Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 1a

 • 1

  Deze wet is van toepassing op de volgende bestuursorganen:

  • a.

   Onze Ministers;

  • b.

   de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;

  • c.

   bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de onder a en b genoemde organen werkzaam zijn;

  • d.

   andere bestuursorganen, voor zover niet bij algemene maatregel van bestuur uitgezonderd.

 • 2

  In afwijking van het eerste lid, onder d, is deze wet op de krachtens die bepaling uitgezonderde bestuursorganen van toepassing voorzover het gaat om het verstrekken van milieu-informatie.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bestuursorganen WNo en Wob

 2. Besluit toezicht financiële verslaggeving

 3. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  bijlage: : Wettelijk kader

 2. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  artikel: 1

 3. Besluit toezicht financiële verslaggeving

 4. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

 5. CBP Richtsnoeren
  tekst: tekst

 6. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  artikel: 57

 7. Wet openbaarheid van bestuur
  artikel: 10, 14

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

14-02-2005

wijziging

30-09-2004

Stb. 2004, 519

28835

01-02-2005

Stb. 2005, 66

Alg. 1

30-06-2003

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 356

30-06-1998

wijziging

18-06-1998

Stb. 1998, 356

25456

18-06-1998

Stb. 1998, 357

01-01-1994

nieuw

04-06-1992

Stb. 1992, 422

22061

23-12-1993

Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 • 1) De wijziging op het tweede lid kan niet worden doorgevoerd.