Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afkortingen:

WIA
Wet WIA

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0019057

Rechtsgebied

Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht

Overheidsthema

Werk- en loopbaan

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 01-01-2022

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen

 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer

 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb

 4. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

 5. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO

 6. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten

 7. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK

 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010

 9. Beleidsregel boete werknemer 2017

 10. Beleidsregel kostenvergoeding UWV

 11. Beleidsregel maatregelen UWV

 12. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid

 13. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

 14. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019

 15. Beleidsregels Scholing UWV 2021

 16. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006

 17. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming

 18. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget

 19. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter

 20. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen

 21. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

 22. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden

 23. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

 24. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen

 25. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid

 26. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

 27. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2021

 28. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten

 29. Besluit regels export uitkeringen

 30. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

 31. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid

 32. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen

 33. Boetebesluit socialezekerheidswetten

 34. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

 35. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

 36. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

 37. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren

 38. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten

 39. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018

 40. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018

 41. Protocol Voorzieningen UWV 2021

 42. Regeling bepaling eerste werkdag

 43. Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA

 44. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA

 45. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

 46. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever

 47. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet

 48. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen

 49. Regeling terugvordering geringe bedragen

 50. Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen

 51. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA

 52. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten

 53. Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012

 54. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007

 55. Reglement justitiële jeugdinrichtingen

 56. Reïntegratiebesluit

 57. Remigratiebesluit

 58. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

 59. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

 60. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude

 2. Beleidsregel uurloonschatting 2008

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: XXI, XV

 2. Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen
  artikel: 4

 3. Aanwijzingsregeling regelingen ex artikel 7 en 7a WAO
  artikel: 1, 2, 3

 4. Afspraken over de harmonisatie arbeidsvoorwaarden politie, tweede tranche
  bijlage: 2

 5. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  artikel: 5:1, 5:1a, 3:2, 3:3, 3:4, 2:4, 3:1, 4:1

 6. Algemene Kinderbijslagwet
  artikel: 17g

 7. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 63a, 45

 8. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 17i, 35

 9. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2, 3

 10. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  artikel: 2, 3

 11. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  artikel: 1

 12. Beleidsregel boete werknemer 2017
  artikel: 1

 13. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019

 14. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019

 15. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019

 16. Beleidsregel SARS-CoV-2 virus
  artikel: 6

 17. Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten
  artikel: 1

 18. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  bijlage: bijlage

 19. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
  artikel: 1

 20. Beleidsregels Scholing UWV 2021
  artikel: 1

 21. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  artikel: 1

 22. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  artikel: 1

 23. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2014
  artikel: 2

 24. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  artikel: 1

 25. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  tekst: tekst

 26. Besluit aanspraken bij beroepsziekten van niet op grond van de WAO of de Wet WIA verzekerden
  artikel: 1, 2, 3

 27. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  artikel: 1

 28. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  artikel: 1, 3, 4

 29. Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES
  artikel: 1

 30. Besluit bezoldiging politie
  artikel: 12f, 25b, 1

 31. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  artikel: 1

 32. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  artikel: 1

 33. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  artikel: 12

 34. Besluit financiële verhouding 2001
  bijlage: 2

 35. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  artikel: 13a

 36. Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 3

 37. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  artikel: 1

 38. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2006
  artikel: 1

 39. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007
  artikel: 1

 40. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2008
  artikel: 1

 41. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2009
  artikel: 1

 42. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2010
  artikel: 1

 43. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2011
  artikel: 1

 44. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2012
  artikel: 1

 45. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2013
  artikel: 1

 46. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2014
  artikel: 1

 47. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2015
  artikel: 1

 48. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2016
  artikel: 1

 49. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2017
  artikel: 1

 50. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2018
  artikel: 1

 51. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2019
  artikel: 1

 52. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2020
  artikel: 1

 53. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2021
  artikel: 1

 54. Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2022
  artikel: 1

 55. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  artikel: 19a, 8b, 1

 56. Besluit rechtspositie voorzitters regionale toetsingscommissies euthanasie
  artikel: 8

 57. Besluit regels export uitkeringen
  artikel: 3a, 9a

 58. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  artikel: 3

 59. Besluit SUWI
  artikel: 5.18a, 1.1, 5.1, 5.13, 5.14

 60. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  artikel: 1, 11

 61. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  artikel: 1

 62. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  artikel: 1, 9, 10

 63. Besluit UWV Onderzoekssubsidie ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’
  bijlage: Themabesluit Subsidiethema ‘2014 – Online interventies ter bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een gezondheidsbeperking’

 64. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’

 65. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)
  bijlage: Selectielijst voor de Eerste Kamer der Staten- Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, over de periode vanaf 1946

 66. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945

 67. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945

 68. Besluit voorkoming en beperking samenloop WAO- en Wet WIA-uitkeringen met uitkeringen op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  artikel: 1

 69. Besluit Wfsv
  artikel: 1.1, 2.11

 70. Besluit zorgverzekering BES
  artikel: 1

 71. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
  artikel: 1, 6

 72. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  artikel: 1

 73. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2005–2006
  tekst: tekst

 74. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 75. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 76. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 77. Circulaire Percentage WGA-premieverhaal 2010 (voorzitters waterschappen)
  tekst: tekst

 78. Circulaire Wijziging in de financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2007
  tekst: tekst

 79. Circulaire wijziging vergoedingen diverse leden bestuur waterschappen (2011)
  tekst: tekst

 80. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  artikel: 1, 4

 81. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  artikel: 1, 3

 82. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  artikel: 27a, 12c, 27e, 27f, 1, 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26

 83. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
  artikel: 7

 84. Inkomstenbelasting, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
  tekst: tekst

 85. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  artikel: 31

 86. Invoeringswet Participatiewet
  artikel: VII

 87. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 1

 88. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  tekst: tekst

 89. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; verzamelbesluit diverse onderwerpen
  tekst: tekst

 90. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  artikel: 1, 6

 91. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  circulaire.divisie: T

 92. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 juli 2018
  circulaire.divisie: M

 93. Ontslagregeling
  artikel: 10

 94. Participatiewet
  artikel: 60a, 10b, 10g, 6, 53

 95. Pensioenwet
  artikel: 8

 96. Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg
  bijlage: 1, 2, 3

 97. Regeling bepaling eerste werkdag
  artikel: 1

 98. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  bijlage: 6

 99. Regeling informatievoorziening WVO
  bijlage: 4

 100. Regeling instroomcijfers WAO en Wet WIA
  artikel: 2

 101. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  artikel: 3

 102. Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA
  artikel: 1

 103. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  artikel: 1, 6

 104. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  artikel: 1

 105. Regeling SUWI
  artikel: 3.4

 106. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  artikel: 1

 107. Regeling vordering contante waarde periodieke verstrekkingen WAO en Wet WIA
  artikel: 1

 108. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  artikel: 1

 109. Regeling Wfsv
  artikel: 1.1, 3.2

 110. Regels vrijwillige verzekering Wet WIA 2007
  artikel: 1, 7

 111. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011
  artikel: 9

 112. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012
  artikel: 9

 113. Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2012–2013
  tekst: tekst

 114. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1

 115. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1

 116. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  artikel: 4:5, 4:11:1

 117. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1

 118. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1, 5:3, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 119. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1, 5:3:1, 5:10

 120. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  artikel: Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO) van de werknemer voor minder dan 35% WIA, 4:11, 4:11:1, 5:3, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 121. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  artikel: 4:11, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 122. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  artikel: 5:3:1, 5:10:1

 123. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  artikel: 4:5, 4:11:1, 5:3:1

 124. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1, 5:3, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 125. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1, 5:3, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 126. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  artikel: 5:10:1, 4:5

 127. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1, 5:3, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 128. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1, 5:3, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 129. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  artikel: 4:5, 4:11, 4:11:1, 5:3, 5:3:1, 5:10, 5:10:1

 130. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  artikel: 9

 131. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012–2013
  tekst: tekst

 132. Reïntegratiebesluit
  artikel: 1, 16, 17

 133. Reïntegratieregeling
  artikel: 1, 7

 134. Remigratiebesluit
  artikel: 6

 135. Remigratiewet
  artikel: 6d, 6f, 2b, 4

 136. Reparatiewet SZW 2011
  artikel: XX

 137. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  artikel: 12b, 1, 2, 3, 6

 138. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  artikel: 1
  bijlage: 1a, 1

 139. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  artikel: 1

 140. Toeslagenwet
  artikel: 14g, 1

 141. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 1, 2

 142. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  artikel: 11

 143. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  artikel: 8

 144. Uitvoeringsbesluit WHW 2008
  artikel: 6.3

 145. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  artikel: 4a.1.1

 146. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  artikel: 3.6a, 3.0

 147. Uitvoeringsregeling Voorzieningen in plaats van levensloopbijdragen voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte politieambtenaren
  artikel: 1, 3

 148. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  artikel: XII

 149. Verzamelwet SZW 2011
  artikel: XXII

 150. Verzamelwet SZW 2012
  artikel: XXII

 151. Verzamelwet SZW 2013
  artikel: XXIII

 152. Verzamelwet SZW 2015
  artikel: XXXIII

 153. Verzamelwet SZW 2016
  artikel: XXXII

 154. Verzamelwet SZW 2017
  artikel: XXXI

 155. Verzamelwet SZW 2018
  artikel: XXXI

 156. Verzamelwet SZW 2019
  artikel: XXXI

 157. Verzamelwet SZW 2020
  artikel: XIX

 158. Verzamelwet SZW 2021
  artikel: XVIII

 159. Verzamelwet SZW 2022
  artikel: XXXII

 160. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  artikel: III

 161. Veteranenbesluit
  artikel: 12, 19

 162. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  bijlage: 21
  artikel: 7.1e, 4.39

 163. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  tekst: tekst, tekst

 164. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  tekst: tekst

 165. Werkloosheidswet
  artikel: 8a, 42a, 27g, 11, 19, 21, 37

 166. Wet arbeid en zorg
  artikel: 3:13

 167. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 54, 59

 168. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 5.8.20, 2:66, 3:43, 1:1, 1, 46, 51

 169. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  artikel: III

 170. Wet betaald ouderschapsverlof
  artikel: X

 171. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  artikel: VI

 172. Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 76a, 21a, 38a, 1, 2, 24, 27, 34, 36, 43, 56, 111, 115

 173. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  artikel: VII

 174. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  artikel: 28

 175. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  artikel: 28

 176. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  artikel: 48d, 48a, 24

 177. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 3.78a

 178. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 1.2, 2.1, 2.12, 2.18, 2.19, 2.4, 2.6

 179. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  artikel: XIV

 180. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  artikel: 3a.1.1

 181. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 29g

 182. Wet op de loonbelasting 1964
  artikel: 35g, 10a, 12a, 11, 35

 183. Wet op de medische keuringen
  artikel: 1, 4

 184. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  artikel: V

 185. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  artikel: 33d, 82a, 30a, 1, 33

 186. Wet tegemoetkomingen loondomein
  artikel: 1.1, 2.14, 2.2, 2.6

 187. Wet verbetering hybride markt WGA
  artikel: I

 188. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  artikel: XVIII

 189. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  artikel: III, VIIIa

 190. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  artikel: 1

 191. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  artikel: VI

 192. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  artikel: XIII

 193. Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld
  artikel: III

 194. Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid
  artikel: IV

 195. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  artikel: II

 196. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006
  tekst: tekst

 197. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
  artikel: III

 198. Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, enz. (formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005–31/7/2007 en Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke macht 1/8/2007 tot 31/12/2010)
  artikel: IX

 199. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: V

 200. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  artikel: XXV

 201. Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten van arbeid en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)
  artikel: III

 202. Ziektewet
  artikel: 8a, 29b, 29f, 45g, 6, 11, 45, 64, 65, 107

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-01-2022)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35936

Aanhangig

35589

Aanhangig

35374

Aanhangig

35335

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 144

wijziging

24-01-2018
samen met
24-01-2018

Stb. 2018, 36
samen met
Stb. 2018, 37

31996
samen met
32399

wijziging

23-12-2015
samen met
17-11-2016
samen met
01-06-2016

Stb. 2015, 547
samen met
Stb. 2016, 444
samen met
Stb. 2016, 221

34194
samen met
34514
samen met
34336

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 867

32421

wijziging

02-07-2009
samen met
14-06-2014

Stb. 2009, 318
samen met
Stb. 2014, 216

31811
samen met
33818

01-01-2032

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

15-12-2021

Stb. 2021, 627

02-08-2022

wijziging

13-10-2021

Stb. 2021, 592

35613

26-11-2021

Stb. 2021, 595

01-01-2022

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

15-12-2021

Stb. 2021, 628

wijziging

03-12-2021

Stcrt. 2021, 49166

03-12-2021

Stcrt. 2021, 49166

21-12-2021

t/m 15-11-2021 a)

wijziging

15-12-2021

Stb. 2021, 627

35897

15-12-2021

Stb. 2021, 628

01-07-2021

wijziging

27-05-2021

Stb. 2021, 259

27-05-2021

Stb. 2021, 259

01-01-2021

wijziging

25-11-2020

Stb. 2020, 496

35494

30-11-2020

Stb. 2020, 497

wijziging

19-11-2020

Stcrt. 2020, 61666

19-11-2020

Stcrt. 2020, 61666

wijziging

08-03-2017

Stb. 2017, 110

34628

30-11-2020

Stb. 2020, 499

01-07-2020

wijziging

14-11-2018

Stb. 2018, 451

34967

17-11-2018

Stb. 2018, 452

19-03-2020

wijziging

05-02-2020

Stb. 2020, 67

35299

06-03-2020

Stb. 2020, 93

01-01-2020

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 484

wijziging

25-11-2019

Stcrt. 2019, 65478

25-11-2019

Stcrt. 2019, 65478

wijziging

24-04-2019

Stb. 2019, 185

35093

25-11-2019

Stb. 2019, 452

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

21-11-2019

Stb. 2019, 437

01-07-2019

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 24

34573

12-04-2017

Stb. 2017, 185

01-04-2019

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

14-06-2014

Stb. 2014, 216

01-01-2019

wijziging

23-11-2018

Stcrt. 2018, 67779

23-11-2018

Stcrt. 2018, 67779

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

08-11-2018

Stb. 2018, 425

wijziging

14-11-2016

Stb. 2016, 471

34528

08-11-2018

Stb. 2018, 425

23-11-2018

wijziging

17-10-2018

Stb. 2018, 424

34977

08-11-2018

Stb. 2018, 425

01-01-2018

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

wijziging

23-11-2017

Stcrt. 2017, 68641

23-11-2017

Stcrt. 2017, 68641

16-12-2017

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

01-10-2017

wijziging

16-01-2017

Stb. 2017, 78

34577

22-09-2017

Stb. 2017, 354

01-07-2017

wijziging

23-05-2017

Stb. 2017, 232

23-05-2017

Stb. 2017, 232

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 24

34573

12-04-2017

Stb. 2017, 185

wijziging

21-05-2012

Stb. 2012, 224

33065

21-05-2012

Stb. 2012, 224

01-01-2017

wijziging

28-11-2016

Stcrt. 2016, 65678

28-11-2016

Stcrt. 2016, 65678

wijziging

14-11-2016

Stb. 2016, 471

34528

26-11-2016

Stb. 2016, 472

wijziging

23-08-2016

Stb. 2016, 318

34396

27-10-2016

Stb. 2016, 421

wijziging

23-08-2016

Stb. 2016, 318

34396

26-11-2016

Stb. 2016, 472

wijziging

01-06-2016

Stb. 2016, 221

34336

08-06-2016

Stb. 2016, 222

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014
samen met
13-04-2015

Stb. 2014, 516
samen met
Stb. 2015, 151

wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 464

33241

13-10-2012
samen met
13-04-2015

Stb. 2012, 483
samen met
Stb. 2015, 151

08-12-2016

wijziging

14-11-2016

Stb. 2016, 471

34528

26-11-2016

Stb. 2016, 472

01-08-2016

t/m 01-01-2015 b)

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

29-06-2016

Stb. 2016, 270

01-01-2016

wijziging

23-12-2015

Stb. 2015, 547

34194

23-12-2015

Stb. 2015, 548

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

wijziging

10-11-2015

Stcrt. 2015, 41467

10-11-2015

Stcrt. 2015, 41467

wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 376

34073

14-10-2015

Stb. 2015, 377

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

11-12-2015

t/m 01-07-2015 c)

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

01-07-2015

wijziging

22-05-2015

Stb. 2015, 203

22-05-2015

Stb. 2015, 203

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

01-01-2015

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

26-11-2014

Stcrt. 2014, 34507

26-11-2014

Stcrt. 2014, 34507

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 270

33161

04-07-2014

Stb. 2014, 271

wijziging

02-07-2014

Stb. 2014, 269

33801

04-07-2014

Stb. 2014, 271

t/m 01-01-2012 d)

wijziging

19-06-2014

Stb. 2014, 238

33162

30-09-2014

Stb. 2014, 346

16-07-2014

t/m 01-07-2014 e)

wijziging

23-06-2014

Stb. 2014, 226

04-06-2014

Stb. 2014, 259

t/m 01-01-2014 f)

wijziging

04-06-2014
samen met
16-06-2014

Stb. 2014, 259
samen met
Stcrt. 2014, 19799

33726

04-06-2014

Stb. 2014, 259

01-04-2014

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

06-01-2014

wijziging

09-10-2013

Stb. 2013, 405

33579

28-11-2013

Stb. 2013, 494

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

wijziging

09-10-2013

Stb. 2013, 405

33579

25-11-2013

Stb. 2013, 497

wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 464

33241

13-10-2012
samen met
06-06-2013

Stb. 2012, 483
samen met
Stb. 2013, 214

01-07-2013

t/m 01-01-2013 g)

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 236

33556

14-06-2013

Stb. 2013, 261

wijziging

19-06-2013

Stb. 2013, 226

33455

25-06-2013

Stb. 2013, 258

01-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 675

33327

20-12-2012

Stb. 2012, 676

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 464

33241

13-10-2012

Stb. 2012, 483

wijziging

04-10-2012

Stb. 2012, 462

33207

11-10-2012

Stb. 2012, 498

wijziging

02-08-2012

Stb. 2012, 361

12-07-2012

Stb. 2012, 329

wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 288

32131

06-02-2012

Stb. 2012, 45

28-12-2012

wijziging

27-09-2012

Stb. 2012, 657

33133

27-09-2012

Stb. 2012, 657

01-07-2012

t/m 01-01-2012 h)

wijziging

21-05-2012

Stb. 2012, 224

33065

04-06-2012

Stb. 2012, 251

wijziging

29-03-2012

Stb. 2012, 198

32878

25-04-2012

Stb. 2012, 206

01-04-2012

wijziging

08-12-2011

Stb. 2012, 2

32846

08-03-2012

Stb. 2012, 109

01-03-2012

wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 867

32421

22-02-2012

Stb. 2012, 80

01-01-2012

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 650

32815

22-12-2011

Stb. 2011, 651

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 645

32701

22-12-2011

Stb. 2011, 645

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 618

33015

12-12-2011

Stb. 2011, 619

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 590

31577

06-12-2011

Stb. 2011, 608

01-07-2011

wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 299

32464

14-06-2011

Stb. 2011, 300

wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 838

32520

16-12-2010

Stb. 2010, 838

01-01-2011

wijziging

23-12-2010

Stb. 2010, 867

32421

23-12-2010

Stb. 2010, 868

wijziging

16-12-2010

Stb. 2010, 838

32520

23-12-2010

Stb. 2010, 839

wijziging

13-12-2010

Stb. 2010, 840

32435

23-12-2010

Stb. 2010, 877

10-10-2010

wijziging

17-05-2010

Stb. 2010, 350

31959

30-09-2010

Stb. 2010, 389

01-01-2010

wijziging

17-12-2009

Stb. 2009, 596

32037

23-12-2009

Stb. 2009, 623

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 589

31955

17-12-2009

Stb. 2009, 590

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 580

31780

15-12-2009

Stb. 2009, 581

22-12-2009

wijziging

03-12-2009

Stb. 2009, 542

31844

03-12-2009

Stb. 2009, 542

01-12-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 390

31893

04-09-2009

Stb. 2009, 391

01-10-2009

wijziging

01-07-2009

Stb. 2009, 282

31775

01-07-2009

Stb. 2009, 283

wijziging

18-06-2009

Stb. 2009, 384

31751

18-06-2009

Stb. 2009, 384

01-08-2009

t/m 01-01-2008 i)

wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

28-07-2009

t/m 01-01-2007 j)

wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

25-03-2009

wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 598

31707

29-12-2008

Stb. 2008, 599

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 590

31577

29-12-2008

Stb. 2008, 591

19-12-2008

wijziging

04-12-2008

Stb. 2008, 510

31586

04-12-2008

Stb. 2008, 510

01-11-2008

wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 414

31357

08-10-2008

Stb. 2008, 415

13-06-2008

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 199

31087

22-05-2008

Stb. 2008, 199

04-06-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 192

31366

29-05-2008

Stb. 2008, 192

01-05-2008

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 572

30034

23-08-2007

Stb. 2007, 305

01-01-2008

wijziging

20-12-2007

Stb. 2007, 564

30673

20-12-2007

Stb. 2007, 565

wijziging

12-12-2007

Stb. 2007, 557

31050

14-12-2007

Stb. 2007, 558

wijziging

12-12-2007
samen met
29-11-2007

Stb. 2007, 553
samen met
Stb. 2007, 551

30909
samen met
31229

14-12-2007

Stb. 2007, 554

wijziging

12-12-2007

Stb. 2007, 555

30970

14-12-2007

Stb. 2007, 556

wijziging

29-11-2007

Stb. 2007, 551

31229

14-12-2007

Stb. 2007, 552

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 703

30682

15-12-2006

Stb. 2006, 704

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 703

30682

30-11-2006

Stb. 2006, 703

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 703

30682

28-06-2006

Stb. 2006, 304

wijziging

28-06-2006

Stb. 2006, 303

30370

28-06-2006

Stb. 2006, 304

01-01-2007

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 673

30552

11-12-2006

Stb. 2006, 675

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 703

30682

15-12-2006

Stb. 2006, 704

wijziging

28-06-2006

Stb. 2006, 303

30370

28-06-2006

Stb. 2006, 304

t/m 29-12-2005 k)

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

11-12-2006

Stb. 2006, 698

23-12-2006

t/m 29-12-2005 l)

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 703

30682

15-12-2006

Stb. 2006, 704

01-10-2006

wijziging

28-06-2006

Stb. 2006, 303

30370

28-06-2006

Stb. 2006, 304

01-04-2006

wijziging

30-03-2006

Stb. 2006, 167

29738

30-03-2006

Stb. 2006, 168

01-01-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

09-12-2005

Stb. 2005, 649

29-12-2005

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

nieuwe-regeling

10-11-2005

Stb. 2005, 572

30034

02-12-2005

Stb. 2005, 619

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 572

30034

02-12-2005

Stb. 2005, 619

28-12-2005

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

09-12-2005

nieuwe-regeling

10-11-2005

Stb. 2005, 572

30034

02-12-2005

Stb. 2005, 619

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 79a

 • b) Heeft betrekking op Artikel 71

 • c) Heeft betrekking op Artikel 26

 • d) Heeft betrekking op Artikel 133g

 • e) Heeft betrekking op Artikel 63a

 • f) Heeft betrekking op Artikel 63a, Hoofdstuk 7a

 • g) Heeft betrekking op Artikel 97

 • h) Heeft betrekking op Artikel 133h

 • i) Heeft betrekking op Artikel 123c

 • j) Heeft betrekking op Artikel 15

 • k) Heeft betrekking op Artikel 51

 • l) Heeft betrekking op Artikel 18, Artikel 86