Schaap, Susan

Susan Schaap' advocatenkantoor is een nichekantoor dat zich richt op het gebied van het bestuursrecht. Onder dit rechtsgebied vallen het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu).

 • Afschot van reeën in verband met verkeersveiligheid

  29-11-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 27 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3976 gaat het om een Wnb-ontheffing, die is verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree, die is verleend aan de [...]

  Lees verder
 • Logistiek Park Moerdijk

  15-11-2019

  [...] deze uitgebreide en lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 13 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3836 is het inpassingsplan en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk (LPM) aan de orde, dat [...]

  Lees verder
 • Beginsel van relativiteit en Wnb: indirect bedrijfseconomisch belang

  15-11-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 13 november 2019 heeft de Afdeling de behandeling van de beroepen, die zijn gericht tegen het bestemmingsplan “West-Terschelling, paviljoen de Walvis” aangehouden [...]

  Lees verder
 • Belang bij beroepsprocedure van een vervallen natuur-vergunning: art. 17.2 Wet milieubeheer

  08-11-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 6 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3733 gaat het om een tijdelijke Nwb (oud) vergunning uit augustus 2016 voor het voortzetten van de activiteiten van ENCI op een [...]

  Lees verder
 • Al nieuwe stikstofberekeningen voorhanden: terug naar ontwerpfase en rechtsopvolging onder bijzondere titel

  18-10-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3469 wordt een art. 19 Nbw 98 (oud) vergunning voor de wijziging van een geiten- en paardenhouderij vernietigd. De vergunning kon [...]

  Lees verder
 • Passende beoordeling. Maatregelen staan onvoldoende vast

  13-09-2019

  [...] AbRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019;1603, over het PAS niet alleen betrekking heeft op stikstof gerelateerde zaken blijkt al uit deze uitspraak zélf. Zie hier een eerste voorbeeld. In AbRvS 11 [...]

  Lees verder
 • Gebiedsbeperkingsbesluiten

  30-08-2019

  [...] gaat in de uitspraak van de AbRvS van 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2913) om besluiten waarin beperkingen zijn gesteld aan de toegang tot Natura 2000-gebieden. Het is [...]

  Lees verder
 • Project-specifieke passende beoordeling onvoldoende

  30-08-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2909) zijn twee bestemmingsplannen aan de orde, een voor de uitbreiding van een bedrijventerrein, een voor de ontsluiting van dit [...]

  Lees verder
 • Bestemmingsplan “Almere Poort West en Pampushout” onherroepelijk: aanwijzingsbesluit, profieldocument en beheerplan

  23-08-2019

  [...] uitspraken van de Afdeling over de PAS hebben tijdens het zomerreces al voor veel projecten en plannen geleid tot (op zijn minst) uitstel, zo niet tot afstel. Genoemd kunnen worden het [...]

  Lees verder
 • Referentiesituatie herplantplicht houtopstanden en toeslagen

  23-08-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 21 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2823) is een hoger beroep tegen een besluit als bedoeld in art. 4.5 Wnb aan de orde. Het gaat om compensatie van de herplantplicht [...]

  Lees verder
 • Ontgrondingenvergunningen die leiden tot toename 0,02 mol/ha/ja blijven in stand

  23-08-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 21 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2822) is een drietal vergunningen verleend voor de ontgronding van percelen. Allereerst verwijs ik naar de uitgebreide en [...]

  Lees verder
 • Geslaagde ADC-toets leidt tot onherroepelijk bestemmingsplan “Kempenbaan-West”

  23-08-2019

  [...] de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2560, heeft de raad van de gemeente Veldhoven in oktober 2018 het hierboven genoemde bestemmingsplan [...]

  Lees verder
 • Vernietiging vergunning in verband met PAS-uitspraak

  12-07-2019

  [...] aankomende tijd zullen vele uitspraken volgen zoals de uitspraak van de AbRvS van 10 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2349. De Afdeling had in een tus-senuitspraak over een voorliggende [...]

  Lees verder
 • Relativiteitseis, Wnb, belangen aangrenzende gemeente

  21-06-2019

  [...] AbRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947, komen B&W en raad van Barendrecht, evenals de gemeente als rechtspersoon op, tegen het bestemmingsplan Windpark Oude Maas, dat is vastgesteld door de [...]

  Lees verder
 • PAS-uitspraak: eindelijk en hoe nu verder?

  31-05-2019

  [...] 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1764 heeft de AbRvS uitspraak gedaan in de zes beroepsprocedures die aanleiding hebben gegeven voor de Afdeling om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof over de [...]

  Lees verder
 • Stedelijk ontwikkelingsproject, kwalitatieve behoefte, parkeren en flora en fauna

  24-05-2019

  [...] de tussenuitspraak van de AbRvS van 22 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1668 gaat het om een bestemmingsplan dat voorziet in de uitbreiding van een viersterrenhotel in Breda met 53 kamers tot 100 [...]

  Lees verder
 • Kan de bevoegdheid ingevolge de Wnb om handhavend op te treden ook worden ingezet voor oude gevallen?

  10-05-2019

  [...] rechtsvraag die in de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 26 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1375 nog moet worden beantwoord is interessant, ook al zal deze casus zich wellicht [...]

  Lees verder
 • Onvoldoende kennis om maatregel uit Gebiedsanalyse PAS (verondieping Hesbeek) te kunnen uitvoeren

  03-05-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 24 april 2019, ECLI:NL:2019:1187 zijn vier besluiten, die door verschillende bestuursorganen zijn verleend gecoördineerd voorbereid op grond van de in paragraaf [...]

  Lees verder
 • Onvoldoende kennis om maatregel uit Gebiedsanalyse PAS (verondieping Hesbeek) te kunnen uitvoeren

  26-04-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1187 zijn vier besluiten aan de orde, die door verschillende bestuursorganen zijn genomen en gecoördineerd zijn voorbereid op grond [...]

  Lees verder
 • Schorsing natuurvergunning, ook als gaat het om een toename van maximaal 0,05 mol/ha/jaar

  12-04-2019

  [...] van onze trouwe lezers wees mij op de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 14 maart 2019, 2016093/1/R2, die ik had gemist: waarvoor dank! Het gaat om een verzoek om schorsing [...]

  Lees verder
 • Natuurvergunning op basis van de PAS versus de vaststelling van een bestemmingsplan

  12-04-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 10 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1105 is het bestemmingsplan “De zeven dorpelingen” aan de orde. Ik benoem allereerst dat in deze uitspraak een schending van artikel [...]

  Lees verder
 • Wnb-vergunning: overgangsrecht / art. 6:19Awb, externe saldering en berekening stikstofdepositie

  22-03-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 20 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:872 is om drie redenen noemenswaardig. Allereerst de vraag of de Afdeling wel de bevoegde instantie is. Het primaire besluit van 8 juni [...]

  Lees verder
 • Verzoek aanvullen aanvraag in verband met mogelijke aanhaakverplichting Wnb goed motiveren

  15-03-2019

  [...] uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:815 is belangrijk voor de gemeentepraktijk in relatie tot de zogenaamde “aanhaaktoestemmingen”. Het gaat in dit geval om een aanvraag om [...]

  Lees verder
 • Spijtoptanten van aanhaken kunnen alsnog een separate aanvraag om ontheffing Wnb indienen

  15-03-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:803 blijkt een handig weetje voor de praktijk. Ook ná de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning kan de keuze worden gemaakt om [...]

  Lees verder
 • Reikwijdte: buiten toepassing verklaring van een (deel van een) beleidsregel

  15-03-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:769 gaat het om een hoger beroep in verband met een tegemoetkoming van faunaschade, die is toegekend onder verwijzing naar de [...]

  Lees verder
 • Afdeling verwijst naar arrest Holohan: negatieve effecten op habitatsubtypen onvoldoende onderzocht

  22-02-2019

  [...] deze, naar mijn mening, belangrijke uitspraak van de AbRvS van 20 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:547 komen appellanten op tegen de komst van lichtmasten van 18 m hoog op velden 3 en 4 van de [...]

  Lees verder
 • De toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling en het flux-collision model (vogelsterfte)

  18-02-2019

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:296 ligt een Wnb-vergunning voor ten behoeve van een windpark in Arnhem. Door appellanten wordt naar voren gebracht dat dit [...]

  Lees verder
 • Referentiesituatie bestemmingsplan en relatie tot natuurvergunning

  11-02-2019

  [...] deze zaak (uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Afdeling van 1 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:286) gaat het om een verzoek om opheffing van de schorsing door de eigenaar van een [...]

  Lees verder
 • Windpark Zeewolde: geen verdeling van schaarse rechten

  21-12-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4198), gaat het om een Rijksinpassingsplan (RIP) en aanverwante besluitvorming. Het RIP voorziet in 91 nieuwe windturbines en in [...]

  Lees verder
 • Plan van Aanpak radioactief afval. Mer(beoordelings)plicht en voorafgaande passende beoordeling?

  30-11-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3773, gaat het om een Plan van Aanpak dat betrekking heeft op de verwerking en afvoer van radioactief afval dat is opgeslagen in [...]

  Lees verder
 • Arrest HvJ over PAS is verschenen: heel veel ecologisch werk aan de winkel

  09-11-2018

  [...] 7 november jl. (ECLI:EU:C:2018:882) heeft het Hof van Justitie antwoorden gegeven op de door de Afdeling gestelde prejudiciële vragen over de PAS nadat A-G Kokott in de conclusie van 25 juli 2018 [...]

  Lees verder
 • Natuurvergunning vernietigd wegens wetenschappelijke twijfel ondanks ontbreken voorkeursmethode

  12-10-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 10 oktober 2018, ECLI NL:2018:3282 wordt een Nbw 98-vergunning bestreden. De vergunde wijziging heeft een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats [...]

  Lees verder
 • Wie is bevoegd tot nemen m.e.r.-beoordelingsbesluit, passeren gebrek tardief besluit

  28-09-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 26 september 2018 wordt gesteld dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor 86 woningen in strijd met artikel 7.19 van de Wet milieubeheer heeft [...]

  Lees verder
 • Grondgebonden bedrijf of niet?

  28-09-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3124 heeft betrekking op het hoger beroep van een initiatiefnemer die een geitenhouderij wil oprichten met 1125 melkgeiten en 800 [...]

  Lees verder
 • Conclusie AG over PAS: PAS in beginsel een geschikt instrument, maar om te voldoen aan Habitatrichtlijn zal aanpassing nodig zijn (ADC-criteria)

  24-08-2018

  [...] 25 juli jl heeft AG J. Kokott op de door de Afdeling gestelde pre-judiciële vragen over de PAS een conclusie genomen. Hieronder volgen, heel kort, enkele belangrijke overwegingen uit deze [...]

  Lees verder
 • Vliegbasis Woensdrecht: één project en onvoldoende rekening gehouden met verstoring vogels

  20-07-2018

  [...] uitspraak van 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2449 gaat over de natuurvergunning voor de herinrichting van de Vliegbasis Woensdrecht. Deze uitspraak is prettig om te lezen, niet alleen vanwege de [...]

  Lees verder
 • Blankenburgverbinding: wijziging Tracébesluit, ADC-criteria: Compensatie gerealiseerd vóór ingebruikname?

  20-07-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2454 gaat over het tracébesluit dat voorziet in de aanleg van de zogenoemde Blankenburgverbinding, een nieuwe autosnelweg (A24) ten [...]

  Lees verder
 • Aanwijzingsbesluit op basis van actuele gegevens

  13-07-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2297, gaat het om een beroep tegen een aanwijzingsbesluit mbt het gebied “Wierdense Veld” als speciale beschermingszone ter uitvoering [...]

  Lees verder
 • Aanleg natuureiland en luwe zone voor soorten is mitigatie en betreft doeltreffende maatregel in de zin van Kolencentrale Moorburg

  13-07-2018

  [...] deze flits wordt slechts ingegaan op het onderdeel natuur uit de omvangrijke uitspraak van de AbRvS van 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2339, die betrekking heeft op het Inpassingsplan Windpark [...]

  Lees verder
 • Aanbrengen verdergaande wijzigingen na tussenuitspraak en monitoring

  15-06-2018

  [...] de uitspraak van de AbRvS van 13 juni 2018 heeft de Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 de eindstreep gehaald, nadat PS in twee tussenuitspraken, namelijk die van 20 april 2016, [...]

  Lees verder
 • eigenaar belanghebbende bij verlening jachtakte?

  18-05-2018

  [...] uitspraak van de AbRvS van 16 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1631 gaat over de vraag of de eigenaar van de grond waarop een jachthuurovereenkomst rust, kan opkomen tegen de verlening van een [...]

  Lees verder
 • Over schade aan appels en peren

  11-05-2018

  [...] AbRvS heeft op 9 mei 2018 in maar liefst 24! zaken uitspraak gedaan inzake de hoger beroepschriften die waren ingediend met betrekking tot tegemoetkoming van schade die door vogels zijn [...]

  Lees verder
 • Actueel onderzoek flora en fauna

  06-04-2018

  [...] AbRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1121, gaat het om de vraag of het college van B&W Utrecht in verband met een beoogde uitbreiding van een golfbaan op basis van voldoende actueel onderzoek tot [...]

  Lees verder
 • Voldoende draagkracht leefgebied zwarte specht en wespendief

  06-04-2018

  [...] 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1143, is noemenswaardig omdat het college van GS Noord-Brabant zich er in deze zaak naar het oordeel van de Afdeling voldoende van heeft verzekerd dat het [...]

  Lees verder
 • Nu toch schorsing natuurvergunningen PAS: de beer is los

  16-03-2018

  [...] uitspraak van 9 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2018:795 heeft de Voorzieningenrechter van de AbRvS twee natuurbeschermingswetvergunningen geschorst die zijn verleend ingevolge de PAS voor twee [...]

  Lees verder
 • Belang volksgezondheid en openbare veiligheid

  09-03-2018

  [...] deze zaak heeft de Voorzieningenrechter van de AbRvS in de uitspraak van 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:643 het hoger beroep van appellant gegrond had verklaard omdat de rechtbank ten [...]

  Lees verder
 • Beroep tegen niet-tijdige besluitvorming onredelijk laat ingesteld

  16-02-2018

  [...] de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:475 is door appellant bij brief van 5 augustus 2016 beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van [...]

  Lees verder
 • Appellabiliteit beheerplannen: best lastig dus de Afdeling geeft uitleg

  26-01-2018

  [...] de uitspraak van 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2894 ging de Afdeling al vrij uitgebreid in op de vraag wanneer beroep openstaat tegen beheerplannen (zie ro. 6.2 en 6.3). Op 24 januari 2018 [...]

  Lees verder
 • Beoordeling effecten buitenlandse Natura 2000-gebieden: welke norm geldt?

  12-01-2018

  [...] gaat in de uitspraak van de AbRvS van 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3578om een bestreden Nbw 1998 vergunning voor het houden van een veehouderij. De veehouderij leidt tot een toename van [...]

  Lees verder
 • Ondanks ontbreken verklaring geen bedenkingen blijven rechtsgevolgen besluit in stand

  12-01-2018

  [...] de Wnb kan een aanvrager nog steeds kiezen of een ontheffing ingevolge de Wnb wel of niet aanhaakt bij een Wabo-vergunning. Deze keuzemogelijkheid is enigszins ingewikkeld geregeld via art. [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blair-Zuijderhoff, Sharon
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Kloots, Stefan
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte