Scholten, Nico

Nico Scholten is erkend expert bij Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB).

 • Helpdesk (Vraag en antwoord) – Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid, deel 2

  26-05-2015

  [...] In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr 9, september 2014, is een verhandeling opgenomen over een juridische uitspraak in een technische kwestie, uitgewerkt door de Nieman groep en Geregeld [...]

  Lees verder
 • Actualiteit bouwregelgeving

  13-Feb-2018

  Recentelijk zijn een drietal brieven van de minister van BZK verschenen over:

  Lees verder
 • Kwaliteitsborging voor de bouw - Hoe nu verder?

  13-Feb-2018

  Waarom deze wet? Lees nog eens de brief van oud minister Donner uit 2011 (TK 28235, 146). Het wordt in Nederland normaal gevonden dat in de bouwprijs 10 tot 15% faalkosten, verwerkt in de eenheidsprijzen van de calculatie, zijn verdisconteerd om fouten tijdens de bouw op kosten van de opdrachtgever nog voor de “sleuteloverdracht” te herstellen. Ondanks dit feit wordt nagenoeg geen bouwwerk opgeleverd dat volledig aan het contract voldoet en aan de publiekrechtelijke regelgeving.

  Lees verder
 • Kennis en kunde

  17-Jan-2018

  Het nieuwe jaar is van start gegaan. De goede voornemens zijn uitgewisseld. Tijd voor bezinning. Wat is er op uw vakgebied de afgelopen vakantieperiode gebeurd? Wat gebeurt er in Europa? Wat gebeurt er in de politiek? Dat zijn vragen die de constructeur zichzelf niet vaak stelt, zo betoogde ik een jaar geleden. Is de houding van u als constructeur in het afgelopen jaar veranderd? In mijn werk is daar nog weinig van te bespeuren geweest. Een blik in enkele zaken die in mijn werk de laatste weken passeren en ook voor u van belang zijn.

  Lees verder
 • Kritische beschouwing van het proefschrift “De preventieve en repressieve toetsing aan de bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht – Constructieve veiligheid nader beschouwd”

  19-Dec-2017

  Op het proefschrift van de heer mr. ing. P.M.J. de Haan, welke hij op 2 oktober 2017 verdedigde, 1) hebben wij in het onderstaande artikel de nodige kritiek. Uiteraard nodigen wij de jonge doctor graag uit tot een weerwoord dat wij dan op onze site zullen plaatsen.

  Lees verder
 • Kwaliteitsborging voor de bouw - van de regen in de drup?

  1-Jul-2017

  De brand in de Londense Grenfell Tower heeft in Nederland de nieuwe wet “Kwaliteitsborging voor de bouw” in de schijnwerpers geplaats. Kan dit ook in Nederland gebeuren? En.. helpt die nieuwe wet om dergelijke calamiteiten te voorkomen en inderdaad de kwaliteit in de bouw te borgen?

  Lees verder
 • Brand in Londen: Nederlandse politiek buigt zich over bouwtoezicht

  20-Jun-2017

  Reuters: Wat ging er mis bij de grote brand in de Grenfell-woontoren in Londen? En wat kan Nederland daarvan leren? Vragen die opkomen, kort voor de Eerste Kamer over een nieuwe wet stemt die het toezicht op de bouwvoorschriften in Nederland regelt.

  Lees verder
 • Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen na de amendementen

  24-May-2017

  Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer de geamendeerde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen en daarnaast een aantal moties. Op 1 mei 2017 heeft de minister het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen naar de Tweede en naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Lees verder
 • Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen na stemming in de TK

  26-Mar-2017

  De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in april 2016 het wetsvoorstel Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen naar de Tweede Kamer gestuurd. Na de reactie van de minister op de schriftelijke vragen is in een tweetal ronden gedebatteerd over het wetsvoorstel. Na de debatten zijn de nodige amendementen en moties aangenomen. De Tweede Kamer verschilde op onderdelen fundamenteel met de minister van mening.

  Lees verder
 • Reacties ERB op consultaties BBL en Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

  17-Oct-2016

  Recent heeft het ERB gereageerd op een tweetal consultaties van de overheid. U vindt bijgaand de reacties op:

  Lees verder
 • Eindgebruiker wees op uw hoede, Bouwbesluit 2012 biedt onvoldoende veiligheid

  21-Jun-2016

  In “Omgeving in de Praktijk” en herhaald in “NEN Bouwmail” is een artikel verschenen waaruit (ten onrechte) kan worden afgeleid dat de voorschriften voor brandveiligheid in de afdelingen “bestaande bouw” van het Bouwbesluit 2012, als set een integraal veilige situatie opleveren. Dat is onjuist.

  Lees verder
 • Changes and Innovation of Dutch Building Regulation

  1-Apr-2016

  Dutch building regulation is under construction. After the report of the commission “Fundamentele Verkenning Bouw” in 2008, several studies have been done on the principals that the commission outlined in its report. Local authorities and parties in construction were invited to start experiments with a more privatized system of building control. But this faced a lack of participation, partly due to the impact of the crisis.

  Lees verder
 • Kwaliteitsborging in het rijk der nevelen

  9-Dec-2014

  Na de 44 geregistreerde reacties op de Consultatiewet kwaliteitsborging voor het bouwen en tientallen reacties die in andere postbussen van het Ministerie kwamen is het wachten op een nieuwe versie. Dat gaat even duren, want die moet eerst nog naar het kabinet en de Raad van State voordat daar iets van bekend kan worden. Op het groots aangekondigde congres van 10 december zal minister Blok daar dus niets over kunnen zeggen. Vermoedelijk neemt hij de kans te baat om bij zoveel uiteenlopende reacties rechtuit te blijven lopen, in de hoop dat die weg ergens toe leidt. Maar daar kan hij dus niet over uitweiden.

  Lees verder
 • Helpdesk (Vraag en antwoord) – Afmetingen deur naar buitenberging

  16-Nov-2014

  In Bouwbesluit in de praktijk (BiP) nr. 10, oktober 2014, is een helpdeskvraag over de toegang van een voorgeschreven vrijstaande buitenberging in de tuin behandeld, uitgewerkt door de Nieman groep en Geregeld bv. De beantwoording van de vraag roept grote vraagtekens op. Gegeven de voorgenomen stelselwijziging is het zaak dat we met zijn allen de inhoud van het Bouwbesluit 2012 correct interpreteren, want anders kunnen de doelstellingen nimmer worden waargemaakt. Vanuit onze kennis van de regelgeving en de achtergronden daarvan komen wij tot een andere beantwoording, die wordt bevestigd door anderen, ondanks dat het ministerie heeft laten weten achter de inhoud van het helpsdeskantwoord te staan. De vraagstelling en het gegeven antwoord geeft ook aanleiding stil te staan bij enkele merkwaardige gevolgen van de gewijzigde vluchtroutesystematiek van het Bouwbesluit 2012.

  Lees verder
 • Helpdesk (Vraag en antwoord) – Draai-kiepraam als vloerafscheiding

  2-Jul-2014

  In Bouwbesluit in de praktijk nr. 6, juni 2014, is een uitwerking van een Helpdeskvraag van de maand opgenomen, uitgewerkt door de Nieman groep, Geregeld en Van Overveld Bouwbesluit advies. De vraag gaat over een draai-kiepraam als vloerafscheiding waarbij een brede vensterbank aanwezig is op 60 cm hoogte boven de aangrenzende vloer. Het antwoord doet voorkomen dat slechts onder toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel een positieve beoordeling van deze oplossing mogelijk is. Maar is het gegeven antwoord wel juist?

  Lees verder
 • Zandt aan Zee op Schiermonnikoog geheel ten onrechte gesloten

  15-Jun-2014

  Regelmatig komt het in de bouw tot geschillen. In de Algemene wet bestuursrecht is vastgelegd langs welke juridische lijnen die geschillen tot een oplossing kunnen worden gebracht. Vaak leidt dat tot teleurstellende resultaten, omdat bij gemeenten, brandweer en de rechtelijke macht niet altijd de juiste kennis aanwezig is om de technische inhoud van de regelgeving, zoals het Bouwbesluit 2012, correct toe te passen.

  Lees verder
 • Helpdesk (Vraag en antwoord) – Vergroten balkons van een appartementengebouw

  5-May-2014

  In Bouwbesluit in de praktijk nr 4, april 2014, is een uitwerking van een Helpdeskvraag van de maand opgenomen, uitgewerkt door de Nieman groep, Geregeld en Van Overveld Bouwbesluit advies. De vraag gaat over het vergroten van een balkon van een flat. Het antwoord doet voorkomen dat het vergroten niet mogelijk is, tenzij van onderliggende woningen het verblijfsgebied wordt verkleind of er verglaasde balkons worden toegepast.

  Lees verder
 • Private bouwplantoetsing: de (on)mogelijkheden en de (on)logica

  26-Mar-2014

  In het Actieplan private kwaliteitsborging wordt de wereld simpel voorgesteld. Dat simpele plan is door de minister in zijn brief van 27 november 2013 (TK 32 757, 91) overgenomen. Eenvoudige voorbeelden lenen zich goed om alles over te laten aan private partijen zonder dat het bevoegd gezag er op enigerlei wijze bij is betrokken. Dan kan dat na 3 jaren over de volle linie, zo is de gedachte van de minister en de door hem aangestelde kwartiermakers. Criteria waaraan succes of falen wordt afgemeten zijn niet gedefinieerd. Daarbij wordt het (ver)bouwen als een solitaire activiteit afgezonderd van de rest van de wereld. Alsof bouwen geheel op zichzelf staat en geen bestuurlijke afwegingen vergt of samenhang vertoont met andere elementen van wetgeving.

  Lees verder
 • Keek op de week – noodzaak voor verandering van het stelsel van bouwregelgeving

  18-Aug-2013

  Ook afgelopen week dienden zich bij ERB weer een aantal vraagstukken aan die aanleiding geven tot onnodige lasten voor de eindgebruiker. Voorbeelden die schreeuwen om een fundamentele aanpassing van bouwregelgeving zoals beschreven in het ERB/RIGO/TNO rapport “Verder na Dekker – Innovatie van de bouwregelgeving”.

  Lees verder
 • Duaal: gelijkwaardigheid, functionele voorschriften en zorgplicht. In het licht van een toekomstbestendige regelgeving

  22-Apr-2013

  Na het advies van de commissie Dekker in 2008 heeft het ministerie van BZK, thans W&R, en ook het Bouwteam de verdere uitwerking daarvan ter hand genomen. Er wordt toegewerkt naar een duaal stelsel, in te voeren per 1 januari 2015. Daarbij kan de aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen kiezen uit de technische beoordeling door de gemeente of door een private partij. Tal van voorbereidende studies zijn reeds gedaan en een aantal daarvan lopen nog. De door het ministerie ingeslagen “duale”-weg blijkt helemaal niet zo gemakkelijk in praktijk te brengen en lost naar het oordeel van degenen die het weten kunnen de echte problemen niet of onvoldoende op. Het advies van de commissie Dekker is tot stand gekomen toen er nog geen crisis was en de bouwmarkt niet was ingestort.

  Lees verder

Auteurs

Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Acht, Ton van
Aedes
Aerts, Robin
Albers, Albert
Alberts-Derks, Mieke
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Beek, Frank van
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Mathilde de
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Bollen, Bart
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bruijnen, Anne
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceulen, Esther
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Crombach,Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Ridder, H.A.J
Dekker, Heidi
Delden, Arjan van
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Dianne Jennissen
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Donkersloot, Raphaël
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Euler - van Hulst, Karolina
Evens, Robin
Feenstra, Lieke
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
G32
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Geonovum
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der Gouw
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Granneman, Jan
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Horst, Sanne van der
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
IPO
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortmann, Tijn
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Loo, Arjan
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lucassen, Robert
Lurks, Marco
Mak, Annette
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Mazzola, Albertine
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
NEPROM
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijendaal, Maarten van
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nuiten, Pieter
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omgevingswetportaal
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Peter
Paassen, Henk van
Pals, Miranda
PBL
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Pijnenburg, Geert
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Raad van State
Radstaak, Manouk
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Rijksoverheid
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands, Daniëlle
Rondhuis, Merle
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus-van der Velde, Monique
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schippers, Liesbeth
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verhaegh, Coen
Vermeulen, Marleen
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
VNG
VNG
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Wallage, Bastiaan
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Wingens, Rut
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Maaike de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Wouter van de Wetering
Wylick, Nina van
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte