Doornhof, Hugo

Hugo Doornhof, advocaat/partner bij AKD, is gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht en op overheden georiënteerd burgerlijk recht.

 • Transformatie van een gebouw zonder uit te breiden? Gewoon kruimelen!

  01-08-2018

  [...] een bedrijfsgebouw wordt veranderd in een indoor speelparadijs, moet je dan spreken van een stedelijk ontwikkelingsproject? Die vraag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [...]

  Lees verder
 • Gemeenteraad heeft voorlopig opgelegde geheimhouding niet bekrachtigd? Dan geen straf bij openbaarmaking

  01-11-2017

  [...] die vanwege zijn ambt een geheimhoudingsplicht heeft en deze schendt, is strafbaar. Zo'n plicht geldt bijvoorbeeld voor raadsleden ten aanzien van informatie waar het college van burgemeester [...]

  Lees verder
 • De gemeenteraad mag niet klakkeloos afwijken van een collegevoorstel (deel 2)

  19-08-2016

  [...] gemeenteraad beslist doorgaans op voorstel van het college over een bestemmingsplan. Wat nu als de raad het er helemaal niet mee eens is dat het betreffende bouwplan wordt gerealiseerd? In mijn [...]

  Lees verder
 • De gemeenteraad mag niet klakkeloos afwijken van een collegevoorstel

  10-02-2016

  [...] gemeenteraad beslist doorgaans op voorstel van het college over een bestemmingsplan. Zo'n voorstel wordt nogal eens voorafgegaan door een (exploitatie)overeenkomst die de gemeente met een [...]

  Lees verder
 • De burgemeester bij integriteitsvraagstukken een spin in het web

  6-Nov-2019

  Het ministerie van BZK heeft aan de Radboud Universiteit gevraagd onderzoek 1) te doen naar de integriteitsprocedures bij de benoeming van wethouders. Het onderzoek gaat in op de wettelijke taak van de burgemeester om de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen (artikel 170 lid 2 Gemeentewet) en het spanningsveld tussen de rol van de burgemeester en de gemeenteraad, als hoofd van de gemeente. Burgemeesters worden geadviseerd om zelf geen integriteitsonderzoek te doen, maar om een ‘spin in het web’ te zijn.

  Lees verder
 • Stand van zaken versterking integriteit lokaal bestuur

  6-Nov-2019

  Op 4 juli jl. heeft minister Ollongren een vervolg 1) op haar brief van 12 oktober 2018 aangeboden aan de Kamer, over de voortgang van de versterking van de integriteit van het lokaal bestuur en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten. Daarbij gaat het ook om nieuwe wetgeving.

  Lees verder
 • Verantwoording over integriteitsbeleid binnenkort actief openbaar maken

  6-Nov-2019

  Van alle provincies heeft alleen Noord-Holland heeft het integriteitsjaarverslag uitgebracht. Dat berichtte de Telegraaf op 1 augustus. 1) Naar aanleiding van dit nieuwsbericht zijn er diverse Kamervragen aan minister Ollongren gesteld. Daaruit valt op te maken dat een integriteitsjaarverslag niet noodzakelijk is, maar verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid wel. Het wordt verplicht gesteld om dit actief openbaar te maken.

  Lees verder
 • Een onderbelichte verantwoordelijkheid: de bestuurlijke integriteit van het regiolichaam

  28-Oct-2019

  Het komt maar zelden voor dat binnen een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband een gezamenlijk integriteitsbeleid bestaat. Bestuurders wijzen op dit vlak vaak op de rol van de deelnemers zelf. Toch zijn er veel gevallen denkbaar waarin er aanleiding bestaat om op regionale schaal afspraken te maken. De afstand tot de lokale actoren is namelijk vaak groot, en de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke integriteit van het regiolichaam ligt bij het samenwerkingsverband zelf.

  Lees verder
 • Meer bevoegdheden voor de gemeenteraad met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen

  28-Oct-2019

  Op 26 augustus jl. is de consultatieversie 1) van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd. De wetswijziging heeft tot doel dat de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen wordt vergroot, waardoor gemeenteraden meer en beter invulling kunnen gaan geven aan hun kaderstellende en controlerende rol richting het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. De afstand tussen het bestuur van gemeenschappelijke regelingen en de raden van deelnemende gemeenten wordt op deze wijze zoveel als mogelijk verkleind, aldus minister Kasja Ollongren.

  Lees verder
 • Handreiking uittreding uit en opheffing van een gemeenschappelijke regeling

  4-Oct-2019

  ​Op 26 september jl. hebben Hugo Doornhof en Anouk Hofman de door hen geschreven Handreiking voor uittreding uit en opheffing van een gemeenschappelijke regeling gepresenteerd.

  Lees verder
 • De vier fasen van de nieuwe integriteitsscan

  14-May-2019

  Op 4 maart jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Handleiding basisscan integriteit' aangeboden. 1) Met de nieuwe handleiding wil het ministerie handvatten bieden voor een eenduidige en zorgvuldige screening van kandidaat-bestuurders. De focus ligt daarbij op gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook politieke partijen kunnen er gebruik van maken bij de selectie van kandidaat-volksvertegenwoordigers.

  Lees verder
 • Gemeenteraad straks gevaarlijke tijger voor regiolichaam

  20-Mar-2019

  Op 18 februari heeft de Minister voor Binnenlandse Zaken een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij twee onderzoeksrapporten aanbiedt. Deze onderzoeken zijn – door Berenschot en Proof - uitgevoerd in vervolg op een Kamerbrief van 29 juni 2018, waarin de minister een aantal actierichtlijnen formuleert om de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. In de nu gepresenteerde onderzoeken komt een aantal interessante voorstellen naar voren die gemeente(n)(raden) meer inzicht en controle kunnen geven op gemeenschappelijke regelingen.

  Lees verder
 • Meestemmen of niet? Duidelijkere regels tegen belangenverstrengeling bij raadsleden op komst

  8-Jan-2019

  "Inwoners van Nederland hebben recht op een goed functionerend en integer openbaar bestuur."

  Lees verder
 • Verleidelijk: het verbeterde projectuitvoeringsbesluit in de Crisis- en herstelwet

  13-Sep-2018

  Op 5 september 2018 is het voorstel voor een wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is onder meer om de woningbouwproductie te stimuleren. Daarvoor wordt in elk geval het instrument van het projectuitvoeringsbesluit aantrekkelijker gemaakt. Gemeenten worden nu verleid hier meer gebruik van te gaan maken, nu dit in de praktijk nog nauwelijks gebeurt.

  Lees verder
 • Moeten gemeenten bouwrechten gaan tenderen?

  26-Feb-2018

  Een vergunning van de overheid kan een schaars "product" zijn. Zo hebben gemeenten maar een aantal vergunningen voor marktstaanplaatsen of speelautomatenhallen beschikbaar.

  Lees verder
 • Plangever moet zijn werkvoorbereider serieus nemen

  9-Dec-2016

  De grenzen aan de vrijheid van de raad om op voorstel van het college een bestemmingsplan vast te stellen

  Lees verder
 • VNG: gemeenten moeten vóór 1 januari actief overleggen over samenwerking bij beschermd wonen

  26-Oct-2016

  Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor de beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. In november 2015 heeft een onafhankelijke commissie van de VNG, de Commissie-Dannenberg, advies uitgebracht over de vraag op welke manier gemeenten hier in de toekomst invulling aan willen geven. Nu roepen de VNG en het Rijk gemeenten op om actief overleg te voeren met andere gemeenten in de regio over de manier waarop samengewerkt wordt op het gebied van beschermd wonen.

  Lees verder
 • Raadsleden moeten zich niet gaan verliezen in (juridische) details

  13-Oct-2016

  De Omgevingswet is allereerst bedoeld om de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten. Hoewel hiervoor maar liefst 26 sectorale wetten opgaan in deze nieuwe wet, en het de bedoeling is de regels flexibeler te maken, zal het nog steeds niet appeltje-eitje zijn om de regels voor onze fysieke leefomgeving helemaal te begrijpen. Lokale politici, de volksvertegenwoordigers in het bijzonder, kunnen hoe dan ook het gevoel krijgen de grip op de omgevingsrechtelijke besluitvorming in hun gemeente te verliezen. Dit kan tot ongewenste bemoeienis leiden.

  Lees verder
 • Mogen waterschappen breder kijken dan waterstaatkundige belangen?

  26-Sep-2016

  Het beoordelingskader waarvan een waterschapsbestuur gebruik dient te maken bij het beslissen over watervergunningen is al langere tijd onderwerp van discussie. Gelet op het functionele karakter van de waterschappen en de wettelijke doelstellingen, is niet evident dat ook andere dan waterstaatkundige belangen bij de besluitvorming worden betrokken. In dit blog wordt vooruitgeblikt op de ruimte die waterschapsbesturen in dat verband zullen hebben onder het regime van de Omgevingswet.

  Lees verder
 • Samenwerkende gemeenten kunnen uittreden makkelijker maken

  7-Sep-2016

  Gemeenten zitten vanwege de hoge uittreedkosten teveel gevangen in gemeenschappelijke regelingen.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte