Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn gesteld door leden van de fracties van de VVD, het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de SP en de OSF.

10 september 2021

Kamerstuk: kamervraag

Kamerstuk: kamervraag

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben op 13 juli 2021 naar aanleiding van de brief Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei jl.(1) vragen gesteld over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (kenmerk 169588u)

In mijn brief van 27 mei 2021 heb ik aangegeven dat 1 juli 2022 de nieuwe voorgenomen inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is. De commissieleden verwijzen naar de eerder gedane toezegging het ontwerp-KB niet eerder ter bekrachtiging voor te leggen aan de Koning dan nadat de beraadslaging in de Eerste Kamer is afgerond en de Eerste Kamer met het ontwerp-KB heeft ingestemd.(2) Ik wil hierbij volmondig bevestigen dat dit het geval is. Zoals aangegeven in mijn brief van 27 mei 20213 wil ik graag met uw Kamer het gesprek voeren over het vervolgproces op weg naar de parlementaire besluitvorming over de datum van inwerkingtreding. Ik vind het van belang dat er in beide Kamers een zorgvuldige behandeling kan plaatsvinden en dat u over volledige informatie beschikt om hierover een goede afweging te kunnen maken. Ik zal u in het najaar dan ook voorzien van de gebruikelijke voortgangsinformatie, waaronder in ieder geval inzicht in de aansluitcijfers en de voortgang van het DSO. Ik streef ernaar om deze informatie eind oktober/begin november aan uw Kamer aan te bieden. Ik denk dat het daarna een goed moment zou zijn om met de Tweede Kamer het debat te voeren over de datum van inwerkingtreding. Vervolgens kan dan ook in Uw Kamer het gesprek plaatsvinden over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als sluitstuk van die twee behandelingen ben ik dan voornemens om het inwerkingtredings-KB formeel voor te hangen.

Ik beantwoord onderstaand graag de door de leden van de fracties van de VVD, het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de SP en de OSF gestelde vragen. Bij mijn beantwoording houd ik de volgorde van die vragen aan en heb ik de tussenkopjes overgenomen. Ook heb ik de antwoorden, waar efficiënt, geclusterd en van een nummering voorzien.

Verder lezen

Lees hier de volledige Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

Voetnoten

1) Kamerstukken I 2020/21, 33 118, CF.

2) T03129.

3) Kamerstukken II 2020/21, 33 118, nr. 190.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.