Seelen, Max

Mr. M. (Max) Seelen is (deels) zelfstandig jurist omgevingsrecht. De opdrachtgevers die hij bedient zijn veelal overheden, bedrijven en advocatenkantoren. Hij heeft veel ervaring op het gebied van (de juridische begeleiding en inhoud van) ruimtelijke plannen, milieueffectrapportages, omgevingsvergunningen en handhaving.

 • Fouten met de ‘nieuwe’ spelregels van het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunnen ‘vernietigend’ zijn

  20-08-2019

  [...] welke gevallen moet je een beslissing nemen over de vraag of er voor (bijvoorbeeld) een bestemmingsplan een milieueffectrapportage moet worden gemaakt? En wat zijn de gevolgen wanneer je dit [...]

  Lees verder
 • Eindelijk meer duidelijkheid of zonneparken onder de m.e.r.-activiteiten vallen

  14-08-2019

  [...] was tot op heden nog steeds niet duidelijk of een zonnepark onder één van de activiteiten van het Besluit milieueffectrapportage (onderdeel C of D van de bijlage) viel (zie ook BR 2018/77). Dat [...]

  Lees verder
 • Wanneer is een gemeente nou partijdig bij de besluitvorming over windmolenparken?

  08-04-2019

  [...] energieopgave beheerst het nieuws. En dit is nog maar het begin. Maak je borst maar nat. Deze energieopgave is nu al een uitdaging op ons terrein van het omgevingsrecht. Jurisprudentie over [...]

  Lees verder
 • De gemeentelijke coördinatieregeling is geen verplichting

  03-04-2019

  [...] nou! Om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de windparken onderuit te halen moeten we maar liefst drie vrijwel identieke beroepsprocedures voeren bij twee verschillende [...]

  Lees verder
 • Zelfstandige gebruikswijziging van een bij een bouwwerk aansluitend terrein kan met een kruimelgeval

  20-02-2019

  [...] stukje geschiedenisles van de Raad van State over kruimelgevallen. De zaak gaat over het volgende. In 2014 heeft een kantoorpand met een omgevingsvergunning een hotelfunctie gekregen. De [...]

  Lees verder
 • Mogen B&W in de bezwaarfase de ‘spelregels’ zomaar veranderen?

  18-02-2019

  [...] hebt een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt echter door B&W ingetrokken. Maar voor het intrekken van omgevingsvergunningen zijn ‘spelregels’ in de vorm van beleid opgesteld. Dit beleid [...]

  Lees verder
 • Zonneparken zijn eenvoudig bestand tegen beroepsgronden over de ‘ladder’

  28-01-2019

  [...] behoren we uit te voeren, dus dat gaan we ook doen," zei premier Rutte afgelopen weekend. Hij verwees daarmee naar de uitspraak van het gerechtshof in de Urgenda-zaak, waarin staat dat [...]

  Lees verder
 • Beroepsgronden over procedurele omgang met zienswijzen zijn vaak zinloos

  01-12-2018

  [...] manier waarop een bestuursorgaan procedureel omgaat met zienswijzen over ontwerpbesluiten geeft in beroepsprocedures nogal eens voer voor discussie. Alleen zijn deze beroepsgronden zelden [...]

  Lees verder
 • Tijdstip toetsingsadvies Commissie voor de milieueffectrapportage

  28-11-2018

  [...] milieueffectrapportage moet klaar zijn wanneer een ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Op dat moment moet ook de Commissie voor de milieueffectrapportage zijn gevraagd advies te [...]

  Lees verder
 • Het aanvraagformulier én de ruimtelijke onderbouwing bepalen wat wordt aangevraagd

  26-11-2018

  [...] krijgt als vergunningverlener een aanvraag(formulier) op je bureau. Omdat de aanvraag wordt ingediend om buitenplans af te wijken (‘A3-afwijking’) van het bestemmingsplan zit er ook een [...]

  Lees verder
 • Is een verzoek om voorlopige voorziening tegen een tijdelijke omgevingsvergunning nagenoeg kansloos?

  24-11-2018

  [...] dat ligt eraan. Zijn de tijdelijk vergunde activiteiten omkeerbaar en leiden deze activiteiten niet tot (bijvoorbeeld) een zodanige milieuoverlast dat daarin een spoedeisend belang is gelegen, [...]

  Lees verder
 • Lang lelijk is niet lelijk

  12-11-2018

  [...] wil een lelijke romneyloods voor een hele lange periode in een ‘niet welstandsvrij gebied’ neerzetten. Tja, dat kan. Als de omgevingsvergunning voor bouwen maar voor 30 jaar of zo wordt [...]

  Lees verder
 • Stalderingsregeling van de provincie Brabant blijft fier overeind staan

  07-11-2018

  [...] 2017 stelt de provincie Noord-Brabant extra voorwaarden aan een ontwikkeling van een veehouderij. Wanneer een veehouderij wil uitbreiden, dan moeten er op een andere plek stallen verdwijnen. [...]

  Lees verder
 • Zijn fouten met de ‘nieuwe’ procedurele mer-regels fataal voor een bestemmingsplan?

  26-09-2018

  [...] niet altijd. Dat ligt eraan. De kans op procedurele fouten is sinds afgelopen zomer met de relatief ‘nieuwe’ mer-regels in elk geval (flink) toegenomen, omdat er voor veel meer activiteiten dan [...]

  Lees verder
 • Kan een dossier door één ambtenaar onbevooroordeeld worden behandeld?

  04-09-2018

  [...] complex dossier en ons omgevingsrecht gaan vaak hand in hand. Vanuit de bedrijfsvoering van een gemeente en vanuit efficiencyoverwegingen is het dan ook logisch dat vaak één ambtenaar van de [...]

  Lees verder
 • Rechter geeft geen gehoor aan uitsluitend audio-opnames van een hoorzitting bezwaarfase

  02-09-2018

  [...] en wederhoor. Een belangrijk beginsel in ons (bestuurs)procesrecht. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een hoorzitting tijdens de bezwaarprocedure. B&W verdedigen hun besluit en reageren op de [...]

  Lees verder
 • Bestuursrechter is gauw klaar met discussies over brandonveilige bed & breakfasts

  27-08-2018

  [...] & Breakfasts (B&B’s) schieten al jaren als paddenstoelen uit de grond. Het lijkt ook zo gemakkelijk. Verbouw een deel van je woning tot extra slaapruimtes en leg je gasten zo goed mogelijk in de [...]

  Lees verder
 • Beslis op een bouwaanvraag zoals die in volle omvang is ingediend

  24-08-2018

  [...] je als vergunningverlener (namens B&W) een beslissing moet nemen op een bouwaanvraag, beslis dan op de aanvraag zoals die in volle omvang is ingediend. Zeker wanneer er in de aanvraag geen [...]

  Lees verder
 • Gelijke gevallen zijn niet gelijk wanneer er fouten zijn gemaakt

  22-08-2018

  [...] weigert namens B&W een omgevingsvergunning om een recreatiewoning te legaliseren. “Meten met twee maten,” aldus de initiatiefnemer. “De recreatiewoningen even verderop zijn ook gelegaliseerd met [...]

  Lees verder
 • Baanbrekende afweging voor ruimtelijke besluiten over geitenhouderijen en volksgezondheid

  04-07-2018

  [...] en geitenhouderijen. We weten sinds kort dat er een statistisch verband bestaat tussen het wonen binnen 2 km van een geitenhouderij en een extra risico op longontsteking (zie immers [...]

  Lees verder
 • Raad van State zet op een rijtje waarom je het ‘kruimelgeval’ bijbehorend bouwwerk heel ruim moet uitleggen

  25-04-2018

  [...] hoogste bestuursrechter gaf afgelopen woensdag een fraaie opsomming voor welke bouwplannen je een ‘kruimelgeval’ voor een ‘bijbehorend bouwwerk of een uitbreiding daarvan’ kunt toepassen. En [...]

  Lees verder
 • Boerenverstand is een groot goed in onze ruimtelijke besluitvorming

  11-04-2018

  [...] boekt een weekje een kampeerplaats op de camping “Rust en ontspanning”. Na een periode hard werken wil je met je gezin genieten van alles wat deze camping en zijn omgeving te bieden heeft. En als [...]

  Lees verder
 • Kans op proceskostenveroordeling in ons omgevingsrecht neemt toe

  09-04-2018

  [...] week heeft de Raad van State de rechtspraktijk ‘voorlichting gegeven’. Het ging om de ‘proceskostenveroordeling’ in zaken die aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden [...]

  Lees verder
 • Wanneer beroepsgronden over brandveiligheid verspilde moeite zijn of juist niet

  06-04-2018

  [...] het geding is een omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur. De appellant ‘schreeuwt moord en brand’ en wijst de rechter op de eisen die ons Bouwbesluit (2012) stelt aan vluchtroutes en [...]

  Lees verder
 • Procedure voor een studentenhuis is relatief eenvoudig

  04-04-2018

  [...] het verbouwen van bijvoorbeeld een kantoor tot een studentenhuis, is geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van dit gebouw (art. 2.1, eerste lid, onder d Wabo) noodzakelijk. De [...]

  Lees verder
 • Hoe (een deel van) je ‘waardevolle’ tuin het speelplezier van je kinderen kan vergallen

  03-12-2017

  [...] je lieve kinderen heb je in je achtertuin een speelhut op palen in elkaar gezet (dit is duidelijk geen autobiografische blog ;-) Onschuldig toch? Alleen je buurman denkt daar anders over. Hij [...]

  Lees verder
 • Planregels met een luchtje

  20-11-2017

  [...] in het buitengebied van jouw gemeente zijn veel veehouderijen aanwezig. Geur is dus nog wel een dingetje. Er is zelfs sprake van een overbelaste geursituatie. Om nu het woon- en leefklimaat te [...]

  Lees verder
 • Handige argumenten voor discussies of er nu wel of geen sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning

  15-11-2017

  [...] het ontstaan van een van rechtswege verleende omgevingsvergunning is het natuurlijk noodzakelijk dat er ook een aanvraag (in de zin van de Algemene wet bestuursrecht) op tafel ligt. Of hier [...]

  Lees verder
 • Niet alle burenruzies kunnen over de rug van de gemeente worden uitgevochten

  15-11-2017

  [...] het komt (helaas) nog wel eens voor dat een burenruzie over de rug van de gemeente wordt beslecht. Vaak tijdrovend en - als je bedenkt hoeveel uren hier soms mee gemoeid zijn – erg kostbaar [...]

  Lees verder
 • Motivering van een kruimelgeval is niet altijd een appeltje-eitje

  05-11-2017

  [...] een ‘grote’ afwijking met het bestemmingsplan moet er elke keer een ruimtelijke onderbouwing worden opgetuigd met alle toeters en bellen. Bij een ‘kruimelgeval-afwijking’ hoeft dat niet. De Raad [...]

  Lees verder
 • Niet alleen een cultuurhistorisch pand, maar ook de ligging van dit pand kan bepalend zijn voor een monumentenstatus

  01-11-2017

  [...] wil (namens het college) de cultuurhistorische staat van een boerderij beschermen door deze agrarische woning als gemeentelijk monument aan te wijzen. Waarom? Nou, omdat dit erfgoed een zichtbaar [...]

  Lees verder
 • Het begrip ‘politiek gevoelig’ in ons omgevingsrecht is ongrijpbaar. Of toch niet helemaal?

  01-10-2017

  [...] dossier ligt politiek gevoelig in onze gemeenteraad.” Of: “Het verlenen van deze omgevingsvergunning ligt heel politiek gevoelig.” Maar wat betekent dat nou precies? Politiek gevoelig. De Raad [...]

  Lees verder
 • Het begrip ‘politiek gevoelig’ in ons omgevingsrecht is ongrijpbaar. Of toch niet helemaal?

  01-10-2017

  [...] dossier ligt politiek gevoelig in onze gemeenteraad.” Of: “Het verlenen van deze omgevingsvergunning ligt heel politiek gevoelig.” Maar wat betekent dat nou precies? Politiek gevoelig. De Raad [...]

  Lees verder
 • Verandert een ‘goede ruimtelijke ordening’ in een ‘slechte ruimtelijke ordening’ met deze uitspraak over voorwaardelijke verplichtingen?

  24-09-2017

  [...] ‘voorwaardelijke verplichting’ mag zich verheugen in een grote populariteit in onze praktijk. Deze verplichting ‘ontspringt’ uit de eis die de wetgever stelt aan al onze ruimtelijke besluiten: [...]

  Lees verder
 • Het recht om een schriftelijke zienswijze en een mondelinge zienswijze in te dienen bestaat niet

  07-09-2017

  [...] bestemmingsplan doorloopt de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Een onnodig moeilijke naam (vanuit de wetsgeschiedenis overigens wel [...]

  Lees verder
 • Waar je bij de Raad van State in elk geval nooit een discussie over hoeft te beginnen!

  03-09-2017

  [...] zinloos! Kennelijk gebeurt het nog steeds. Zo ook afgelopen week in een beroepszaak over een bestemmingsplan. Eigenaren van percelen die grenzen aan het plangebied worden niet als [...]

  Lees verder
 • Hoe je kinderlijk eenvoudig bij een voorlopige voorziening binnen ‘5 minuten’ buiten staat en iedereen weer tevreden naar huis gaat

  29-08-2017

  [...] is vooral heel gemakkelijk wanneer je als gemeente(raad) voor je eigen gronden een bestemmingsplan hebt vastgesteld. Maar ook wanneer de gronden van het plangebied niet in gemeentelijk bezit [...]

  Lees verder
 • “Omwonenden moeten toestemming geven voor toepassing van een wijzigingsbevoegdheid”

  27-08-2017

  [...] ik dacht het niet! De appellant sprak weliswaar deze wens uit, maar de Raad van State liet deze wens niet uitkomen. “Dit past niet in ons stelsel van de Wet ruimtelijke ordening,” aldus onze [...]

  Lees verder
 • Een paar tips voor vergunningverleners wanneer een initiatief op een simpel A-4’tje wordt ingediend

  23-08-2017

  [...] je als vergunningverlener een simpel A-4’tje van een initiatiefnemer op je bureau, neem dan de volgende tips ter harte. Pijnlijk “Een simpel A-4’tje? Dus geen formeel aanvraagformulier? Dan is [...]

  Lees verder
 • Moet je een ontwerpbesluit in papieren vorm ter inzage leggen?

  22-08-2017

  [...] Dat hoeft niet. Mag wel natuurlijk. Het gaat erom dat een burger à la minute het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken op een computer op het gemeentehuis (of een ander fysiek [...]

  Lees verder
 • ‘Opmerkelijke koerswijziging’ Raad van State over tijdelijke omgevingsvergunningen

  18-08-2017

  [...] ik moest even mijn wenkbrauwen fronsen toen ik deze uitspraak las. Afgelopen woensdag heeft de Raad van State – op het eerste gezicht – een opmerkelijke uitspraak gedaan over tijdelijke [...]

  Lees verder
 • Mag je verkeersmaatregelen in je bestemmingsplan opnemen?

  02-06-2017

  [...] is de leefbaarheid (qua geluid of luchtkwaliteit) van een woongebied gebaat met extra verkeersmaatregelen. Denk aan bijvoorbeeld het beperken van de maximaal toegestane snelheid of het invoeren [...]

  Lees verder
 • Zorg dat interne mailwisseling intern blijft en wanneer toch extern, dan binnen de beleidskeuzes

  31-05-2017

  [...] het lezen van een uitspraak van gisteren kreeg ik een déjà vu-gevoel. Heb je wel eens per ongeluk een interne mailwisseling naar ‘buiten’ gestuurd, terwijl dit niet zo bedoeld was? Nee? Nou, ik [...]

  Lees verder
 • Wettelijke procedurele stappen in een planprocedure: doe zeker niet minder, maar meer hoeft ook niet

  29-05-2017

  [...] bent planjurist en jouw bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens moet je aan degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend het vaststellingsbesluit ‘mededelen’. Dit [...]

  Lees verder
 • Hoe bepaal je nou of een omwonende een belanghebbende is bij een ruimtelijk besluit?

  24-05-2017

  [...] een kaart & je boerenverstand kom je een heel eind Je verleent (namens B&W) een omgevingsvergunning voor een paviljoen en een waterskibaan bij een recreatieplas. De waterskibaan heeft alles erop [...]

  Lees verder
 • Simpele fouten in een bestemmingsplanprocedure kunnen tot fikse claims wegens wanprestatie leiden

  15-05-2017

  [...] een inspanningsverplichting biedt geen escape; het devies van een finale schilbeslechting wel (eerder) ‘Elke burger wordt geacht de wet te kennen.’ Een utopie natuurlijk. Dat geldt misschien [...]

  Lees verder
 • 'Geen belang, geen actie'

  11-03-2017

  [...] ongeschreven regel van ons bestuursprocesrecht geldt ook voor appellanten die tijdens de beroepsfase hun procesbelang verliezen. Bijvoorbeeld: omdat ze inmiddels ergens anders zijn gaan wonen. [...]

  Lees verder
 • Mag je in een bestemmingsplan regels over energiezuinigheid opnemen?

  08-03-2017

  [...] Het Bouwbesluit voorziet hier al in. Kijk maar in afdeling 5.1 van het Bouwbesluit. In deze afdeling staan de regels over energiezuinigheid bij nieuwbouw. En het Bouwbesluit heeft een [...]

  Lees verder
 • Wat is nu de peildatum van een ‘nieuwe’ tijdelijke omgevingsvergunning om af te wijken van een bestemmingsplan?

  22-02-2017

  [...] mooi staaltje (wets)geschiedenisles van de Raad van State Zo, einde discussie! Welke discussie? Nou, vanaf welk moment de termijn van een ‘nieuwe’ tijdelijke omgevingsvergunning (sinds het [...]

  Lees verder
 • “B&W moeten handhavend optreden tegen hun gemeenteraad bij verzuim actualiseringsplicht bestemmingsplannen”

  16-02-2017

  [...] de wens is de vader van de gedachte. Dat geldt ook voor deze uitspraak van een appellant in een zeer bizarre zaak van afgelopen week. De appellant deed een wel heel bijzonder beroep op de [...]

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte