Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 3.28

 • 1

  Indien sprake is van nationale belangen kan Onze Minister, de gemeenteraad en provinciale staten gehoord, voor de daarbij betrokken gronden een inpassingsplan vaststellen. Het horen van de gemeenteraad en provinciale staten kan worden gecombineerd met het overleg, bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.

 • 2

  De afdelingen 3.1, 3.2 en 3.3, met uitzondering van artikel 3.8, vierde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor «bestemmingsplan» «inpassingsplan» wordt gelezen en voor «gemeentebestuur» «Onze Minister», en dat met betrekking tot artikel 3.1 en afdeling 3.2 Onze Minister in de plaats treedt van de gemeenteraad en van burgemeester en wethouders.

 • 3

  Bij inpassingsplan kan worden bepaald in hoeverre bestemmingsplannen binnen het plangebied van het inpassingsplan hun werking behouden. Voor zover de werking niet bij inpassingsplan is geregeld, wordt het inpassingsplan geacht deel uit te maken van het bestemmingsplan of de bestemmingsplannen waarop het betrekking heeft.

 • 4

  Onze Minister kan bij een besluit als bedoeld in het eerste lid bepalen dat hij:

  Onze Minister zendt terstond een afschrift aan burgemeester en wethouders van beschikkingen die zijn gegeven met toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in de eerste volzin.

 • 5

  De gemeenteraad is, respectievelijk provinciale staten zijn, vanaf het moment waarop het ontwerp van het inpassingsplan ter inzage is gelegd, niet langer bevoegd tot vaststelling van een bestemmingsplan respectievelijk inpassingsplan voor de gronden waarop het inpassingsplan, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft. De bedoelde bevoegdheid ontstaat weer tien jaar na vaststelling van het inpassingsplan, dan wel eerder, indien het inpassingsplan dat bepaalt.

 • 6

  De bevoegdheid tot het maken van provinciale verordeningen als bedoeld in artikel 4.1 blijft gehandhaafd voor zover deze verordeningen niet met een krachtens het eerste lid vastgesteld inpassingsplan in strijd zijn.

 • 7

  De bepalingen van een provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1 blijven buiten toepassing voor zover zij met een krachtens het eerste lid vastgesteld inpassingsplan in strijd zijn.

Informatie geldend op 25-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
  artikel: 2

 2. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
  artikel: 1

 3. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

 4. Besluit externe veiligheid buisleidingen
  artikel: 1

 5. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 2, 5, 13

 6. Besluit externe veiligheid transportroutes
  artikel: 1

 7. Besluit milieueffectrapportage
  bijlage: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage

 8. Besluit omgevingsrecht
  artikel: 3.2

 9. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  artikel: 1

 10. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  artikel: 7o

 11. Elektriciteitswet 1998
  artikel: 9c, 20b, 20d, 20ca

 12. Gaswet
  artikel: 39c, 39e

 13. Invoeringswet geluidproductieplafonds
  artikel: XI

 14. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  artikel: 1.7a

 15. Mijnbouwwet
  artikel: 141b

 16. Onteigeningswet
  artikel: 72a, 62, 77

 17. Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat
  artikel: 4

 18. Regeling basisnet
  artikel: 1

 19. Regeling externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 2

 20. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  artikel: 1

 21. Vuurwerkbesluit
  artikel: 4.2

 22. Wet geluidhinder
  artikel: 1

 23. Wet geurhinder en veehouderij
  artikel: 1

 24. Wet luchtvaart
  artikel: 8.1b

 25. Wet milieubeheer
  artikel: 5.16, 11.1

 26. Wet ruimtelijke ordening
  artikel: 3.35, 6.25, 6.6

 27. Wet voorkeursrecht gemeenten
  artikel: 9a, 1

 28. Woningwet
  artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(25-01-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

25-04-2013

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

01-10-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

31-03-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
24-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137

Inwtr. 1

01-07-2008

nieuwe-regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

Alg. 2

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

16-06-2008

Stb. 2008, 227

Opmerkingen

 • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010.

 • 2) Abusievelijk is op het derde lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.