Zwinkels, Juliëtte

Juliette Zwinkels is in 1987 voor het eerst beëdigd als advocaat bij Nauta Dutilh. Zij is daarna langere tijd bedrijfsjurist geweest bij Mourik, een groot aannemingsbedrijf, waar zij vooral de ontwikkeling van grote projecten heeft begeleid. Zij heeft in 1997 Advocatenkantoor Zwinkels opgericht. In 2014 heeft zij Jurable opgericht, toen nog BestemmingsPlanBezwaar geheten, als onderdeel van Advocatenkantoor Zwinkels. Zij is gespecialiseerd in ruimtelijke ordeningsrecht en overeenkomsten met de gemeente. Zij weet problemen op het gebied van planontwikkeling heel snel te doorgronden. Zij staat vooral ondernemers bij in procedures en onderhandelingen met de overheid, en treedt ook op voor particulieren. Zij staat voor een vriendelijke aanpak, waarbij de persoonlijke relatie tussen advocaat en opdrachtgever vooropstaat. Resultaat bereiken voor haar cliënten doet Juliëtte niet alleen met het inzetten van juridische kennis, en zeker niet alleen met procederen. Vooral het inzetten van overtuigingskracht, het doen van reële voorstellen en het in gesprek blijven met de wederpartij is van doorslaggevend belang. Het gaat erom dat de cliënt zijn project kan verwezenlijken.

 • Wanneer is een concurrent een belanghebbende?

  18-10-2019

  [...] hebt als projectontwikkelaar een mooi ontwikkelplan gemaakt. U wilt deze plannen voorleggen aan de gemeente of er is inmiddels aan u een omgevingsvergunning verleend door de gemeente. Voor u is [...]

  Lees verder
 • Let op de grondslag voor een vergunning van een mantelzorgwoning!

  21-08-2019

  [...] veel bestemmingsplannen is tegenwoordig de mogelijkheid opgenomen om een mantelzorgwoning te bouwen. Toch zijn er ook nog genoeg bestemmingsplannen waarin die mogelijkheid niet is opgenomen. Als [...]

  Lees verder
 • Gemeente mag niet handhaven tegen bouwwerk zonder vergunning

  14-08-2019

  [...] gebeurt regelmatig: u heeft enkele jaren geleden uw woning aangekocht en krijgt plots een brief van de gemeente op de mat. Er wordt een last onder dwangsom opgelegd, omdat u een illegaal [...]

  Lees verder
 • Kruimelvergunning voor afwijkend gebruik van aansluitend terrein

  07-08-2019

  [...] gebeurt het dat een stukje extra grond aangekocht wordt, en dat die grond bij een woning of bedrijf betrokken wordt. Een goed voorbeeld hiervan is een stukje snippergroen dat wordt [...]

  Lees verder
 • Gemeenten moeten zich houden aan gedane toezeggingen!

  05-06-2019

  [...] wordt er een toezegging gedaan door een ambtenaar of wethouder, met name als er sprake was van handhaving van een illegale situatie waarover in het verleden toezeggingen waren gedaan. [...]

  Lees verder
 • Aansprakelijkheid van de gemeente bij vergunning van rechtswege

  15-05-2019

  [...] hebben eerder geschreven over de vergunning van rechtswege. Die ontstaat als de gemeente niet binnen de termijn van acht weken na de formele vergunningaanvraag een vergunning verleent. De [...]

  Lees verder
 • Gemeente moet handhaven tegen gebruik van bedrijfswoning als burgerwoning

  08-05-2019

  [...] het buitengebied worden veel bedrijfswoningen niet meer als zodanig gebruikt. Deze woningen hebben de bestemming “Bedrijfswoning”, maar worden bewoond als burgerwoning. Gemeenten zijn vaak heel [...]

  Lees verder
 • Waarom de inleidende bepalingen de fundering zijn van het bestemmingsplan

  14-03-2019

  [...] een andere blog ‘Zo kunt u nagaan wat voor bestemming een pand heeft’ is er uitgelegd waar u een bestemmingsplan kunt vinden. Ook is er toegelicht waarom een bestemmingsplan van belang is. Het is [...]

  Lees verder
 • Let op: Een toezegging van de gemeente blijft niet voor altijd geldig!

  07-03-2019

  [...] een gemeente een bepaalde toezegging doet, moet je er als burger op kunnen vertrouwen dat een gemeente die toezegging ook nakomt. Dit wordt het vertrouwensbeginsel genoemd. Voor een geslaagd [...]

  Lees verder
 • Hetzelfde perceel, of twee verschillende percelen

  20-02-2019

  [...] dat u de gelegenheid krijgt om een stukje te kopen van het naburig perceel. Hierop wilt u een bijbehorend bouwwerk bouwen. U weet dat een bijbehorend bouwwerk gebouwd moet worden op hetzelfde [...]

  Lees verder
 • Let op de motivering bij vergunning voor bepaalde tijd!

  18-02-2019

  [...] aanvragers is het vaak het meest gunstig om een vergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen. Bij sommige vergunningen, zoals een ligplaatsvergunning, kan de gemeente er voor kiezen om een [...]

  Lees verder
 • Een nieuwe woning in een bijbehorend bouwwerk

  31-01-2019

  [...] een pand wordt uitgebreid met behulp van de kruimelregeling, kan de uitbreiding alleen plaatsvinden als die is aan te merken als bijbehorend bouwwerk. Een voorstelbare vraag is of ook een hele [...]

  Lees verder
 • Welstandsadvies mag afwijking van bestemmingsplan niet verbieden

  12-12-2018

  [...] een eerdere blog schreven wij dat een negatief welstandsadvies bouwmogelijkheden in een bestemmingsplan in principe niet mag beperken. Hoe zit dat als van het bestemmingsplan wordt afgeweken? Kan [...]

  Lees verder
 • Welstandsadvies mag mogelijkheden uit bestemmingsplan niet uitsluiten

  07-12-2018

  [...] een negatief welstandsadvies kunt u een vergunning in veel gevallen wel vergeten, tenzij u uw plannen kunt aanpassen waardoor alsnog een positief advies gegeven wordt. Het gebeurt in de praktijk [...]

  Lees verder
 • Dien een vergunningaanvraag op de juiste manier in!

  21-11-2018

  [...] een vergunning wordt aangevraagd waarop de korte procedure van 8 weken van toepassing is, moet de gemeente in principe binnen deze termijn op uw aanvraag reageren. Als zij dit niet doet ontstaat [...]

  Lees verder
 • Kan een vergunning worden aangevraagd als iemand geen eigenaar is?

  14-11-2018

  [...] krijgen wij de vraag of iemand een vergunning kan aanvragen als hij geen eigenaar is van een pand. Niet in alle gevallen kan bijvoorbeeld een huurder van een pand een vergunning aanvragen [...]

  Lees verder
 • Toepassing oude of nieuwe beleidsregels?

  25-10-2018

  [...] u een vergunningaanvraag indient bij de gemeente, is de gemeente meestal niet verplicht om ook vergunning te verlenen, tenzij het gaat om een bouwvergunning en aan alle wettelijke [...]

  Lees verder
 • Aanvrager van een vergunning is niet altijd belanghebbende!

  11-10-2018

  [...] omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd door een belanghebbende. In de meeste gevallen vormt dit criteria geen enkel probleem. Een vergunningaanvraag wordt over het algemeen namelijk [...]

  Lees verder
 • Uw project hoeft bestaande parkeerproblemen niet te verhelpen

  04-10-2018

  [...] bij een bouwproject de functie van een pand verandert of uitbreidt, verandert over het algemeen ook de parkeerbehoefte. Deze kan door het project verhoogd, maar ook verlaagd worden. Afhankelijk [...]

  Lees verder
 • Overlijden van de bezwaarmaker beëindigt procedure

  29-08-2018

  [...] procedures binnen het bestuursrecht geldt dat enkel de bezwaren van belanghebbenden worden behandeld. Kort gezegd moet u direct geraakt worden door het genomen besluit. Maar wat gebeurt er als [...]

  Lees verder
 • Gemeentelijk beleid over de toepassing van de kruimelregeling

  26-07-2018

  [...] gemeenten hebben beleid opgesteld voor de toepassing van de kruimelregeling, met name om gewijzigd gebruik van panden toe te staan. Soms wordt dit beleid zo strikt opgesteld, dat [...]

  Lees verder
 • Een zienswijze indienen als de bestemming niet verandert

  23-05-2018

  [...] een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kan daartegen door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend. Een eis die aan belanghebbenden gesteld wordt is dat zij door het nieuwe [...]

  Lees verder
 • Gebruik in strijd met het bestemmingsplan niet altijd een grondslag om dwangsommen op te leggen!

  18-05-2018

  [...] u een bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan gebruikt, is de gemeente in principe verplicht om hiertegen te handhaven. Dit wordt de beginselplicht om te handhaven genoemd. Dit is alleen [...]

  Lees verder
 • Een alternatieve locatie aanwijzen als succesvolle bezwaargrond

  02-05-2018

  [...] komt regelmatig voor dat als bezwaar- of beroepsgrond wordt aangevoerd dat op een andere locatie minder bezwaar zal zijn. Meestal wordt dit argument zonder pardon van tafel geveegd. Toch heeft [...]

  Lees verder
 • Gemeente aansprakelijk voor schade van een verkeerd principebesluit

  16-04-2018

  [...] een ambitieus bouwplan is het ten zeerste aan te raden om vóór de vergunningaanvraag een principeverzoek in te dienen. De gemeente neemt dan het principebesluit of men al dan niet aan dit [...]

  Lees verder
 • Kruimelregeling beperkt toepasbaar op grootschalige projecten

  13-04-2018

  [...] de lage kosten en de korte procedure is het gebruik van de kruimelregeling om af te wijken van het bestemmingsplan erg handig. Vooral het gebruiken van een pand in strijd met het [...]

  Lees verder
 • Mag de gemeente onderzoeken eisen bij gebruik van de kruimelregeling?

  13-04-2018

  [...] ruimtelijke ordening Als het bestemmingsplan wordt gewijzigd, moet daarbij een ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld. In die ruimtelijke onderbouwing is een groot aantal onderzoeken [...]

  Lees verder
 • Vergunningvrij- en vergunningplichtig bouwen kan worden gecombineerd!

  04-04-2018

  [...] bestaan twee mogelijkheden om te bouwen, vergunningvrij of door middel van een vergunning. Uit de jurisprudentie blijkt dat u deze mogelijkheden ook kunt combineren. U bouwt dan een deel van uw [...]

  Lees verder
 • Een verkeerde vergunningaanvraag; wat kan ik doen?

  05-01-2018

  [...] dat u bouwplannen heeft, maar dat u per ongeluk voor de verkeerde activiteit een vergunning aanvraagt. Het is erg vervelend om dan opnieuw de gehele vergunningprocedure te moeten doorlopen. De [...]

  Lees verder
 • Verkoop van een bedrijfswoning als woning is niet altijd een tekortkoming

  13-11-2016

  [...] verkoop van een bedrijfswoning als woning levert geen tekortkoming op als de koper erop bedacht had moeten zijn dat het om een bedrijfswoning gaat. Dit kan het geval zijn als het tezamen met een [...]

  Lees verder
 • Houd rekening met de rugstreeppad als u een project wilt ontwikkelen!

  19-Jun-2019

  Voor rugstreeppad kunt u ook invullen de mus, vleermuis of andere beschermde diersoort.

  Lees verder
 • De procedure bij indiening van een principeverzoek

  6-May-2019

  U heeft mooie bouwplannen gemaakt, maar deze passen helaas niet binnen het bestemmingsplan. U weet niet of de gemeente bereid is vergunning te verlenen voor uw plan. Om tijd en geld te besparen, besluit u daarom eerst een principeverzoek in te dienen.

  Lees verder
 • Bijzondere woonvormen zijn in opkomst!

  7-Feb-2019

  Het realiseren van een nieuwe woning in het buitengebied is vaak bijzonder lastig. Provincies willen het buitengebied over het algemeen namelijk zo veel mogelijk vrij houden van bebouwing. In sommige gevallen is men wel bereid om medewerking te verlenen aan bijzondere woonvormen.

  Lees verder
 • Verminderde privacy als kansrijk bezwaar tegen vergunning

  19-Sep-2018

  In bezwaarprocedures tegen de verlening van een bouwvergunning wordt vaak aangevoerd dat het bouwwerk zorgt voor een inbreuk op iemands privacy. Als u door een vergunning van de buren verminderde privacy hebt, is dat uiteraard erg vervelend. Toch heeft het niet altijd zin om dit argument aan te voeren. Dat hangt af van de vergunning die verleend is.

  Lees verder
 • Dien op tijd uw bezwaarschrift in!

  8-Aug-2018

  Als een vergunning is verleend waarmee u het niet eens bent, of als uw vergunning is afgewezen, kunt u daartegen bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente die de vergunning heeft verleend of afgewezen. Dit moet u echter doen binnen de gestelde tijd.

  Lees verder
 • Mantelzorgwoning is geen WOZ-object

  1-Aug-2018

  De wet waardering onroerende zaak bepaalt dat een samenstel van twee of meer eigendommen die bij dezelfde belastingplichtigen in gebruik zijn en bij elkaar horen als één object worden beschouwd. Dit betekent dat een mantelzorgwoning in het algemeen niet als een apart object voor de WOZ zal worden getaxeerd. Hierdoor hoeft hierover geen (extra) onroerende zaakbelasting worden betaald.

  Lees verder
 • Geen legessanctie meer als het bestemmingsplan online staat

  4-Jul-2018

  Als alles verloopt volgens de huidige planning, zal in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet heeft als doel het omgevingsrecht toegankelijker te maken. Procedures worden vereenvoudigd, en bestemmingsplannen worden vervangen door omgevingsplannen. In de aanloop naar deze nieuwe wet is de zogenaamde legessanctie komen te vervallen.

  Lees verder
 • Krakers: van tuinderswoning naar Chinees restaurant naar ?

  13-Jun-2018

  Het lijkt alsof krakers het Westland ontdekt hebben als gebied waar hier en daar wel wat panden leeg staan. De agrarische bedrijfswoning van een cliënt stond al jaren leeg. Juist op het moment dat hij de ramen had afgetimmerd met houten platen werd de woning gekraakt. De aftimmering was juist bedoeld om de woning beter te beveiligen, maar het effect daarvan was kennelijk dat krakers er opmerkzaam op werden gemaakt dat de woning leeg stond. Daarop zagen krakers hun kans schoon en kraakten zij de woning.

  Lees verder
 • Een bedrijfswoning mag niet zomaar worden herbouwd

  25-Apr-2018

  Een vergunningaanvraag om een woning te bouwen wordt altijd getoetst aan het bestemmingsplan, ook als het gaat om herbouw van een bestaande woning. Een woning met een woonbestemming mag vrijwel altijd worden herbouwd. Voor een bedrijfswoning is dit echter niet het geval. Er moet dan worden getoetst of (nog steeds) wordt voldaan aan de voorwaarden om een bedrijfswoning te bouwen. Belangrijk is dan dat blijkt dat:

  Lees verder
 • Hoe voorkom ik dat een bestemmingsplan zonder mijn toestemming wordt gewijzigd?

  27-Oct-2017

  De gemeente dient alle bekendmakingen van nieuwe vergunningen e.d. te publiceren in een gemeenteblad of huis-aan huisblad. Helaas worden deze niet altijd netjes bezorgd. Hierdoor komt het nog wel eens voor dat een vergunning wordt verleend of een bestemmingsplan wordt gewijzigd, terwijl de omwonenden het hier niet mee eens zijn.

  Lees verder
 • Sneller naar een omgevingsvergunning door middel van de kruimelregeling

  15-May-2017

  De kruimelregeling is een regeling om een afwijking van het bestemmingsplan te krijgen. De kruimelregeling is toepasbaar als het bestemmingsplan een bepaald bouwwerk of gebruik niet toestaat, en dat bouwwerk of afwijkende gebruik voorkomt in de lijst van de kruimelregeling. In dat geval kan met behulp van de kruimelregeling een vergunning worden verleend voor een afwijking van het bestemmingsplan. De belangrijkste kruimelgevallen zijn de wijziging van het gebruik van een pand, de uitbreiding van een bestaand gebouw, en de nieuwbouw van bijgebouwen. Aangezien die mogelijkheden ook kunnen worden gecombineerd, kunnen goede nieuwe mogelijkheden ontstaan om af te wijken van het bestemmingsplan.

  Lees verder
 • Vergunningvrij een mantelzorgwoning bouwen

  18-Sep-2015

  Het is alweer enige tijd gelegen dat wij hebben geschreven over de mantelzorgwoning. Toch worden er door u nog steeds veel vragen gesteld over de regels hiervoor. In de komende periode zullen wij een serie blogs over dit onderwerp schrijven. In deze blog zullen wij nader ingaan op de mogelijkheden om vergunningvrij een mantelzorgwoning te realiseren.

  Lees verder
 • Vervolg op “Binnenkort een mantelzorgwoning in je tuin?”

  5-Feb-2015

  Halverwege vorig jaar schreef ik over de nieuwe mogelijkheid om een mantelzorgwoning te bouwen in je tuin. Onder voorwaarden is dit vergunningvrij mogelijk.

  Lees verder
 • Zo kunt u nagaan wat voor bestemming een pand heeft

  29-Jan-2015

  Als u een bedrijfspand gaat kopen, is het belangrijk om te weten wat de bestemming van het pand is. Hiermee voorkomt u dat u een pand aankoopt, en het bestemmingsplan vervolgens niet de gewenste bedrijfsactiviteiten toestaat. Hetzelfde geldt als u een woning koopt en wilt weten of het de woonbestemming heeft. Ook als u gaat bouwen is vaak van belang wat het bestemmingsplan toestaat.

  Lees verder
 • Mogelijkheden om snel de bestemming te wijzigen

  17-Oct-2014

  Heeft u bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan? Een procedure om af te wijken van het bestemmingsplan is lang en kostbaar, tenzij de kruimelregeling van toepassing is. De kruimelregeling noemt allerlei bouwprojecten, waarvoor met een verkorte procedure van het bestemmingsplan kan worden afgeweken.

  Lees verder
 • Binnenkort een mantelzorgwoning in uw tuin?

  5-Jun-2014

  Vroeger was het heel normaal om familie die zorg nodig had in huis te nemen. Het lijkt erop dat deze gewoonte weer terugkomt. In onze verzorgingsstaat wordt meer en meer een beroep gedaan op familie om ouders en andere hulpbehoevenden ‘’zelf’’ te verzorgen. Wachtlijsten voor verzorgingshuizen zijn lang en er is niet altijd plek. Per 1 november 2014 is het mogelijk geworden, door het wijzigen van het Besluit omgevingsrecht, om een kleinere woning bij je woning te bouwen, zodat je een hulpbehoevend familielid kunt verzorgen, zonder dat u hier een vergunning voor nodig hebt! Dankzij de nieuwe regeling is de mogelijkheid ontstaan om een hulpbehoevend familielid te huisvesten in een zelfstandige woonruimte, waardoor bijvoorbeeld kinderen mantelzorg kunnen verlenen aan hun ouders.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte