Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief met bijlagen gekregen.

6 mei 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De leden van de fracties van CDA, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, PvdD, SP en 50PLUS hebben vragen gesteld naar aanleiding van mijn beantwoording van eerdere vragen (1) over de invoering van de Omgevingswet op 2 februari 2022 en een tweetal door de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomsten op 30 november 2021 en 21 december 2021.

Ik heb met belangstelling kennisgenomen van de vragen van de diverse fracties over de invoering van de Omgevingswet. Een groot deel van de vragen heeft betrekking op het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in relatie tot de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. Ik vind het belangrijk om deze vragen nauwkeurig te beantwoorden. Dit betekent dat de antwoorden soms vrij technisch van aard zijn. Graag wil ik hierbij nog benadrukken dat het implementeren van een nieuw digitaal stelsel zoals het DSO, dat in de keten vele afhankelijkheden kent van diverse partijen, altijd enige mate van onzekerheid in zich zal hebben. Er is altijd wel iets dat nog problemen geeft en aanpassing behoeft. Daar ben ik samen met de bestuurlijke partners op voorbereid.

Voorop staat dat met de inwerkingtreding van de wet, urgente gebiedsontwikkelingen kunnen doorgaan en dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven niet in het geding komt. De gezamenlijke Hoofdroute 2022 (2) is er volledig op gericht om dit te waarborgen. Met daarin de mogelijkheid voor bevoegde gezagen om tijdige keuzes te maken voor alternatieven, zoals de tijdelijke alternatieve maatregelen. Dit geeft de regering en de bestuurlijke partners vertrouwen in een goede uitvoering.

In goed overleg met de bestuurlijke partners heb ik eind februari het ontwerp Koninklijk Besluit (3) aangeboden aan uw Kamer en de Tweede Kamer. Conform de gedane toezegging (4) zal het kabinet wachten met de voordracht van het inwerkingtredings-KB aan de Koning tot de parlementaire behandeling volledig is afgerond en ook uw Kamer met de in het ontwerp opgenomen datum heeft in kunnen stemmen. Ik licht u graag in een mondeling overleg het belang toe van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de gereedheid van het DSO-LV, de komende stabiliserings- en oefenperiode en de verdere doorontwikkeling van het DSO en de DSO-keten. Ik zie ernaar uit om met u in gesprek te gaan en gezamenlijk de laatste stappen te zetten op weg naar een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet.

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Hugo de Jonge

Voetnoten

  1. Kamerstukken I 2021/22, 33118, DC.

  2. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatiewet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/ Pagina 2 van 2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum Kenmerk 2022-0000239006

  3. Kamerstukken I 2021/22, 33118, DI.

  4. T03129.

Bijlagen

Antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Functionaliteiten DSO-LV en LVBB voor inwerkingtreding

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.