dat dit druk legt op de uitgaven aan voorzieningen voor burgers. Ik deel dan ook dat het van belang is om met medeoverheden tot structurele oplossingen te komen op het gebied van bestuur, financiën en wetgeving zodat medeoverheden voldoende middelen en bevoegdheden hebben om hun taken uit te voeren en in staat zullen zijn een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Het is aan een volgend kabinet om een integraal besluit te nemen over de financiële dossiers die gemeenten raken en de integrale bestuurlijke en financiële verhoudingen. Onderdeel daarvan is ook de herijking van het gemeentefonds.

Vraag 6

Deelt u de mening dat bovenstaande voorzieningen cruciaal zijn voor de leefbaarheid en koste wat kost gered moeten worden?

Antwoord op vraag 6

In Nederland is er een breed aanbod aan ontmoetingscentra. Ze bieden, op nonprofit basis, ontmoetingsmogelijkheden tussen inwoners, sociaal-culturele activiteiten en in toenemende mate zorg, bijvoorbeeld in de vorm van dagbesteding. Hierdoor zijn deze centra van essentieel belang voor de leefbaarheid en sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken. Met de toepassing van de TOGS/TVL wordt het uiterste gedaan om deze sector te ondersteunen.

1) https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/167799/Merendeel-Drentse-dorpshuizen-infinanciele-nood-door-coronacrisis

2) https://www.rtvnoord.nl/nieuws/706835/Toch-steun-voor-dorpshuizen-Hetzat-mij-echt-als-een-graat-in-de-keel

Meer weten? Neem een kijkje in het themadossier: klik op de tabs boven het artikel.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.