Mil, Chantal van

Chantal van Mil is advocaat bij Kienhuis Hoving advocaten en notarissen. Zij heeft als extertisegebieden bestuursrecht, milieurecht, omgevingsrecht, vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

 • Rechtshandelingen voorafgaand aan vestiging voorkeursrecht: geen afbreuk, niet nietig

  09-04-2019

  [...] een recent gepubliceerd vonnis uit 2009 (Rb. Den Bosch 27 juli 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:3410) stond de vraag centraal of rechtshandelingen, verricht vóór de vestiging van een gemeentelijk [...]

  Lees verder
 • Conclusie Staatsraad A-G over gedoogbeslissing: geen besluit

  17-01-2019

  [...] 16 januari 2019 heeft Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven een conclusie (zaaknummer 201801734/2) uitgebracht over de gedoogbeslissing. Kern van de conclusie is dat een beslissing om wel of [...]

  Lees verder
 • De Raad van State is klaar met vage aanvragen

  12-11-2018

  [...] een uitspraak van de Afdeling van 31 oktober 2018 (ECLI: NL: RVS:2018:3541) is aan de orde of een brief die vraagt om planologische medewerking kan worden gekwalificeerd als een aanvraag om [...]

  Lees verder
 • Geen vergunning vereist voor terrasvlonder

  27-07-2018

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 juli 2018 is uitgemaakt dat een terrasvlonder onder de gegeven omstandigheden geen dakconstructie is, zodat voor het aanbrengen van de [...]

  Lees verder
 • Let op risico dat samenstel overeenkomsten als hoevepacht kwalificeert

  15-06-2018

  [...] een uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2018 is een samenstel van overeenkomsten met verschillende partijen aangemerkt als hoevepacht. Het ging om gronden ten dienste van een landbouwbedrijf [...]

  Lees verder
 • Conclusie over schaarse publieke rechten bij ruimtelijke besluiten: geen toebedeling schaars recht

  07-06-2018

  [...] voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven verzocht om een conclusie te nemen over vragen die verband houden met de [...]

  Lees verder
 • Hof: redelijke belangenafweging valt uit in voordeel verpachter

  04-06-2018

  [...] een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt geoordeeld dat de redelijke afweging van de belangen van de verpachters bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de pachter bij verlenging [...]

  Lees verder
 • Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

  16-05-2018

  [...] waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een [...]

  Lees verder
 • Kostenraming bij grondexploitatie: taxatiebenadering

  21-03-2018

  [...] Afdeling heeft op 16 maart 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:903) een uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan. In een exploitatieplan staan de kosten die grondeigenaren aan de gemeente moeten [...]

  Lees verder
 • Splitsing bouwplan in vergunningvrij en vergunningplichtig deel

  02-03-2018

  [...] een uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) was een aanvraag aan de orde die bestond uit een bouwplan met vergunningvrije en vergunningplichtige delen. In deze [...]

  Lees verder
 • Wob: precisering jurisprudentie beoordeling intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen

  14-02-2018

  [...] Afdeling heeft haar jurisprudentie met betrekking tot intern beraad en daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen in een uitspraak van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:314) gepreciseerd. [...]

  Lees verder
 • Hedwigepolder mag onteigend worden

  17-01-2018

  [...] de uitspraak van 5 januari jl. van de Hoge Raad is het oordeel van de rechtbank Zeeland-West waarin werd bepaald dat de onteigening van de Hedwigepolder doorgang mocht vinden, in stand gelaten. [...]

  Lees verder
 • Sms- en WhatsApp-berichten vallen onder documentdefinitie Wob

  08-01-2018

  [...] en WhatsApp-berichten vallen onder de Wob, in die zin dat het gaat om 'een schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat'. De techniek van opslaan mag niet bepalen of de Wob wel of [...]

  Lees verder
 • Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing

  29-12-2017

  [...] algemeen verbindend voorschrift dient exceptief te worden getoetst aan zowel materiële als aan formele algemene rechtsbeginselen. Als dat voorschrift in strijd is met een algemeen rechtsbeginsel [...]

  Lees verder
 • Overzichtsuitspraak Raad van State ladder voor duurzame verstedelijking

  13-07-2017

  [...] 28 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een overzichtsuitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking. De uitspraak bevat de hoofdlijnen van de [...]

  Lees verder
 • Conclusie staatsraad advocaat-generaal over bewijsvergaring in boetezaken

  17-05-2017

  [...] 12 april jl. is de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus naar aanleiding van het verzoek om te onderzoeken welke waarborgen in acht moeten worden genomen bij het vergaren van bewijs in [...]

  Lees verder
 • Herformulering eisen invorderingsbesluiten

  11-05-2017

  [...] Afdeling heeft in een uitspraak van 3 mei 2017 de eisen die gelden aan de feitenvaststelling bij invorderingsbesluiten omwille van de duidelijkheid geherformuleerd. Te strikte lezing eisen [...]

  Lees verder
 • Stuiting verjaring invorderingsbevoegdheid door tweede aanmaning mogelijk

  13-04-2017

  [...] Afdeling heeft recent duidelijkheid verstrekt over de vraag of de verjaring van de bevoegdheid tot invordering nogmaals kan worden gestuit door middel van een tweede aanmaning. Dit is het geval. [...]

  Lees verder
 • Maatwerkvoorschriften hoeven niet al vóór vaststelling bestemmingsplan te zijn vastgesteld

  14-03-2017

  [...] een recente uitspraak bevestigt de Afdeling dat maatwerkvoorschriften niet al vóór de vaststelling van een bestemmingsplan hoeven te zijn vastgesteld. Van belang is echter wel dat de raad er op [...]

  Lees verder
 • Afdeling wijzigt beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen

  23-11-2016

  [...] dan voorheen toetst de algemene bestuursrechter niet meer uit zichzelf of er nieuwe feiten of veranderde omstandigheden naar voren zijn gebracht, maar neemt zij het besluit van het [...]

  Lees verder
 • Beleidsregels: nieuwe lijn

  08-11-2016

  [...] dan voorheen is de Afdeling van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds [...]

  Lees verder
 • Transformatie monumentale Ambachtsschool in Enschede

  02-11-2016

  [...] project ‘Ambachtsschool in Enschede’ won in september jl. nog de Vastgoedprijs Twente 2016 voor de transformatie van de oude monumentale Ambachtsschool tot een complex van 100 appartementen met [...]

  Lees verder
 • Ladder voor duurzame verstedelijking: nieuwe stedelijke ontwikkeling bij enkel functiewijziging?

  10-09-2016

  [...] de jurisprudentie lijkt zich steeds meer een lijn uit te tekenen over de vraag of en wanneer een functiewijziging een nieuwe stedelijke ontwikkeling is als bedoeld in artikel 3.1.6 lid 2 Bro. [...]

  Lees verder
 • Verjaring en pacht: rechtsvordering tot inning pachtsom pas na goedkeuring grondkamer

  18-08-2016

  [...] verpachter vordert ontbinding wegens stelselmatig te late betaling door pachter. Het Hof oordeelt echter in een recent arrest dat de te late betalingen ontbinding niet rechtvaardigen. De [...]

  Lees verder
 • Appartementsgerechtigden kunnen onroerende zaak laten rangschikken op basis van Natuurschoonwet 1928

  10-08-2016

  [...] Raad van State heeft in een recente uitspraak bevestigd dat appartementsgerechtigden net zoals mede-eigenaren hun onroerende zaak kunnen laten rangschikken op grond van de Natuurschoonwet 1928. [...]

  Lees verder
 • Begunstigingstermijn van 20 minuten niet redelijk

  14-06-2016

  [...] een uitspraak van de Afdeling van 11 mei 2016 ging het om de toepassing van spoedseisende bestuursdwang op grond van artikel 5:31 Awb, waarbij echter een begunstigingstermijn was gesteld van 20 [...]

  Lees verder
 • Conclusie over verdeling van schaarse vergunningen

  07-06-2016

  [...] 25 mei 2016 heeft de Staatsraad Advocaat-Generaal een conclusie uitgebracht over de verdeling van schaarse vergunningen. Naar Nederlands recht bestaat er een rechtsnorm, die ertoe strekt dat bij [...]

  Lees verder
 • Erfafscheiding als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht

  13-05-2016

  [...] interessante uitspraak over het Besluit omgevingsrecht, waarin het ging om de vraag of een tuinmuur kan worden aangemerkt als erfafscheiding en of een aantal bijbehorende bouwwerken al dan niet [...]

  Lees verder
 • Criteria nieuwe stedelijke ontwikkeling: ruimtebeslag en functiewijziging

  11-04-2016

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) van 6 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:915) is geoordeeld over het begrip nieuwe stedelijke ontwikkeling zoals [...]

  Lees verder
 • Kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning milieu

  06-04-2016

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737), wordt uit een oogpunt van eenvormige toepassing van artikel 1:2 van de Algemene [...]

  Lees verder
 • Correctie bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste

  17-03-2016

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in de uitspraak van 16 maart 2016 dat de toepassing van het relativiteitsvereiste gecorrigeerd moet worden bij een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel [...]

  Lees verder
 • Uitleg ‘extra tijd-regeling’: dwangsom metaalgieterij herroepen

  15-03-2016

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 maart 2016 volgt dat het college van gedeputeerde staten een metaalgieterij uit Doetinchem geen dwangsom had mogen [...]

  Lees verder
 • Achtererfgebied als bedoeld in Bor kan worden bepaald door vaststelling voorgevel hoofdgebouw

  11-02-2016

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 februari 2016 was er naar aanleiding van een handhavingsverzoek discussie over de vraag of voor een aanwezige schuur [...]

  Lees verder
 • Misbruik van recht bij indienen Wob-verzoek

  05-02-2016

  [...] een uitspraak van 27 januari 2016 heeft de Afdeling geoordeeld dat er sprake was van dusdanig zwaarwichtige gronden om misbruik van recht aan te nemen. Het ging hier om misbruik van de [...]

  Lees verder
 • Geen concreet zicht op legalisatie: provincie niet bereid vvgb te verlenen

  06-02-2015

  [...] 14 januari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over concreet zicht op legalisatie, waarbij voor een activiteit zowel een toestemming nodig was van het college als bevoegd gezag, als een [...]

  Lees verder
 • Asbestbrand: noodzaak tot spoedige sanering en kostenverhaal bestuursdwang

  23-12-2014

  [...] al bestempeld tot de grootste Nederlandse asbestramp ooit: afgelopen week, dinsdag 16 december 2014, woedde er een zeer hevige brand in een botenloods in de jachthaven van Roermond. Bij deze [...]

  Lees verder
 • Van Wob naar Woo: wijzigingen januari 2019

  11-Jan-2019

  Op 2 januari 2019 is een voorstel tot wijziging van de Wet open overheid (Woo) aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij brief van 2 januari 2019 informeert de minister het kabinet over de uitkomsten van het overleg dat heeft plaatsgevonden met de initiatiefnemers van het wetsvoorstel voor de Woo, met als doel te bezien hoe de verruiming van openheid gestalte kan krijgen zonder hoge kosten voor de organisatie en uitvoering.

  Lees verder
 • Overgangstermijn stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening eindigt 1 juli 2018

  29-Mar-2018

  Op 29 november 2014 trad de Reparatiewet BZK 2014 in werking (Stb. 2014, 458). Hiermee kwam onder meer de wettelijke grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in gemeentelijke bouwverordeningen te vervallen, met een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Dit betekent dat daarna stedenbouwkundige bepalingen in bouwverordeningen van rechtswege hun (aanvullende) werking verliezen en dus niet meer als achtervang gelden maar in een bestemmingsplan moeten zijn opgenomen om van toepassing te zijn.

  Lees verder
 • Internetconsultatie wetsvoorstel Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht

  29-Jan-2018

  Dit wetsvoorstel vervangt de huidige coördinatieregeling uit afdeling 3.5 Awb door een nieuwe regeling voor het hele omgevingsrecht. Het wetsvoorstel past ook enkele andere wetten aan met het oog op de invoering van de algemene regeling over nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb. Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid van handhaving van de medewerkingsplicht ex artikel 5:20 Awb.

  Lees verder
 • Advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  24-Jan-2018

  De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel is op 23 januari 2018, bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het advies openbaar geworden is.

  Lees verder
 • Regeling plankosten exploitatieplan treedt in werking op 1 april 2017

  14-Feb-2017

  De Regeling plankosten exploitatieplan is op 6 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt op 1 april 2017 in werking. Deze regeling ziet op de hoogte en de begrenzing van de via een exploitatieplan verhaalbare plankosten als bedoeld in artikel 6.2.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met deze regeling komt een einde aan de relatieve onzekerheid die geleidelijk is ontstaan sinds de regeling in 2010 een internetconsultatie heeft doorlopen.

  Lees verder
 • Advies Raad voor de rechtspraak Aanvullingswet grondeigendom: ernstige bedenkingen

  13-Dec-2016

  De Raad heeft ernstige bedenkingen bij de wijze waarop een en ander in het wetsvoorstel is vorm gegeven en is van oordeel dat onvoldoende aandacht is besteed aan de waarborgen waarmee onteigening is en behoort te zijn omgeven. Indien er geen gegarandeerde rechterlijke toets van het onteigeningsbesluit in het wetsvoorstel wordt opgenomen, is de Raad van mening dat het wetsvoorstel niet moet worden ingediend.

  Lees verder

Auteurs

Aa, Eric van der
Aardenne, Pauline van
Aarts, Godelieve
Aelmans, Jo
Aerts, Robin
Akkerman, Jet
Alkemade, Floris
Alphen, Kees van
Andel, Carola van
Angeren, Jan Reinier van
Ankersmit, Wico
Ark, Tamara van
Aupers, Kim
Autar, Alisha
Averdijk, Erik
Baars, Elvira
Baars, Lukas
Bak, Remko
Bakker, Lieke
Bakx, Erik
Baljić, Erina
Baljon, Lisette
Barkhuysen, Tom
Barnhoorn, Lianne
Bastiaans-Dupont, Maud
Batenburg, Sylvia
Beek, Frank van
Beeren, Marloes
Beers, Jack van
Bekke, Jelle
Bekooy, Maaike
Belhadj, Ekram
Benhadi, Rachid
Berg, Anita van den
Berg, Evie van den
Berg, Peter van den
Bergenhenegouwen, Aafko
Berghuis, Marjolein
Berkouwer, Liesbeth
Bernard, Helen
Bezooijen, Marjet van
Bieman, Iris den
Bijkerk, Alrik
Binnerts, Jan Coen
Blankendaal, Martin
Blok, Stef
Blokvoort, Monique
Blommensteijn, Wanda
Bodden, Paul
Boelen, Dick
Boer, Silvan
Boerema, Luuk
Boers, Peter-Arjen
Boesveld, Robbert
Boissevain, Iaira
Bollen, Bart
Bolt, Anneke
Bontenbal, Maurice
Boom, Bob van der
Boonstra, Wouter
Boor, Wim
Boot, Stijn
Bos-van den Berg, Elly
Bos, Ernst
Bos, Peter
Bosma, Ellen
Bosma, Willem
Botman, Marleen
Botter, Hugo
Bouayad, Nawal
Bouts, Florien
Braad, Evelien
Braams, Willem
Brans, Edward
Brans, Marloes
Brascamp, Eva
Breedt, Falco
Breeman, Henk
Breevoort, Richard van
Brink, Jaco van den
Brinkman, Iman
Brinkman, Merel
Broek, Jan van den
Broek, Olaf van den
Broeren, Esther
Broers, Nico
Bromet, Laura
Brouns, Lieke
Bruggeman, Kees-Willem
Bruijn, Michelle
Bruinhof, Lex
Brussel, Jeroen van
Buck, Margot de
Bügel, Peter
Buijs, Steffart
Buitenhuis, Lieneke
Buitenhuis, Mariëtta
Bullens, Marie-Anna
Bunt, Janet van de
Bussel van Amersfoort, Maaike van
Bussemaker, Jet
Campen, José van
Cappendijk, Michiel
Casimir, Tanja
Caspar Boendermaker
Cate, Flip ten
Ceelen, Mistral
Ceulen, Esther
Chan, Yu An
Claassen, Angélique
Claessens, Machteld
Coenrady, Cor
Collignon, Anna
Colpaert, Gijs
Copier, Merel
Coppelmans, Angela
Crombach, Pieter
Cuppen, Casper
Dalen, Jan Pieter van
Dam, Martijn van
Damen, Franca
Damen, Hans
Dankbaar, Marieke
Dans, Erik
de Boer, Rob
De Jong, Martine
de Ruijter, Bart-Adriaan
Deinsen, Nino van
Dekker, Heidi
Dekker, Irma
Dekker, Sander
Delden, Arjan van
Delissen-Buijnsters, Conny
Delissen, Caspar
Delleman, Pieter
Demirci, Yasemin
Densen, Brechje van
Deutekom, Claes van
Dieperink, Marjolein
Dijk, Chris van
Dijk, Frans van
Dijk, Teije van
Dijksma, Sharon
Dijkstra, Paul
Dijkstra, Stephanie
Disseldorp, Phinney
Donker, Jurgen van den
Donkersloot, Raphaël
Dooren, Mirte van
Doornhof, Hugo
Doorschot, Judith
Doren, Simon van
Dortmans, Joris
Dotinga, Harm
Drahmann, Annemarie
Dreumel, Renske van
Drijber, Berend Jan
Duijvestijn, Guido
Dullaart, John
Dutmer, Edith
Eddini, Meryem
Egmond, Hajé van
Elbers-van der Meer, Anneloes
Elbertsen, Sammie
Elligens, Anne
Elshof, Peter-Paul
Emmerik, Fred
Ende, Sjoerd van den
Engels, Sander
Engelshoven, Ingrid van
Essen, Joost van
Euler - van Hulst, Karolina
Euverman, Emile
Evens, Robin
Faber, Hendrik
Feenstra, Lieke
Feijtel, Jos
Fejzović, Delila
Feltz, Godert van der
Ferwerda, Anne Marie
Fick-Nolet, Willemijn
Flietstra, Ynze
Fluitsma, Jonne
Fokkema, Jan
Förster, Roel
Fotowatkasb, Elnaz
Franken, Inge
Franken, Jan
Freriks, Annelies
Gabry, Gerwin
Gans, Kelly
Gawronski, Silvia
Geerdes, Coen
Gelderman, Arnold
Geleuken, Bart van
Gelpke, Martin
Gemeren, Sheila van
Gerritsen, Luuk
Giessen, Jillian van der
Gilissen, Herman Kasper
Gilst, Jethro van
Goemans, Eline
Goossens, Paul
Goudriaan, Cor
Goumans, Peter
Gouw, Jaap-Jan van der
Graaf, Aukje de
Graaf, Jet de
Graaf, Johan van der
Graaf, Nick de
Gramberg, Erik
Granneman, Jan
Gräper, Laurens
Grapperhaus, Ferdinand
Grasboer, Simone
Grave, Roos de
Griensven, Heleen van
Grinten, Jan van der
Grit, Elzelou
Groen, Jelle
Groffen, Bert
Groot, Egbert de
Groot, Ingmar de
Groot, Jan Frans de
Groot, Michael de
Gundelach, Jade
Haagen, Berend
Haakmeester, Janike
Haan, Karin
Haan, Peter de
Haas, Dominique de
Haasnoot, Niels
Haccou, Patrick
Haeser, Wouter
Hagendijk, Kees
Halsema, Tosca van
Ham-Leerkes, Lianne van den
Ham, Linda van der
Hamers, Gertjan
Hamers, Nikki
Harbers, Els
Have, Tineke ten
Haverkamp, Ernst
Haytink, Theo
Heer, Jan de
Heerings, Moniek
Heesakkers, Kim
Heijde, Pieter van der
Heijden, André Van der
Heijden, Irene van der
Heijningen, Jan van
Heijnsbroek, Paul
Heijst, Ivo van
Helder, Reimer
Helvoirt, Kees van
Hendriks, Menno
Hendrikx, Michelle
Hennekam, Liesbeth
Henriquez, Jacob
Herder, Paul
Herpen, Ruud van
Herweijer, Schil
Hiemstra, Jan
Higazi, Nusin
Hoegee-Kjellevold, Lise
Hoek, Marije van der
Hoekstra, Joost
Hoeneveld, Rachel
Hoenselaar, Lucienne
Hoeven, Kenny van der
Hoevenaars, Gijs
Hof, John van den
Hofman, Anouk
Hollander, Olivia den
Hollander, Wouter den
Hollenberg, Kim
Holtkamp, Merel
Holtland, Anke
Hoogeveen, Lasse
Hoogewerf, Lucinda
Hoogmoed, Sjoerd van
Hoorn, Maarten
Hoppe, Fanauw
Horst, Sanne van der
Hospers, Gert-Jan
Hout, Johan van den
Houtkooper, Corine
Hubregtse, Tessa
Huijbers, Kitty
Huijbregts, Peter
Huijzer, Jacco
Huisman - Zilverentant, Carolien
Huisman, Els
Huisman, Karin
Hulshof, Juuk
Huurnink, Pauline
Huysmans, Arno
Ichoh, Mousa
IJdema, Jaap
IJkelenstam, Alexander
Ittersum, Jasper van
Jacobs, Nico
Jacobs, Veii
Jak, Niels
Jansen Schoonhoven, Martijn
Jansen, Daan
Jansen, Dènes
Jansen, Erik
Jansen, Stefan
Janssen, Robin
Janus, Susanne
Jellinghaus, Steven
Jeloschek, Christoph
Jennissen, Dianne
Jong-Commandeur, Saskia de
Jong, Anneke de
Jong, Eelco de
Jonge, Ellen de
Jonge, Hugo de
Jonge, Pieter de
Jongh, Drieuwes de
Jongmans, Martijn
Jooren, Ellen
Joosten, Frank
Journée, Mariëlle
Jurgen van der Heijden
Kaajan, Marieke
Kalter, Asmara
Kamp, Henk
Kamphuis, Jeroen
Kaptein, Michèl
Kassenaar, Moniek
Kate, Bas ten
Keijzer, Mona
Kemp, Paula
Kerkstra, Pieter
Kettlitz, Otto
Kevelam, Julian
Khatib, Ali al
Kieft, Iris
Kil, Joost
Klapwijk, Léone
Klarenaar, Rudolph
Kleijburg, Martin
Klein Elhorst, Alide
Klein Lenderink, David
Klijn, Anne-Marie
Kloen, Henk
Klostermann, Wim
Knijff, Cathine
Knops, Raymond
Koe, Michiel de
Koenen, Claudia
Kolk, Chantal
Kolsters, Hanneke
Koning, Regina
Kooijman, Rutger
Koolhof, Laurens
Koop, Guido
Korf, Geertje
Korsse, Daan
Kort, Elise
Kortland, Bird
Kortmann, Tijn
Koudstaal, Ivar
Kouwe, Frank
Kramer, Julian
Krijgsman, Jeroen
Krol, Wim
Kruf, Wim
Kruisselbrink, Matthias
Kruithof, André
Kuilen, Eelkje van de
Kunst, Joris
Kusters, Anne
Kuypers, Pieter
Kwaak, Robert Jan
Laak, Nico op de
Laar, Anke van de
Laat, Paulien de
Lagendijk, Caroline
Lagerweij-Duits, Christa
Lam, Tycho
Lam, Valérie van 't
Lamberigts, Pascal
Lambooij, Willem
Langelaar, Mattijs
Langeraar, Jan Willem
Lautenbach, Jolize
Le Large, Els
Leeman, Gerard
Leemans-van Koten, Tine
Leemans, Taco
Leeuwen, Eline van
Leeuwen, Ineke van
Leijen, Liesbeth van
Lely, Sander
Levelt, Sebastiaan
Lijkwan, Alex
Limpens- Cuijpers, Francien
Linssen, Frederike
Linthorst, Nelleke
Loekemeijer, Nicky
Lohr-Henket, Ellen
Lombert, Claire
Loo, Arjan
Louws, Ritso
Lowijs, Bert
Lubach, Rense
Lubbers, Michiel
Lucassen, Robert
Luijkx, Menno
Lurks, Marco
Lycklama, Tinco
Mak, Annette
Malikzada, Zahra
Manders, Tanja
Mannekes, Marije van
Marcusse, Marc
Mark van der, Cynthia
Martines, Ron de
Mazzola, Albertine
Meerburg, Jan Hein
Meeuwissen, Albert Jan
Meijden, Dick van der
Meijdenberg, Dave van den
Meijer, Hugo
Meijer, Jan Hein
Meijeren, David
Meijering, Keesjan
Meijerink, Patricia
Meijerman, Martijn
Mentink, Bas
Meruma, Barry
Mesman, Jeroen
Meulen, Laura van der
Meulen, Tjeerd van der
Meulepas, Mark
Middelkoop, Erik
Mijhad, Yacob
Mil, Chantal van
Mil, Peter van
Minderhoud, Angela
Minkhorst, Rudi
Moere, Bart van der
Moes, Chris
Mohuddy, Jamaal
Molenaar-Wingens, Rut
Moorsel, Laura van
Mosterman, Michiel
Muetstege, Leonie
Mul, Paul
Mulder, Björn
Mulder, Eefke
Mulder, Frank
Mutlu, Christian
Nab, Martijn
Nas, David
Nat, Koen van der
Nelen, Jakelijn
Nielen, Myrthe
Niermeijer, Matthijs
Nieuwenhuizen, Cora van
Nijboer, Anita
Nijendaal, Maarten van
Nijenhof-Wolters, Mariska
Nijenhuis, Igo
Nijhof, Edwin
Nijman, Daniëlla
Nijssen, Pim
Nooijen, Ronald van
Noordover, Erwin
Nooren, Maatje
Norde, Coline
Nouwen, Lonneke
Nuiten, Pieter
O’Connor, Ciaran
Olierook, Simon
Olivier, Ronald
Ollongren, Kajsa
Olsthoorn, Megan
Omon, Bram
Onrust, Fleur
Oosten, Jan van
Oosterkamp, Jan
Opsteen, Lobke
Orvini, Lisa
Overbeek, Marit
Overdijk, Kristel van
Overmars, Annelies
Overwater, Marije
Overwater, Peter
Özdemir, Burcu
Paassen, Henk van
Palm, Elisa
Pals-Reiniers, Miranda
Pekelder, Erik
Perenboom, Gerard
Pesch, Paul
Pestman, Paul
Philipsen, Loes
Pierik, Marlies
Pijnenburg, Geert
Pinxter, Daan
Plasterk, Ronald
Ploeg, Emma van der
Ploeg, Jan-Ale van der
Plug, Michel
Poel, Ilse van der
Poelstra, Joske
Pol, Oscar van der
Pol, Rick van de
Polanen, Koen van
Poll, Tijmen van de
Pommer, Franc
Poort, Bart
Porton, Wouter
Pothuis, Joost
Procee, Jelmer
Pronk, Jurian
Provoost, Jan
Putten, Michel van
Putting, Sandra
Raad van State
Radstaak, Manouk
Raijmakers, Rien
Rakovitch, Victoria
Rappard, Aemile van
Ravels, Silvie van
Razenberg, Bas
Redactie Omgevingsweb
Redactie Rechtspraak.nl
Reijnders, Tjalling
Reinders, Roelof
Renders, Steffie
Renooy, Skadi
Renssen, Nienke van
Rest van, George
Ridder, Hennes de
Rietbroek, René
Rijke, Michelle de
Rijswick, Marleen van
Robbe, Tim
Roelands-Fransen, Daniëlle
Roeleveld, Paul
Rondhuis, Merle
Roordink, Koen
Roos, Jessica de
Roozendaal, Bart
Ruiter, Cor
Ruiven, Joost van
Ruler, Rosalie van
Rus, Monique
Rusman-Walters, Synneva
Samuels Brusse - van der Linden, Erika
Sande, Stefan van de
Sanderink, Dirk
Sanders-Kaiser, Marleen
Sanders, Frank
Sanders, Thomas
Saris, Christien
Sassen, Fiona
Savooyen, Ed van
Schaaf, Wietze van der
Schaake, Esther
Schaap, Susan
Scharff, Anouk
Scheltema, Martijn
Scheltens, Joyce
Schils, Peter
Schipper, Sanne
Schippers, Liesbeth
Schneider, Frits
Schnitzler, Geert
Scholten, Nico
Schönfeld, Yuval
Schoot, Trees van der
Schotman, Pien
Schouten, Carola
Schouten, Casper
Schram, Rob
Schreijenberg, Ad
Schreurs, Frans
Schultz van Haegen, Melanie
Schuwer, Olaf
Seelen, Max
Segers, Tim
Seine, Christopher
Selst, Johan van
Shanna, Derksen
Sietses, Derek
Sikking, Tara
Sillevis Smitt, Eveline
Silverentand, Christian
Sinnige, Janneke
Sintemaartensdijk, Tessa
Sjoer, Hester
Slagter, Wilfred
Slegers, Tijn
Slippens, Jurgen
Sluysmans, Jacques
Smale, Lilian
Smidt, Marinda de
Smit, Gerard
Smit, Jarno
Smit, Petra
Smit, Simone
Snijder-Kuipers, Birgit
Snijders, Armando
Snoo, Arjen de
Soeterbroek, Frans
Sonderegger, Monica
Soppe, Marcel
Span, Anne-Marie
Speelman, Erin
Staal, Marjan
Stassen, Maurice
Stok, Jurriaan van der
Stolze, Indira
Stork, Michael
Stramrood, Bodil
Strating, Christine
Streefkerk, Addie
Strien, Bart van
Stroop, Keimpe
Swaan, Joost
Swagemakers, Pieter
Tacx, Luc
Tariki, Adil
Teensma, Mischa
Tellegen, Lucia
Tellinga, Jacqueline
Terlien, Tjinta
Terpstra, Douwe
Textor, Vera
Thijssen, Tom
Thoonen, Jolande
Tichelaar, Simon
Tieman, Arjon
Tilborg, Dennis van
Timmer, Matthijs
Tonino, Brim
Tonnaer, Frans
Triet, Nikky van
Tromp, Joran
Tsheichvili, Anna
Tunnissen, Mark
Ullenbroeck, Henk
Valk, Evert de
Valk, Harm
van der Kooij, Rob
Van Voskuilen, Rijk
Vark, Hans van
Veen, Aaldert ten
Veen, Barend van der
Veen, Gerrit van der
Veendrick, Lotte
Veenendaal, Tara
Veenstra, Henk
Vegt, Arthur
Velde, Jur van der
Velde, Robert van der
Velden, Jos van der
Veldhoven, Stientje van
Veldhuis, Henk
Veldkamp, Aster
Veldman, Brigitte
Veltman, Jan
Velzen-de Boer, Mathilde van
Ven, Aart Jan van der
Verbaken, Max
Verbeet, Erik
Verdam, Henriëtte
Verhaegh, Coen
Verhoeven, M.J.H.M.
Verkaik, Eric
Vermeulen, Marleen
Vermeulen, Monique
Vermeulen, Sandra
Vermolen, Raf
Verstappen, Teun
Veurman, Jelle
Viruly, Anne
Visch, Stijn
Visscher, Ron
Visser, Christine
Vlam, Roland de
Vlasblom, Danny
Vliet, Clemens van
Vliet, Fleur van
Vlijmen, Francine van
Voncken, Nadine
Vons, Gertjan
Voogd, Edwin
Vos, Remko
Vos, Wyke de
Vossen, Nathalie
Vosters, Luc
Vries, Ewoud de
Vries, Hisse de
Vries, Machteld de
Vries, Wouter de
Vulpen, Jan van
Waard, Alexandra de
Wagener, Frank
Wal, Igor van der
Walgemoed, Neeltje
Wallage, Bastiaan
Walsum, Loes van
Wanrooij, Amy van
Weebers-Vrenken, Caroline
Weeren, Mark van
Werf, Willem van der
Wertheim, Rob
Wesselink, Annelies
Wesselink, Jan-Willem
Wesselman, Jasper
West, Mark
Westendorp, Laurens
Westerink, Jan
Westrik, Roel
Wezel, Anniek van
Wiebes, Eric
Wiegerink, Ruben
Wiersema, Harald
Wijk-Driessen, Anne van
Wijk, Ad van
Wijmans, Jutta
Wijnands, Rob
Wijnveld, Frank
Wijst, Jos van der
Wildeboer, Luurt
Willems-Muller, Myke
Willems, Harold
Willems, Renaldo
Wind - Middel, Ingeborg
Winkelhuijzen, Diana
Winterink, Katrien
Wintgens, Marc
Wissen, Tanne van
Wit, Chiel de
Wit, Maaike de
Wit, Maarten de
Wit, Maarten de
Witbreuk, Heino
Witte, Kayleigh
Witteveen, Barbara
Woerd, Pieter van der
Woerdt, Kristel van der
Woestenberg, Ad
Woestenenk, Minou
Woldendorp, Hans
Woolderink, Judith
Wossink, Mark
Woude, Caroline van der
Woudenberg, Annemarie van
Wouter van de Wetering
Zadelhoff, Cor van
Zebel-Vaudo, Annette
Zee, Melissa
Zeeuw, Friso de
Zegers, Chantal
Zehenpfenning, Sara
Zwalve-Erades, Jeanine
Zwan, Hans van der
Zweers, Jim
Zwier, Wienke
Zwinkels, Juliëtte