Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanbiedingsbrief bij rapport Toekomstagenda Groningen

Minister Ollongren biedt het rapport 'Toekomstagenda Groningen' aan. Hiermee gaan het Rijk en de regio Groningen een langjarig partnerschap aan op onderwerpen als woningbouw, energietransitie en regionale economie.

3 februari 2021

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Met deze brief bied ik u, mede namens de minister van EZK, de Toekomstagenda Groningen aan. Deze is vandaag op bestuurlijk niveau vastgesteld tussen Rijk en regio. Hiermee gaan het Rijk en de regio een langjarig partnerschap aan op onderwerpen als woningbouw, energietransitie en regionale economie.

Deze kabinetsperiode is een aantal belangrijke besluiten genomen over de gaswinning en de gevolgen daarvan in Groningen. De NAM is op afstand gezet, de gaskraan gaat dicht, schadeafhandeling is onafhankelijk geregeld met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), en de versterking vindt plaats onder uitvoering van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Doordat de gaswinning in Groningen snel wordt teruggebracht, is het aannemelijk dat minder versterkingsmaatregelen aan huizen nodig zijn dan verwacht. Tegen deze achtergrond hebben Rijk en regio in november 2020 afspraken gemaakt over de versterkingsoperatie, ter waarde van € 1,42 mld. Onderdeel van de bestuurlijke afspraken is dat er, naast het Nationaal Programma Groningen, een Toekomstagenda Groningen wordt opgesteld, waarbij het Rijk en de regio een langjarig partnerschap aangaan.

In de Toekomstagenda spreken Rijk en regio af om te investeren in de economische en duurzame ontwikkeling van de Regio waarmee het perspectief voor bewoners verder wordt verbeterd. Ook uw Kamer heeft hiervoor aandacht gevraagd, onder meer via de motie Amhaouch c.s. (Kamerstukken II 2020/21, 33570-A, nr. 27) en de motie Segers-Heerma (Kamerstukken II 2020/21, 33570, nr. 25). Rijk en regio zetten belangrijke stappen op dit gebied door het bundelen van middelen en expertise en het ontwikkelen van samenwerking op kansrijke projecten rondom de thema’s woningbouw, energietransitie en regionale economie. De concrete afspraken zijn opgenomen in de Toekomstagenda Groningen die is bijgevoegd bij deze brief. Zo investeert het Rijk extra in aardgasvrije wijken en zijn afspraken gemaakt rondom woningbouw en krimp, waarmee de leefbaarheid in Groningen verbetert. Op het thema energietransitie zijn afspraken gemaakt op de terreinen warmtetransitie en waterstof.

Gekoppeld aan de energietransitie hebben Rijk en regio in de Toekomstagenda aandacht voor de versterking van de regionale economie, waarin aansluiting bij een veranderende arbeidsmarkt centraal staat. Ook spreken Rijk en regio af dat er bijna € 500 mln. aan nationale en Europese middelen bestemd zullen worden voor Noord-Nederland. Dit zal onder andere worden geïnvesteerd in innovaties die de regio een economische en duurzame impuls geven en in arbeidsmarktinter-venties om Groningers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Over de exacte inzet van deze middelen maakt een volgend kabinet afspraken met de regio. Hierbij geldt dat met name de precieze verdeling van de middelen over de verschillende geselecteerde zogeheten Just-Transition-Fund-gebieden afhankelijk zal zijn van de nog op te opstellen transitieplannen, en eveneens afhankelijk is van uiteindelijke goedkeuring door de Europese Commissie. U bent hierover geïnformeerd in de brief van 8 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 21501-08, nr. 817).

Eerder heeft het Rijk Groningen al aangewezen als mogelijk NOVI-gebied. Met deze aanwijzing gaan Rijk en regio een langjarig partnerschap aan. Na het Nationaal Programma Groningen is deze Toekomstagenda dan ook de volgende bevestiging van een intensieve en meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio.

Met deze Toekomstagenda geven Rijk en regio niet alleen verdere invulling aan de Bestuurlijke Afspraken van november 2020, maar wordt Groningen ook een solide basis geboden voor een langjarige samenwerking tussen Rijk en regio en een duurzame toekomst. Met de agenda als functionerend kader bouwen Rijk en regio hier samen op verder.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

Bijlagen

Toekomstagenda Groningen. In de Toekomstagenda Groningen spreken Rijk en regio af om te investeren in de economische en duurzame ontwikkeling van de Regio waarmee het perspectief voor bewoners verder wordt verbeterd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.