Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 67a

 • 1

  Een op artikel 67 gegrond bevel kan slechts worden gegeven:

  • a.

   indien uit bepaalde gedragingen van de verdachte, of uit bepaalde, hem persoonlijk betreffende omstandigheden, blijkt van ernstig gevaar voor vlucht;

  • b.

   indien uit bepaalde omstandigheden blijkt van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert.

 • 2

  Een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid kan voor de toepassing van het vorige lid slechts in aanmerking worden genomen:

  • 1°.

   indien er sprake is van verdenking van een feit waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van twaalf jaren of meer is gesteld en de rechtsorde ernstig door dat feit is geschokt;

  • 2°.

   indien er ernstig rekening mede moet worden gehouden, dat de verdachte een misdrijf zal begaan:

  waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaren of meer is gesteld of

  waardoor de veiligheid van de staat of de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht, dan wel algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan;

  • 3°.

   indien er sprake is van verdenking van een der misdrijven omschreven in de artikelen 285, 300, 310, 311, 321, 322, 323a, 326, 326a, 326e, 350, 416, 417bis, 420bis of 420quater van het Wetboek van Strafrecht, terwijl nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de dag waarop de verdachte wegens een van deze misdrijven onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf is veroordeeld dan wel bij onherroepelijke strafbeschikking een taakstraf is opgelegd en voorts er ernstig rekening mede moet worden gehouden dat de verdachte wederom een van die misdrijven zal begaan;

  • 4°.

   indien er sprake is van verdenking van een van de misdrijven omschreven in de artikelen 141, 157, 285, 300 tot en met 303 of 350 van het Wetboek van Strafrecht, begaan op een voor het publiek toegankelijke plaats, dan wel gericht tegen personen met een publieke taak, waardoor maatschappelijke onrust is ontstaan en de berechting van het misdrijf uiterlijk binnen een termijn van zeventien dagen en achttien uur na aanhouding van de verdachte zal plaatsvinden;

  • 5°.

   indien de voorlopige hechtenis in redelijkheid noodzakelijk is voor het, anders dan door verklaringen van de verdachte, aan de dag brengen van de waarheid.

 • 3

  Een bevel tot voorlopige hechtenis blijft achterwege, wanneer ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat aan de verdachte in geval van veroordeling geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel zal worden opgelegd, dan wel dat hij bij tenuitvoerlegging van het bevel langere tijd van zijn vrijheid beroofd zou blijven dan de duur van de straf of maatregel.

 • 4

  Onder onherroepelijke veroordeling als bedoeld in het tweede lid, onder 3°, wordt mede verstaan een onherroepelijke veroordeling door een strafrechter in een andere lidstaat van de Europese Unie wegens soortgelijke feiten.

 • 5

  Onder personen met een publieke taak zijn begrepen: personen die ten behoeve van het publiek en in het algemeen belang een hulp- of dienstverlenende taak vervullen.

Informatie geldend op 01-08-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer
  tekst: tekst

 2. Aanwijzing Opiumwet
  tekst: tekst

 3. Oorlogswet voor Nederland
  artikel: 67

 4. Wet militaire strafrechtspraak
  artikel: 27

 5. Wet overgang bijzondere rechtspleging
  artikel: 21

 6. Wetboek van Strafvordering
  artikel: 482f, 482g, 5.3.14, 72, 75, 78, 178, 473

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(01-08-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

31938

01-03-2019

wijziging

27-06-2018

Stb. 2018, 322

34372

12-02-2019

Stb. 2019, 67

01-03-2017

wijziging

17-11-2016

Stb. 2016, 476

34159

20-02-2017

Stb. 2017, 66

01-01-2015

wijziging

14-05-2014

Stb. 2014, 176

33360

01-09-2014

Stb. 2014, 316

Alg. 1

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

01-07-2010

wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 200

32257

01-06-2010

Stb. 2010, 201

01-02-2008

wijziging

07-07-2006

Stb. 2006, 330

29849

21-12-2007

Stb. 2008, 4

01-10-2004

wijziging

09-07-2004

Stb. 2004, 351

28980

22-09-2004

Stb. 2004, 471

14-12-2001

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 606

27159

06-12-2001

Stb. 2001, 606

01-02-2001

wijziging

07-09-2000

Stb. 2000, 365

26114

20-01-2001

Stb. 2001, 44

wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 616

26469

20-01-2001

Stb. 2001, 43

01-04-1995

wijziging

21-12-1994

Stb. 1995, 31

23178

07-03-1995

Stb. 1995, 131

01-01-1974

nieuw

26-10-1973

Stb. 1973, 509

9994

26-10-1973

Stb. 1973, 509

Opmerkingen

 • 1) Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 4 toe.