Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

De uitgave Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur. Deze Aanvullingswetten vullen de Omgevingswet aan, die in 2021, samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt.

De Aanvullingswet bodem vervangt de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.

De Aanvullingswet geluid zorgt ervoor, dat de onderwerpen die nu zijn geregeld in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder, een plaats krijgen in het stelsel van de Omgevingswet. De geluidregels voor luchtvaart blijven buiten de omgevingswet.

De Aanvullingswet grondeigendom biedt een instrumentarium voor grondeigendom, waarmee overheden hun omgevingsbeleid kunnen verwezenlijken en kunnen inspelen op de maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving. Specifieke instrumenten zijn onteigening, voorkeursrecht, stedelijke kavelruil en herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied. De Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk gebied worden ingetrokken.

De Aanvullingswet natuur zorgt voor de inbouw van de op 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuur in de Omgevingswet.

Met deze uitgave van Aanvullingswetten Omgevingswet, Tekst en Toelichting kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht. Deze uitgave is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet, de Invoeringswet Omgevingswet en de vier AMvB’s: het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).