Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Afkortingen:

Wonw
Ww

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0005181

Rechtsgebied

Wonen, onroerend goed, bouwrecht

Overheidsthema

Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 05-07-2023

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012

 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb

 3. Asbestverwijderingsbesluit 2005

 4. BES Bouwbesluit

 5. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving

 6. Besluit aanwijzing klachtenreglement toegelaten instellingen volkshuisvesting

 7. Besluit bouwwerken leefomgeving

 8. Besluit energieprestatie gebouwen

 9. Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

 10. Besluit locatiegebonden subsidies 2005

 11. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT

 12. Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

 13. Besluit mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB

 14. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving

 15. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen

 16. Besluit natuurbescherming

 17. Besluit regels verstrekken specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies voor activiteiten passend in het rijksbeleid (bouwen, wonen en woonomgeving)

 18. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

 19. Besluit uitvoering verordening marktmisbruik

 20. Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel

 21. Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies

 22. Besluit wijziging huurprijzen woonwagens

 23. Besluit Woningbouwimpuls 2020

 24. Bouwbesluit 2012

 25. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 26. Mandaatbesluit beheer TloKB

 27. Overgangsregeling Besluit beheer sociale-huursector

 28. Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993

 29. Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels

 30. Regeling eenmalige subsidies afkoop hoogniveaurenovatie 2006

 31. Regeling eenmalige subsidies afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2006

 32. Regeling experiment verkoopregels wooncoöperaties

 33. Regeling geldelijke steun warmte-isolatie aan woningen in eigendom bij de Dienst der Domeinen

 34. Regeling intrekking diverse regelingen (Minister voor Wonen, Wijken en Integratie)

 35. Regeling leningen huurwoonwagens ten behoeve van toegelaten instellingen

 36. Regeling overgangsbepalingen locatiegebonden subsidies

 37. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

 38. Regeling verplichte afkoop hoogniveaurenovatie 2007

 39. Regeling verplichte afkoop voorzieningen particuliere huurwoningen 2007

 40. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

 41. Warenwetbesluit liften 2016

 42. Wijzigingsbesluit Besluit financiële verhouding 2001, enz. (invoering single information en single audit voor specifieke uitkeringen)

 43. Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)

 44. Wijzigingsbesluit Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (verduidelijkingen en aanpassing Bouwbesluit 2003)

 45. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen 1999)

 46. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 1998)

 47. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 2000)

 48. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met implementatie van richtlijn tunnelveiligheid)

 49. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012)

 50. Wijzigingsbesluit Bouwbesluit 2012 (deregulering woonfunctie en enkele andere wijzigingen)

 51. Wijzigingsbesluit Luchtvaartwet, enz. (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel boeteoplegging verkoop en oplevering woning zonder geldig energielabel 2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)

 2. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 3. Asbestverwijderingsbesluit 2005
  artikel: 1

 4. Beleid t.a.v. buitenlandse projecten toegelaten instellingen
  tekst: tekst

 5. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)

 6. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  artikel: 1, 7

 7. Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften
  artikel: 3, 4, 10

 8. Besluit beheer sociale-huursector (BTW-constructies)
  tekst: tekst

 9. Besluit energieprestatie gebouwen
  artikel: 1.1

 10. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt

 11. Besluit geluid milieubeheer
  artikel: 10, 13

 12. Besluit geluidhinder
  artikel: 6.6

 13. Besluit instelling Overlegplatform Bouwregelgeving en Juridisch-technische commissie
  artikel: 1

 14. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  artikel: 1

 15. Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
  artikel: 1

 16. Besluit omgevingsrecht
  bijlage: II

 17. Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW
  artikel: 1

 18. Besluit SUWI
  artikel: 5.9

 19. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  afdeling: 2
  artikel: 1

 20. Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel
  artikel: 1

 21. Bouwbesluit 2012
  artikel: 1.1

 22. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  artikel: 1060

 23. CBP Richtsnoeren
  tekst: tekst

 24. Circulaire GBA en woonfraude
  tekst: tekst

 25. Circulaire houtopslag
  tekst: tekst

 26. Circulaire uitvoering en handhaving Asbest-verwijderingsbesluit
  tekst: tekst

 27. Circulaire uitvoering en handhaving van het Asbest-verwijderingsbesluit
  tekst: tekst

 28. Comptabiliteitswet 2016
  artikel: 9.11

 29. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  bijlage: A, B

 30. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.4

 31. Instellingsbesluit Overlegplatform Bouwregelgeving
  artikel: 1

 32. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  artikel: III

 33. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 34. Invoeringswet Omgevingswet
  artikel: 2.55, 4.22
  paragraaf: 4.3.19

 35. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  artikel: 9.5.1
  afdeling: 9.5

 36. Kaderwet subsidies I en M
  artikel: 18

 37. Omgevingsregeling
  artikel: 12.74, 12.82

 38. Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2019
  artikel: 6

 39. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008
  artikel: 9, 12

 40. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  artikel: 7a

 41. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010
  bijlage: 1, 4, 5, 6

 42. Regeling centraal examen 2006
  bijlage: 6

 43. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar

 44. Regeling geluidwerende voorzieningen 1997
  artikel: 3, 5

 45. Regeling geluidwerende voorzieningen militaire luchthavens 2015
  artikel: 3, 4

 46. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  bijlage: VI

 47. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  bijlage: 4, 6, 7

 48. Reparatiewet BZK 2014
  artikel: XXIII

 49. Tijdelijke wet Groningen
  artikel: 2

 50. Toelatingskader instrument voor kwaliteitsborging bouw van 22 april 2022
  tekst: tekst

 51. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  tekst: tekst
  bijlage: 1

 52. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  artikel: 9

 53. Veegwet wonen

 54. VROM intrekkingsregeling 2004
  artikel: 1

 55. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  artikel: 2, 4, 11, 12, 16, 17

 56. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
  artikel: XII

 57. Wet elektronische publicaties
  artikel: 4.21

 58. Wet geluidhinder
  artikel: 125

 59. Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  artikel: 6

 60. Wet milieubeheer
  artikel: 5.16a

 61. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a, 1

 62. Wet op de huurtoeslag
  artikel: 11

 63. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  artikel: 8d, 2, 10, 33

 64. Wet open overheid
  artikel: 9.47

 65. Wet tot gemeentelijke indeling van de Waddenzee
  artikel: 3

 66. Wet uitvoering markttoezichtverordening
  artikel: 2.20

 67. Wet verduidelijking voorschriften woonboten

 68. Wijziging Besluit beheer sociale huursector en het Huisvestingsbesluit
  tekst: tekst

 69. Wijziging Huurprijzenwet woonruimte (onderhoud, vergoeding aan de Staat en toezicht)
  tekst: tekst

 70. Wijzigingswet Huisvestingswet 2014, enz. (evaluatie herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen)

 71. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  artikel: XXIII

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(05-07-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

36379

Aanhangig

36367

Aanhangig

36342

Aanhangig

36195

Aanhangig

35999

Aanhangig

35782

Aanhangig

35715

Aanhangig

34974

Aanhangig

32211

wijziging

13-10-2022

Stb. 2022, 443

36055

wijziging

01-06-2022

Stb. 2022, 254

35670

wijziging

12-02-2020
samen met
26-06-2019
samen met
07-07-2021

Stb. 2020, 172
samen met
Stb. 2019, 383
samen met
Stb. 2021, 425

34986
samen met
35022
samen met
35517

wijziging

29-05-2019
samen met
02-12-2019

Stb. 2019, 207
samen met
Stb. 2019, 477

35036

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 382

34453

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 25

34468

wijziging

20-03-2015
samen met
02-12-2016
samen met
20-03-2015
samen met
27-08-2018
samen met
14-09-2017

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2016, 491
samen met
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2018, 319
samen met
Stb. 2017, 343

32769
samen met
33966

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

wijziging

25-02-2012

Stb. 2012, 89

33102

wijziging

25-03-2010
samen met
20-03-2015

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2015, 145

31953
samen met
32769

wijziging

02-07-2009
samen met
29-04-2010

Stb. 2009, 324
samen met
Stb. 2010, 187

31722
samen met
32277

wijziging

25-06-2009
samen met
19-11-2014

Stb. 2009, 297
samen met
Stb. 2014, 458

31750
samen met
33951

wijziging

22-05-2008
samen met
19-11-2014
samen met
29-05-2008

Stb. 2008, 180
samen met
Stb. 2014, 458
samen met
Stb. 2008, 197

30938
samen met
33951
samen met
31295

wijziging

13-09-2007
samen met
29-05-2008

Stb. 2007, 349
samen met
Stb. 2008, 197

30848
samen met
31295

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 530

28995

wijziging

03-04-1996

Stb. 1996, 366

23791

wijziging

16-12-1993

Stb. 1993, 650

22495

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 423

22320

nieuwe-regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

01-01-2024

wijziging

07-07-2021

Stb. 2021, 425

35517

07-07-2021

Stb. 2021, 425

wijziging

12-02-2020
samen met
07-07-2021
samen met
02-11-2022
samen met
26-06-2019

Stb. 2020, 172
samen met
Stb. 2021, 425
samen met
Stb. 2023, 66
samen met
Stb. 2019, 383

34986
samen met
35517
samen met
36093
samen met
35022

05-04-2023

Stb. 2023, 113

01-07-2023

wijziging

24-03-2023

Stb. 2023, 103

36130

22-06-2023

Stb. 2023, 227

19-04-2023

wijziging

02-11-2022

Stb. 2023, 66

36093

03-04-2023

Stb. 2023, 125

01-03-2023

wijziging

22-02-2023

Stb. 2023, 64

36281

22-02-2023

Stb. 2023, 64

01-01-2023

wijziging

21-12-2022

Stcrt. 2022, 34724

21-12-2022

Stcrt. 2022, 34724

01-05-2022

wijziging

25-10-2021

Stb. 2021, 499

33328

25-10-2021

Stb. 2021, 499

22-04-2022

wijziging

15-05-2019
samen met
26-06-2019

Stb. 2019, 382
samen met
Stb. 2019, 383

34453
samen met
35022

13-04-2022

Stb. 2022, 150

01-01-2022

wijziging

14-12-2021

Stcrt. 2021, 48100

14-12-2021

Stcrt. 2021, 48100

wijziging

07-07-2021
samen met
22-12-2021

Stb. 2021, 425
samen met
Stb. 2021, 649

35517
samen met
35951

01-12-2021

Stb. 2021, 601

wijziging

24-03-2021

Stb. 2021, 167

35518

13-04-2021

Stb. 2021, 195

wijziging

02-12-2020

Stb. 2020, 547

35578

13-04-2021

Stb. 2021, 195

wijziging

29-05-2019
samen met
02-12-2019

Stb. 2019, 207
samen met
Stb. 2019, 477

35036

01-12-2021

Stb. 2021, 601

28-10-2021

wijziging

13-07-2016
samen met
25-01-2017

Stb. 2016, 295
samen met
Stb. 2017, 25

34403
samen met
34468

13-07-2016

Stb. 2016, 295

11-09-2021

t/m 01-01-2021 a)

wijziging

07-07-2021

Stb. 2021, 425

35517

07-07-2021

Stb. 2021, 425

01-07-2021

wijziging

11-11-2020

Stb. 2020, 507

34491

01-12-2020

Stb. 2020, 508

wijziging

01-07-2020

Stb. 2020, 262

35218

01-04-2021

Stb. 2021, 176

01-04-2021

wijziging

24-03-2021

Stb. 2021, 162

35516

25-03-2021

Stb. 2021, 163

wijziging

02-12-2020

Stb. 2020, 547

35578

25-03-2021

Stb. 2021, 163

21-01-2021

t/m 01-01-2021 b)

wijziging

16-12-2020

Stb. 2021, 19

35570

16-12-2020

Stb. 2021, 19

01-01-2021

wijziging

14-12-2020

Stcrt. 2020, 66140

14-12-2020

Stcrt. 2020, 66140

wijziging

02-12-2020

Stb. 2020, 547

35578

02-12-2020

Stb. 2020, 547

01-10-2020

wijziging

26-06-2019

Stb. 2019, 383

35022

23-09-2020

Stb. 2020, 354

01-08-2020

wijziging

01-07-2020

Stb. 2020, 278

35152

15-07-2020

Stb. 2020, 279

14-03-2020

t/m 01-01-2016 c)
t/m 01-01-2017 d)
t/m 01-01-2018 e)
t/m 01-01-2019 f)
t/m 01-01-2020 g)

wijziging

02-03-2020

Stcrt. 2020, 14743

02-03-2020

Stcrt. 2020, 14743

15-02-2020

wijziging

29-01-2020

Stb. 2020, 39

35254

04-02-2020

Stb. 2020, 59

01-01-2020

wijziging

18-12-2019

Stcrt. 2019, 65927

18-12-2019

Stcrt. 2019, 65927

wijziging

13-03-2019

Stb. 2019, 122

34940

09-04-2019

Stb. 2019, 171

01-07-2019

wijziging

05-07-2017

Stb. 2017, 337

34679

25-04-2019

Stb. 2019, 178

13-06-2018

wijziging

28-03-2018

Stb. 2018, 106

34852

16-05-2018

Stb. 2018, 159

01-01-2018

wijziging

22-03-2017

Stb. 2017, 139

34426

29-05-2017

Stb. 2017, 253

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 32

34434

13-12-2017

Stb. 2017, 495

01-07-2017

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 25

34468

06-03-2017

Stb. 2017, 111

01-01-2017

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 158

34373

22-04-2016

Stb. 2016, 159

28-10-2016

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 295

34403

27-09-2016

Stb. 2016, 379

01-07-2016

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 157

34156

22-04-2016

Stb. 2016, 159

wijziging

14-04-2016
samen met
30-03-2016

Stb. 2016, 158
samen met
Stb. 2016, 124

34373
samen met
34374

22-04-2016

Stb. 2016, 159

wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

14-04-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

01-04-2016

Stb. 2016, 139

01-01-2016

wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146

32769
samen met
33966

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-07-2015

wijziging

20-03-2015
samen met
20-03-2015
samen met
12-07-2012

Stb. 2015, 145
samen met
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2012, 313

32769
samen met
33966
samen met
32891

16-06-2015

Stb. 2015, 232

01-01-2015

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 557

33659

17-12-2014

Stb. 2014, 558

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

08-09-2014

Stb. 2014, 341

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 249

33798

08-09-2014

Stb. 2014, 341

29-11-2014

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

19-11-2014

Stb. 2014, 458

01-01-2014

wijziging

25-11-2013

Stb. 2013, 507

33553

25-11-2013

Stb. 2013, 508

01-07-2013

wijziging

14-12-2012

Stb. 2013, 20

32537

14-06-2013

Stb. 2013, 249

01-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

01-10-2012

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 233

32389

13-06-2012

Stb. 2012, 276

01-04-2012

wijziging

25-02-2012

Stb. 2012, 89

33102

20-03-2012

Stb. 2012, 125

wijziging

02-07-2009
samen met
26-02-2011
samen met
29-04-2010

Stb. 2009, 324
samen met
Stb. 2011, 123
samen met
Stb. 2010, 187

31722
samen met
31991
samen met
32277

20-03-2012

Stb. 2012, 125

10-03-2012

wijziging

25-02-2012

Stb. 2012, 89

33102

25-02-2012

Stb. 2012, 89

01-07-2011

wijziging

26-02-2011

Stb. 2011, 123

31991

04-03-2011

Stb. 2011, 124

28-04-2011

t/m 01-01-2011 h)

wijziging

07-04-2011

Stb. 2011, 190

32460

07-04-2011

Stb. 2011, 190

01-10-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

15-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-07-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

13-06-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-01-2008

wijziging

13-09-2007

Stb. 2007, 349

30848

29-11-2007

Stb. 2007, 517

wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

21-12-2006

Stb. 2007, 27

01-09-2007

wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 42

29259

21-08-2007

Stb. 2007, 293

01-07-2007

wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 115

30608

08-06-2007

Stb. 2007, 219

01-04-2007

wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

16-03-2007

Stb. 2007, 111

wijziging

29-06-2006

Stb. 2006, 351

30131

16-03-2007

Stb. 2007, 111

01-01-2007

wijziging

29-06-2006

Stb. 2006, 351

30131

29-06-2006

Stb. 2006, 351

25-05-2006

wijziging

02-02-2006

Stb. 2006, 134

30209

11-05-2006

Stb. 2006, 249

08-03-2006

wijziging

06-10-2005
samen met
14-12-2005

Stb. 2005, 530
samen met
Stb. 2005, 705

28995
samen met
30134

20-10-2005

Stb. 2005, 531

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 532

29316

20-10-2005

Stb. 2005, 533

01-01-2006

wijziging

15-12-2005

Stb. 2005, 680

29462

15-12-2005

Stb. 2005, 681

wijziging

24-11-2005

Stb. 2005, 666

29532

09-12-2005

Stb. 2005, 667

wijziging

20-10-2005

Stb. 2005, 571

27659

09-12-2005

Stb. 2005, 649

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

30-12-2005

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 726

30091

22-12-2005

Stb. 2005, 726

28-12-2005

wijziging

14-12-2005

Stb. 2005, 705

30134

14-12-2005

Stb. 2005, 705

01-07-2005

wijziging

26-05-2005

Stb. 2005, 282

29421

22-06-2005

Stb. 2005, 320

25-02-2005

wijziging

22-10-2003

Stb. 2003, 449

28744

08-02-2005

Stb. 2005, 81

15-09-2004

wijziging

10-06-2004

Stb. 2004, 320

29243

31-08-2004

Stb. 2004, 452

01-08-2003

wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

02-06-2003

Stb. 2003, 230

01-06-2003

wijziging

20-06-2002

Stb. 2002, 347

26883

19-05-2003

Stb. 2003, 216

23-05-2003

wijziging

03-04-2003

Stb. 2003, 189

28651

16-05-2003

Stb. 2003, 213

01-01-2003

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

28-11-2002

Stb. 2002, 582

wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 518

26734

28-11-2002

Stb. 2002, 582

05-12-2002

tekstplaatsing

05-12-2002

Stb. 2002, 590

01-09-2002

wijziging

16-05-2002

Stb. 2002, 292

27922

16-05-2002

Stb. 2002, 292

15-08-2002

wijziging

18-10-2001

Stb. 2001, 518

26734

13-07-2002

Stb. 2002, 411

13-07-2002

wijziging

28-05-2002

Stb. 2002, 348

24549

28-05-2002

Stb. 2002, 348

01-01-2002

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

05-11-2001

wijziging

02-12-1999

Stb. 1999, 553

26326

23-10-2001

Stb. 2001, 500

01-12-2000

t/m 01-01-2000 i)

wijziging

15-11-2000

Stb. 2000, 505

27160

15-11-2000

Stb. 2000, 505

03-04-2000

wijziging

01-07-1999

Stb. 1999, 302

25311

24-12-1999

Stb. 2000, 7

04-02-2000

wijziging

02-12-1999

Stb. 1999, 553

26326

20-01-2000

Stb. 2000, 46

01-03-1999

wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 459

25333

23-11-1998

Stb. 1998, 656

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

wijziging

24-09-1998

Stb. 1998, 582

24607

23-11-1998

Stb. 1998, 658

wijziging

18-03-1998

Stb. 1998, 232

24820

23-11-1998

Stb. 1998, 658

01-12-1998

wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

30-07-1998

wijziging

01-07-1998

Stb. 1998, 458

25823

01-07-1998

Stb. 1998, 458

14-03-1998

wijziging

14-02-1998

Stb. 1998, 132

24809

14-02-1998

Stb. 1998, 132

01-01-1998

wijziging

04-12-1997

Stb. 1997, 580

25464

11-12-1997

Stb. 1997, 581

wijziging

30-05-1997

Stb. 1997, 226

25044

11-12-1997

Stb. 1997, 682

01-05-1997

wijziging

03-04-1996

Stb. 1996, 366

23791

23-04-1997

Stb. 1997, 172

21-02-1997

t/m 01-01-1997 j)

wijziging

06-02-1997

Stb. 1997, 63

24749

06-02-1997

Stb. 1997, 63

01-08-1996

wijziging

06-06-1996

Stb. 1996, 313

24497

06-06-1996

Stb. 1996, 313

26-06-1996

wijziging

24-05-1996

Stb. 1996, 312

24547

24-05-1996

Stb. 1996, 312

01-11-1995

wijziging

25-03-1994

Stb. 1994, 300

21447

20-10-1995

Stb. 1995, 513

26-07-1995

wijziging

10-07-1995

Stb. 1995, 355

23983

10-07-1995

Stb. 1995, 355

17-05-1995

wijziging

26-04-1995

Stb. 1995, 250

23780

26-04-1995

Stb. 1995, 250

01-01-1995

wijziging

13-10-1994

Stb. 1994, 766

23487

13-10-1994

Stb. 1994, 766

01-10-1994

wijziging

22-06-1994

Stb. 1994, 573

22539

02-09-1994

Stb. 1994, 683

01-07-1994

wijziging

21-04-1994

Stb. 1994, 396

23048

20-05-1994

Stb. 1994, 397

01-04-1994

wijziging

07-10-1993

Stb. 1993, 545

22815

25-11-1993

Stb. 1993, 657

01-01-1994

wijziging

16-12-1993
samen met
23-12-1993

Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, 690

22495
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 667

23086

15-12-1993

Stb. 1993, 667

wijziging

15-12-1993

Stb. 1993, 711

23248

22-12-1993

Stb. 1993, 774

wijziging

11-11-1993

Stb. 1993, 610

22893

11-11-1993

Stb. 1993, 610

wijziging

04-06-1992
samen met
23-12-1993

Stb. 1992, 423
samen met
Stb. 1993, 690

22320
samen met
23258

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-07-1993

wijziging

01-10-1992

Stb. 1992, 548

20520

16-04-1993

Stb. 1993, 234

01-03-1993

tekstplaatsing

03-12-1992

Stb. 1992, 635

21087

27-01-1993

Stb. 1993, 59

wijziging

02-07-1992

Stb. 1992, 414

21087

27-01-1993

Stb. 1993, 59

nieuwe-regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

27-01-1993

Stb. 1993, 59

01-10-1992

wijziging

28-09-1992

Stb. 1992, 509

22522

28-09-1992

Stb. 1992, 509

wijziging

24-06-1992

Stb. 1992, 354

22180

04-06-1992

Stb. 1992, 292

wijziging

24-06-1992

Stb. 1992, 355

22505

04-06-1992

Stb. 1992, 292

nieuwe-regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

04-06-1992

Stb. 1992, 292

01-01-1992

nieuwe-regeling

29-08-1991

Stb. 1991, 439

20066

16-12-1991

Stb. 1991, 736

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 44c

 • b) Heeft betrekking op Artikel 120bis

 • c) Heeft betrekking op Artikel 49

 • d) Heeft betrekking op Artikel 49

 • e) Heeft betrekking op Artikel 49

 • f) Heeft betrekking op Artikel 49

 • g) Heeft betrekking op Artikel 49

 • h) Heeft betrekking op Artikel 1, Artikel 81, Artikel 82, Artikel 80a, Afdeling 4a

 • i) Heeft betrekking op Artikel 64, Artikel 67, Artikel 68, Artikel 69, Artikel 81, Artikel 82, Artikel 87

 • j) Heeft betrekking op Artikel 1, Artikel 89, Artikel 89a, Artikel 89b, Artikel 89c, Artikel 90, Artikel 91, Artikel 91a, Artikel 91b, Artikel 92, Artikel 92a, Artikel 92b, Artikel 92c, Artikel 92d, Artikel 92e, Artikel 92f, Artikel 92g, Afdeling 1, Afdeling 2