Textor, Vera

Vera Textor is werkzaam bij Nysingh als specialist op het gebied van het bestuursrecht.

 • Subsidieverlening op afstand vergt extra aandacht voor formele vereisten

  28-02-2019

  [...] meer overheden willen subsidieverlening op afstand zetten. Bijvoorbeeld bij subsidieverlening in het kader van de energietransitie of in het kader van het sociaal domein. In een zeer helder [...]

  Lees verder
 • Gevolgen PAS-uitspraak voor de praktijk

  08-11-2018

  [...] 7 november 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad [...]

  Lees verder
 • Soortenbescherming: wie is belanghebbende bij de ontheffing op grond van de Ffw en de Wnb?

  06-03-2018

  [...] Afdeling heeft in een uitspraak van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:168) geoordeeld over de vraag wie belanghebbende is bij de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw). De [...]

  Lees verder
 • Afdeling geeft concrete invulling aan ‘gevolgen van enige betekenis’ bij windmolens

  06-03-2018

  [...] een uitspraak van 21 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:616) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) duidelijk gemaakt wie ‘gevolgen van enige betekenis’ ondervinden [...]

  Lees verder
 • Handhavend optreden kan onevenredig zijn

  23-01-2018

  [...] deze uitspraak (ABRvS 10 januari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:34) oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) dat moet worden afgezien van handhavend optreden, omdat het [...]

  Lees verder
 • Provincie belanghebbende bij beroep omgevingsvergunning

  05-12-2017

  [...] de uitspraak van de Raad van State van 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 wordt duidelijk dat provincies kunnen procederen tegen omgevingsvergunningen waarbij gemeenten het provinciaal [...]

  Lees verder
 • Vera Textor geïnterviewd over uitspraak luchtkwaliteit

  08-09-2017

  [...] 7 september jl. deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag een uitspraak in het kort geding van Milieudefensie en Stichting Adem tegen de Staat. De voorzieningenrechter veroordeelt de [...]

  Lees verder
 • Staatssteunrecht en het bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste

  10-03-2017

  [...] Centrale Raad van Beroep (hierna: ‘Raad’) oordeelt in deze uitspraak (CRvB 21 februari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:607) dat de beroepsgrond van appellant – dat sprake is van onrechtmatige staatssteun [...]

  Lees verder
 • Last onder dwangsom: heroverweging ex nunc/ex tunc en moment verbeurte dwangsom

  15-02-2017

  [...] deze zaak (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3388) zijn de antwoorden op twee vragen van belang: 1. Dient bij de heroverweging in bezwaar rekening te worden gehouden met na het opleggen [...]

  Lees verder
 • Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

  03-02-2017

  [...] deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, [...]

  Lees verder
 • Verzoeken om opheffing geheimhouding: wie is belanghebbende en wat is de verhouding tot de Wob

  28-11-2016

  [...] deze uitspraak heeft de Afdeling de kring van belanghebbenden bij een verzoek om opheffing van de geheimhouding verruimd. Ook heeft de Afdeling duidelijk gemaakt hoe een dergelijk verzoek zich [...]

  Lees verder
 • Kring belanghebbenden bij milieuomgevingsvergunningen

  05-04-2016

  [...] deze uitspraak wijzigt de Afdeling haar rechtspraak over de kring van belanghebbenden bij ‘milieuomgevingsvergunningen’. Daarmee komt de Afdeling terug van haar uitspraak van 12 september 2012, [...]

  Lees verder
 • Wet openbaarheid van bestuur: misbruik van recht

  25-02-2016

  [...] 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:395, ECLI:NL:RVS:2016:396 en ECLI:NL:RVS:2016:397 In deze uitspraken is geoordeeld dat de wob-verzoeker en haar partner misbruik hebben gemaakt van hun [...]

  Lees verder
 • Terugkomen op tussenuitspraak bij onjuiste feitelijke grondslag

  16-02-2016

  [...] vaste rechtspraak kan naar het oordeel van de Afdeling, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet worden teruggekomen van een in de tussenuitspraak gegeven oordeel. Deze uitspraak en een [...]

  Lees verder
 • Ontvankelijk bezwaar ondanks intrekking

  14-12-2015

  [...] deze zaak gaat het om de vraag of de intrekking van een bezwaarschrift weer ongedaan kan worden gemaakt. Omdat bestuursorganen steeds vaker het beleid voeren om bezwaarprocedures minnelijk op te [...]

  Lees verder
 • Artikel 6:19 Awb en derde-belanghebbenden (‘meeliftberoep’)

  14-12-2015

  [...] deze zaak komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) terug van een beperking, die zij in eerdere rechtspraak aan artikel 6:19 van de Awb had gegeven. In artikel 6:19, [...]

  Lees verder
 • Schadevergoeding voor gemeente vanwege misbruik van de Wob

  01-09-2015

  [...] Den Haag 22 juli 2015 (gepubliceerd op 31 augustus 2015), ECLI:NL:RBDHA:2015:10157 De gemeente Leiden is in twee gevallen van misbruik van de Wob een civiele procedure gestart om onder meer de [...]

  Lees verder
 • ‘Bewust’ verkeerd ingestuurd bezwaar (Wob) kan een misbruik van bevoegdheid tot het aanwenden van rechtsmiddelen opleveren (art 3:13 BW)

  27-06-2015

  [...] een gemachtigde herhaaldelijk persoonlijk is gewaarschuwd geen gebruik meer te maken van een (niet daarvoor opengesteld) antwoordnummer voor het instellen van bezwaar (Wob), en daarbij [...]

  Lees verder
 • Eisen verslaglegging bij invorderingsbesluit: digitaal verslag en ter zake kundige medewerker

  12-05-2015

  [...] deze zaak gaat het erom of de verslaglegging – waarop een invorderingsbesluit was gebaseerd – voldoet aan de eisen, die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) daaraan [...]

  Lees verder
 • Machtiging in het bestuursrecht (Wob) mag niet praktisch onbegrensd zijn

  20-03-2015

  [...] een uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland is bepaald dat een afgegeven machtiging in het bestuursrecht, en specifiek in het geval van de Wet openbaarheid van bestuur [...]

  Lees verder
 • Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswoningen

  03-03-2015

  [...] deze uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld, dat de toekenning van status van plattelandswoning aan een voormalige agrarische bedrijfswoning in een bestemmingsplan onverlet laat, dat ter plaatse [...]

  Lees verder
 • Natuurbeschermingsrecht: toepassing arrest Hof van Justitie 15 mei 2014 inzake Briels

  02-03-2015

  [...] deze uitspraak past de Afdeling het arrest van het Hof van Justitie van 15 mei 2014 inzake Briels toe. De uitspraak gaat over diverse besluiten, die zijn genomen in het kader van het project [...]

  Lees verder
 • Verdeling bewijslast bij invorderingsbeschikkingen permanente bewoning van recreatiewoningen

  29-12-2014

  [...] de rechtspraak blijkt, dat de bewijsvoering van permanente bewoning van recreatiewoningen niet gemakkelijk is. In de onderhavige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van [...]

  Lees verder
 • Nieuwe lijn Afdeling: Verlengen verstreken begunstigingstermijn door bestuursrechter

  01-12-2014

  [...] deze uitspraak verlaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) de lijn dat een verstreken begunstigingstermijn niet kan worden verlengd door de bestuursrechter. In deze [...]

  Lees verder
 • Lijfsdwang bij misbruik van bestuursrecht: 'the sky is the limit'?

  25-09-2014

  [...] lang ik adem ga ik door,” aldus de Dordtse huisjesmelker met ruim 890 WOB-verzoeken, bezwaarschriften, ingebrekestellingen en gerechtelijke procedures op zijn conto. Betrokkene voert sinds 2012 [...]

  Lees verder
 • Eigenaar-verhuurder niet altijd overtreder

  10-09-2014

  [...] dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois (thans B&W van Rotterdam) had jegens de eigenaar van een woning bestuursdwang toegepast door het ontmantelen van een hennepkwekerij in de woning . [...]

  Lees verder
 • Bekrachtiging jurisprudentie specificeringsplicht ingebrekestelling

  23-07-2014

  [...] deze uitspraak bekrachtigt de Afdeling nogmaals de uitspraak van 5 december 2012 over de rechtsgeldigheid van ingebrekestellingen ter activatie van de dwangsom ex artikel 4:17 van de Awb [...]

  Lees verder
 • De Ladder voor duurzame verstedelijking: ook bij afwijkingsbevoegdheid

  18-06-2014

  [...] nieuwe stedelijke ontwikkelingen dient in de plantoelichting de ladder voor duurzame verstedelijking te worden doorlopen (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro). Uit de uitspraak van de Afdeling [...]

  Lees verder
 • Verbeuren dwangsom wegens niet tijdig nemen dwangsombesluit

  16-04-2014

  [...] 1 oktober 2009 kunnen bestuursorganen dwangsommen verbeuren als zij niet tijdig een beslissing nemen. Vooral bij wob-verzoeken komt het nogal eens voor dat dwangsommen worden verbeurd. Zo ook [...]

  Lees verder
 • De ladder voor duurzame verstedelijking: vergeet hem niet!

  09-04-2014

  [...] 1 oktober 2012 is het op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro, verplicht om in de plantoelichting de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking op te nemen. In onze praktijk komen [...]

  Lees verder
 • Natuurbeschermingsrecht: wijziging vergunning na referentiedatum

  12-02-2014

  [...] eerdere bijdragen ben ik ingegaan op de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’), uit welke jurisprudentie voortvloeit dat uitbreiding van [...]

  Lees verder
 • “Beginselplicht tot invordering“

  [...] 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2383 en ABRvS 26 augustus 2015 ECLI:NL:RVS:2015:2698 In de rechtspraak wordt ervan uitgegaan, dat verbeurde dwangsommen in hoofdregel moeten worden ingevorderd [...]

  Lees verder
 • Gevolgen PAS-uitspraken voor de dagelijkse praktijk | deel 3

  14-Jun-2019

  Onherroepelijke vergunningen en bestemmingsplannen – die gebaseerd zijn op het PAS – zullen alsnog individueel beoordeeld moeten worden. Hetzelfde geldt voor onderdrempelige activiteiten en activiteiten die slechts gemeld zijn. Vergeet u vooral ook niet al uw voornemens en plannen/besluiten die in voorbereiding zijn. In deze bijdrage wordt daar nader op ingegaan.

  Lees verder
 • Gevolgen PAS-uitspraken voor de dagelijkse praktijk | deel 2

  14-Jun-2019

  n de PAS-uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van woensdag 29 mei jl. (ECLI:NL:RVS:2019:1603) stelt de Afdeling naar aanleiding van het PAS-arrest (deel 1) en eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie aanleiding om de eisen die aan een passende beoordeling worden gesteld bij te stellen.

  Lees verder
 • Gevolgen PAS-uitspraken voor de dagelijkse praktijk | deel 1

  14-Jun-2019

  Ongeveer 180 zaken – waaronder voornamelijk natuurvergunningen voor veehouderijen, maar ook zaken over bestemmingsplannen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en bedrijventerreinen – zijn bij de Afdeling aangehouden in afwachting van de PAS-uitspraken.

  Lees verder
 • ‘Nut en noodzaak van een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking’

  31-Jan-2017

  In Magna Charta Bouwrecht magazine is een persoonlijk interview met Vera Textor geplaatst. Daarnaast is er een artikel opgenomen van Vera over ‘Nut en noodzaak van een nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking’. Zij schetst de voorgestelde wijzigingen en zet de belangrijkste gevolgen daarvan voor de praktijk op een rij. In de conclusie stelt zij de vraag aan de orde, in hoeverre de voorgestelde wijziging van de Ladder noodzakelijk is om knelpunten weg te nemen.

  Lees verder
 • Wijzigingswet Wob in het Staatsblad: einde van het misbruik in zicht?

  14-Sep-2016

  Op 23 augustus 2016 is de wijzigingswet van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb 2016, 301). De wet zal op 1 oktober 2016 in werking treden en voorziet in aanpassingen die misbruik van de Wob moeten voorkomen. De afgelopen jaren kregen overheden namelijk in toenemende mate te maken met Wob-verzoeken die niet gericht waren op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van een dwangsom. Indien bestuursorganen niet tijdig op het Wob-verzoek beslissen, verbeuren bestuursorganen op grond van afdeling 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht automatisch een dwangsom die kan oplopen tot 1260 euro.

  Lees verder
 • Concurrenten en het relativiteitsvereiste: Afdeling vraagt conclusie over correctie op relativiteitsvereiste

  4-Sep-2015

  In een beroepszaak tegen een vaststellingsbesluit van een bestemmingsplan in Zwolle dat een nieuwe bouwmarkt mogelijk maakt, beroept de concurrent zich erop dat de nieuwe bouwmarkt niet voldoet aan het externe veiligheidsbeleid van de gemeenteraad. Kan de concurrent zich beroepen op deze normen uit het gemeentelijk beleid of staat het relativiteitsvereiste van artikel 8:69a van de Awb daaraan in de weg?

  Lees verder
 • Pas op: inwerkingtreding PAS per 1 juli 2015

  6-Jul-2015

  Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (‘de PAS’) in werking getreden. Dit houdt een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in ( Stb. 2014, 226). Tevens zijn het Besluit grenswaarden PAS, en de Regeling PAS in werking getreden op 1 juli 2015 (Stb. 2015, 227, resp. 2015, 16 320). Het vastgestelde programma aanpak stikstof is op 29 juni jl. in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 2015, 18411).

  Lees verder
 • Omgevingswet aangenomen: gemeentelijke omgevingsvisie nu ook verplicht

  6-Jul-2015

  Iets meer dan een jaar nadat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet door Minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer is gestuurd, is het wetsvoorstel op 1 juli jl. aangenomen. Het wetsvoorstel wordt verder behandeld in de Eerste Kamer.

  Lees verder
 • Wijzigingen Bor en aanverwante AMVB’s per 1 november 2014

  9-Oct-2014

  ‘Meer bouwen met minder vergunningen vanaf 1 november’, zo kondigde het Ministerie van I&M de publicatie van het ‘Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht’ in het Staatsblad aan (Stb. 2014, 333).

  Lees verder
 • Gevolgen PAS voor bestemmingsplannen

  11-Jul-2014

  Met de PAS verandert er in formele zin niets ten opzichte van de huidige situatie voor de plantoets bij bestemmingsplannen. Daarmee beoogt de Staatssecretaris de zorgen bij mede-overheden over de gevolgen van de PAS voor bestemmingsplannen weg te nemen. Dat blijkt uit een brief van Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer van 3 juli 2014.

  Lees verder
 • Invoering PAS stap weer stapje dichterbij

  29-Apr-2014

  Op 25 april jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet dat voorziet in verbeteringen met betrekking tot de invoering van de programmatische aanpak voor de stikstofdepositie (‘PAS’). Daarmee is de invoering van de PAS weer een stapje dichterbij.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte