Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Infrastructuur en Milieu

Afkortingen:

Wro

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0020449

Rechtsgebied

Ruimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht

Overheidsthema

Milieu, ruimte en water

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 25-01-2019

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn

 2. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s

 3. Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

 4. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving

 5. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

 6. Besluit externe veiligheid buisleidingen

 7. Besluit externe veiligheid inrichtingen

 8. Besluit externe veiligheid transportroutes

 9. Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering exploitatieovereenkomst Netuitbreiding Noordoostpolder

 11. Besluit ruimtelijke ordening

 12. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening

 13. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

 14. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn

 15. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk

 16. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 17. Wijzigingsbesluit Besluit milieu-effectrapportage 1994 enz. (technische aanpassing ten gevolge van modernisering regelgeving milieueffectrapportage)

 18. Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing van functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
  artikel: 2

 2. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)

 3. Activiteitenregeling milieubeheer
  bijlage: 4

 4. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 1, 2

 5. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
  artikel: 1

 6. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
  artikel: 5

 7. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  artikel: 5

 8. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  artikel: 1

 9. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  artikel: 1.1

 10. Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
  artikel: 9b, 6, 7

 11. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
  artikel: 1

 12. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 13

 13. Besluit inrichting landelijk gebied
  artikel: 31a

 14. Besluit ruimtelijke ordening
  artikel: 1.1.1, 3.1.3, 8.1.3

 15. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  artikel: 7a

 16. CBP Richtsnoeren
  tekst: tekst

 17. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  tekst: tekst

 18. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.15, 2.4

 19. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 20. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  artikel: 9.1.6, 9.2.3

 21. Kaderbesluit subsidies I en M
  artikel: 30

 22. Kaderwet subsidies I en M
  artikel: 17

 23. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 24. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 25. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 26. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 27. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 28. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 29. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 30. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  tekst: tekst

 31. Mijnbouwwet
  artikel: 7a, 141a, 18, 21

 32. Ontgrondingenwet
  artikel: 1

 33. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
  bijlage: 1

 34. Planwet verkeer en vervoer
  artikel: 10

 35. Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009
  artikel: 7a

 36. Regeling bodemkwaliteit
  bijlage: J

 37. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar

 38. Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden
  bijlage: 3

 39. Spoedwet wegverbreding
  artikel: 11

 40. Tracéwet
  artikel: 13

 41. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  bijlage: 2

 42. Waterwet
  artikel: 1.1

 43. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  artikel: 6c, 6b

 44. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  artikel: 1.1, 5.1, 5.13

 45. Wet geluidhinder
  artikel: 110a, 163, 165

 46. Wet milieubeheer
  artikel: 5.12b, 12.14

 47. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a

 48. Wijzigingswet Wet luchtvaart (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)
  artikel: VIII

 49. Wijzigingswet Wet ruimtelijke ordening, enz. (voorzien in wettelijke grondslag voor provinciaal medebewind en mogelijkheid tot afwijking van algemene regels)

 50. Woningwet
  artikel: 133

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(25-01-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

34986

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

wijziging

06-06-2011

Stb. 2011, 303

31546

wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

nieuwe-regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

01-07-2018

wijziging

18-04-2018

Stb. 2018, 138

34666

22-06-2018

Stb. 2018, 203

14-04-2016

wijziging

09-12-2015

Stb. 2015, 521

33872

01-04-2016

Stb. 2016, 139

01-07-2015

wijziging

14-12-2012

Stb. 2013, 20

32537

11-02-2015

Stb. 2015, 96

01-01-2015

wijziging

10-12-2014

Stb. 2014, 581

33976

10-12-2014

Stb. 2014, 581

01-11-2014

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

03-10-2014

Stb. 2014, 358

wijziging

21-06-2012
samen met
15-05-2013

Stb. 2012, 306
samen met
Stb. 2013, 189

32821
samen met
33222

03-10-2014

Stb. 2014, 358

25-04-2013

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

15-04-2013

Stb. 2013, 145

01-01-2013

wijziging

20-12-2012

Stb. 2012, 682

32450

20-12-2012

Stb. 2012, 684

01-10-2012

wijziging

21-06-2012

Stb. 2012, 306

32821

24-08-2012

Stb. 2012, 391

23-03-2012

wijziging

22-02-2012

Stb. 2012, 114

32844

22-02-2012

Stb. 2012, 114

01-01-2012

wijziging

01-12-2011

Stb. 2011, 595

32377

14-12-2011

Stb. 2011, 649

14-01-2011

wijziging

23-12-2010

Stb. 2011, 10

32488

23-12-2010

Stb. 2011, 10

01-10-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

25-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135

31953
samen met
32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

10-06-2010

Stb. 2010, 231

01-07-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

20-05-2010

Stb. 2010, 197

wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 20

31755

20-05-2010

Stb. 2010, 197

23-06-2010

wijziging

29-04-2010

Stb. 2010, 187

32277

09-06-2010

Stb. 2010, 230

31-03-2010

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 135

32127

18-03-2010
samen met
24-03-2010
samen met
18-03-2010

Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136

15-07-2009

t/m 01-07-2008 a)

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 297

31750

25-06-2009

Stb. 2009, 297

01-07-2009

wijziging

25-06-2009

Stb. 2009, 265

31124

25-06-2009

Stb. 2009, 266

01-07-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

24-05-2007
samen met
22-05-2008

Stb. 2007, 271
samen met
Stb. 2008, 180

30218
samen met
30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

wijziging

05-03-2007

Stb. 2007, 105

30544

16-06-2008

Stb. 2008, 227

nieuwe-regeling

20-10-2006

Stb. 2006, 566

28916

16-06-2008

Stb. 2008, 227

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 3.1, Artikel 3.6, Artikel 3.8, Artikel 3.12, Artikel 3.18, Artikel 3.20, Artikel 3.25, Artikel 3.30, Artikel 3.33, Artikel 3.34, Artikel 3.35, Artikel 3.36, Artikel 3.38, Artikel 3.41, Artikel 3.42, Artikel 4.1, Artikel 4.3, Artikel 6.12, Artikel 8.1, Artikel 8.2, Artikel 8.3, Artikel 8.4, Artikel 6.13, Artikel 6.14, Artikel 6.17, Artikel 3.36b, Artikel 7.10, Artikel 6.25, Artikel 3.9a, Afdeling 3.2a