Textor, Vera

Vera Textor is werkzaam bij Nysingh als specialist op het gebied van het bestuursrecht.

 • Handhavend optreden kan onevenredig zijn

  23-01-2018

  [...] deze uitspraak (ABRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:34) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat moet worden afgezien van handhavend optreden, omdat het [...]

  Lees verder
 • Provincie belanghebbende bij beroep omgevingsvergunning

  05-12-2017

  [...] de uitspraak van de Raad van State van 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 wordt duidelijk dat provincies kunnen procederen tegen omgevingsvergunningen waarbij gemeenten het provinciaal [...]

  Lees verder
 • Vera Textor geïnterviewd over uitspraak luchtkwaliteit

  08-09-2017

  [...] 7 september jl. deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een uitspraak in het kort geding van Milieudefensie en Stichting Adem tegen de Staat. De voorzieningenrechter veroordeelt de [...]

  Lees verder
 • Staatssteunrecht en het bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste

  10-03-2017

  [...] Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘Raad’) oordeelt in deze uitspraak (CRvB 21 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:607) dat de beroepsgrond van appellant – dat sprake is van onrechtmatige staatssteun [...]

  Lees verder
 • Last onder dwangsom: heroverweging ex nunc/ex tunc en moment verbeurte dwangsom

  15-02-2017

  [...] deze zaak (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3388) zijn de antwoorden op twee vragen van belang: 1. Dient bij de heroverweging in bezwaar rekening te worden gehouden met na het opleggen [...]

  Lees verder
 • Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

  03-02-2017

  [...] deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, [...]

  Lees verder
 • Verzoeken om opheffing geheimhouding: wie is belanghebbende en wat is de verhouding tot de Wob

  28-11-2016

  [...] deze uitspraak heeft de Afdeling de kring van belanghebbenden bij een verzoek om opheffing van de geheimhouding verruimd. Ook heeft de Afdeling duidelijk gemaakt hoe een dergelijk verzoek zich [...]

  Lees verder
 • Kring belanghebbenden bij milieuomgevingsvergunningen

  05-04-2016

  [...] deze uitspraak wijzigt de Afdeling haar rechtspraak over de kring van belanghebbenden bij ‘milieuomgevingsvergunningen’. Daarmee komt de Afdeling terug van haar uitspraak van 12 september 2012, [...]

  Lees verder
 • Wet openbaarheid van bestuur: misbruik van recht

  25-02-2016

  [...] 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:395, ECLI:NL:RVS:2016:396 en ECLI:NL:RVS:2016:397 In deze uitspraken is geoordeeld dat de wob-verzoeker en haar partner misbruik hebben gemaakt van hun [...]

  Lees verder
 • Terugkomen op tussenuitspraak bij onjuiste feitelijke grondslag

  16-02-2016

  [...] vaste rechtspraak kan naar het oordeel van de Afdeling, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet worden teruggekomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. Deze uitspraak en een [...]

  Lees verder
 • Ontvankelijk bezwaar ondanks intrekking

  14-12-2015

  [...] deze zaak gaat het om de vraag of de intrekking van een bezwaarschrift weer ongedaan kan worden gemaakt. Omdat bestuursorganen steeds vaker het beleid voeren om bezwaarprocedures minnelijk op te [...]

  Lees verder
 • Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

  14-12-2015

  [...] deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, [...]

  Lees verder
 • Schadevergoeding voor gemeente vanwege misbruik van de Wob

  01-09-2015

  [...] Den Haag 22 juli 2015 (gepubliceerd op 31 augustus 2015), ECLI:NL:RBDHA:2015:10157 De gemeente Leiden is in twee gevallen van misbruik van de Wob een civiele procedure gestart om onder meer de [...]

  Lees verder
 • ‘Bewust’ verkeerd ingestuurd bezwaar (Wob) kan een misbruik van bevoegdheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen opleveren (art 3:13 BW)

  27-06-2015

  [...] een gemachtigde herhaaldelijk persoonlijk is gewaarschuwd geen gebruik meer te maken van een (niet daarvoor opengesteld) antwoordnummer voor het instellen van bezwaar (Wob), en daarbij [...]

  Lees verder
 • Eisen verslaglegging bij invorderingsbesluit: digitaal verslag en ter zake kundige medewerker

  12-05-2015

  [...] deze zaak gaat het erom of de verslaglegging – waarop een invorderingsbesluit was gebaseerd – voldoet aan de eisen, die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) daaraan [...]

  Lees verder
 • Machtiging in het bestuursrecht (Wob) mag niet praktisch onbegrensd zijn

  20-03-2015

  [...] een uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland is bepaald dat een afgegeven machtiging in het bestuursrecht, en specifiek in het geval van de Wet openbaarheid van bestuur [...]

  Lees verder
 • Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

  03-03-2015

  [...] deze uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld, dat de toekenning van status van plattelandswoning aan een voormalige agrarische bedrijfswoning in een bestemmingsplan onverlet laat, dat ter plaatse [...]

  Lees verder
 • Natuurbeschermingsrecht: toepassing arrest Hof van Justitie 15 mei 2014 inzake Briels

  02-03-2015

  [...] deze uitspraak past de Afdeling het arrest van het Hof van Justitie van 15 mei 2014 inzake Briels toe. De uitspraak gaat over diverse besluiten, die zijn genomen in het kader van het project [...]

  Lees verder
 • “Beginselplicht tot invordering“

  [...] 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2383 en ABRvS 26 augustus 2015 ECLI:NL:RVS:2015:2698 In de rechtspraak wordt ervan uitgegaan, dat verbeurde dwangsommen in hoofdregel moeten worden ingevorderd [...]

  Lees verder
 • ‘Nut en noodzaak van een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking’

  31-Jan-2017

  In Magna Charta Bouwrecht magazine is een persoonlijk interview met Vera Textor geplaatst. Daarnaast is er een artikel opgenomen van Vera over ‘Nut en noodzaak van een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking’. Zij schetst de voorgestelde wijzigingen en zet de belangrijkste gevolgen daarvan voor de praktijk op een rij. In de conclusie stelt zij de vraag aan de orde, in hoeverre de voorgestelde wijziging van de Ladder noodzakelijk is om knelpunten weg te nemen.

  Lees verder
 • Wijzigingswet Wob in het Staatsblad: einde van het misbruik in zicht?

  14-Sep-2016

  Op 23 augustus 2016 is de wijzigingswet van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb 2016, 301). De wet zal op 1 oktober 2016 in werking treden en voorziet in aanpassingen die misbruik van de Wob moeten voorkomen. De afgelopen jaren kregen overheden namelijk in toenemende mate te maken met Wob-verzoeken die niet gericht waren op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van een dwangsom. Indien bestuursorganen niet tijdig op het Wob-verzoek beslissen, verbeuren bestuursorganen op grond van afdeling 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht automatisch een dwangsom die kan oplopen tot 1260 euro.

  Lees verder
 • Concurrenten en het relativiteitsvereiste: Afdeling vraagt conclusie over correctie op relativiteitsvereiste

  4-Sep-2015

  In een beroepszaak tegen een vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan in Zwolle dat een nieuwe bouwmarkt mogelijk maakt, beroept de concurrent zich erop dat de nieuwe bouwmarkt niet voldoet aan het externe veiligheidsbeleid van de gemeenteraad. Kan de concurrent zich beroepen op deze normen uit het gemeentelijk beleid of staat het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb daaraan in de weg?

  Lees verder
 • Pas op: inwerkingtreding PAS per 1 juli 2015

  6-Jul-2015

  Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (‘de PAS’) in werking getreden. Dit houdt een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in ( Stb. 2014, 226). Tevens zijn het Besluit grenswaarden PAS, en de Regeling PAS in werking getreden op 1 juli 2015 (Stb. 2015, 227, resp. 2015, 16 320). Het vastgestelde programma aanpak stikstof is op 29 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2015, 18411).

  Lees verder
 • Omgevingswet aangenomen: gemeentelijke omgevingsvisie nu ook verplicht

  6-Jul-2015

  Iets meer dan een jaar nadat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het wetsvoorstel op 1 juli jl. aangenomen. Het wetsvoorstel wordt verder behandeld in de Eerste Kamer.

  Lees verder
 • Wijzigingen Bor en aanverwante AMVB’s per 1 november 2014

  9-Oct-2014

  ‘Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november’, zo kondigde het Ministerie van I&M de publicatie van het ‘Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht’ in het Staatsblad aan (Stb. 2014, 333).

  Lees verder
 • Gevolgen PAS voor bestemmingsplannen

  11-Jul-2014

  Met de PAS verandert er in formele zin niets ten opzichte van de huidige situatie voor de plantoets bij bestemmingsplannen. Daarmee beoogt de Staatssecretaris de zorgen bij mede-overheden over de gevolgen van de PAS voor bestemmingsplannen weg te nemen. Dat blijkt uit een brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer van 3 juli 2014.

  Lees verder
 • Invoering PAS stap weer stapje dichterbij

  29-Apr-2014

  Op 25 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet dat voorziet in verbeteringen met betrekking tot de invoering van de programmatische aanpak voor de stikstofdepositie (‘PAS’). Daarmee is de invoering van de PAS weer een stapje dichterbij.

  Lees verder

Auteurs

Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Acht, Ton van
Aedes
Aerts, Robin
Albers, Albert
Alberts-Derks, Mieke
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Beek, Frank van
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Mathilde de
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Bollen, Bart
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bruijnen, Anne
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceulen, Esther
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Crombach,Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Ridder, H.A.J
Dekker, Heidi
Delden, Arjan van
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Dianne Jennissen
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Donkersloot, Raphaël
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Euler - van Hulst, Karolina
Evens, Robin
Feenstra, Lieke
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
G32
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Geonovum
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der Gouw
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Granneman, Jan
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Horst, Sanne van der
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
IPO
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortmann, Tijn
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Loo, Arjan
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lucassen, Robert
Lurks, Marco
Mak, Annette
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Mazzola, Albertine
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
NEPROM
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijendaal, Maarten van
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nuiten, Pieter
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omgevingswetportaal
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Peter
Paassen, Henk van
Pals, Miranda
PBL
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Pijnenburg, Geert
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Raad van State
Radstaak, Manouk
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Rijksoverheid
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands, Daniëlle
Rondhuis, Merle
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus-van der Velde, Monique
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schippers, Liesbeth
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verhaegh, Coen
Vermeulen, Marleen
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
VNG
VNG
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Wallage, Bastiaan
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Wingens, Rut
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Maaike de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Wouter van de Wetering
Wylick, Nina van
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte