Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 9

 • 1

  Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen.

 • 2

  Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn ontvangen heeft openbaarmaking plaats en wordt daarvan mededeling gedaan in de Staatscourant of een andere vanwege de overheid algemeen verkrijgbaar gestelde periodiek. Van een gehele of gedeeltelijke niet-openbaarmaking wordt op gelijke wijze mededeling gedaan.

 • 3

  De in het eerste lid bedoelde stukken kunnen worden openbaar gemaakt door deze:

  • a.

   op te nemen in een algemeen verkrijgbare uitgave,

  • b.

   afzonderlijk uit te geven en algemeen verkrijgbaar te stellen, of

  • c.

   ter inzage te leggen, in kopie te verstrekken of uit te lenen.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  tekst: tekst

 2. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  tekst: tekst

 3. Gezondheidswet
  artikel: 23

 4. Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze
  artikel: 7

 5. Wet op de Raad van State
  artikel: 26

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-1994

wijziging

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

01-05-1992

nieuwe-regeling

31-10-1991

Stb. 1991, 703

19859

10-04-1992

Stb. 1992, 185