Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 2.7 [Geldend t/m 31-12-2023]

 • 1

  Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8.

 • 2

  Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

 • 3

  Gedeputeerde staten verlenen een vergunning als bedoeld in het tweede lid uitsluitend indien is voldaan aan artikel 2.8.

 • 4

  Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op projecten ten aanzien waarvan bij of krachtens enige wettelijke bepaling een besluit is vereist, indien bij of krachtens die wet is bepaald dat dat besluit uitsluitend wordt vastgesteld indien is voldaan aan artikel 2.8.

Informatie geldend op 23-12-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen

 2. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvullingswet natuur Omgevingswet
  artikel: 2.4

 2. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
  artikel: 1

 3. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  artikel: 1a, 2, 3

 4. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  artikel: 2.5.10

 5. Besluit natuurbescherming
  artikel: 1.3, 2.14, 5.13

 6. Besluit omgevingsrecht
  artikel: 2.2aa

 7. Besluit Toepassing van de rijkscoördinatieregeling op de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  bijlage: bijlage

 8. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
  artikel: 2, 3

 9. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.10

 10. Invoeringswet Omgevingswet
  artikel: 4.48

 11. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 12. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 13. Kavelbesluit VI windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  tekst: tekst

 14. Kavelbesluit VII windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  bijlage: II

 15. Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting
  artikel: 1

 16. Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie
  artikel: 1

 17. Omgevingsregeling
  artikel: 17a.15

 18. Regeling natuurbescherming
  artikel: 2.8c, 1.1, 5.1

 19. Regeling omgevingsrecht
  artikel: 8.1

 20. Regeling veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
  bijlage: 3

 21. Spoedwet wegverbreding
  artikel: 9

 22. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  artikel: 5, 11, 17

 23. Tracéwet
  artikel: 13

 24. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  artikel: 1, 2, 3, 4

 25. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  bijlage: bijlage

 26. Wet natuurbescherming
  artikel: 5.5a, 1.13a, 2.9a, 1.3, 2.8, 2.9, 4.4, 5.4, 5.5, 5.6, 7.2, 7.8, 8.6

 27. Wet windenergie op zee
  artikel: 5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(23-12-2023)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

35333

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

Alg. 1

01-01-2024

intrekking-regeling

08-07-2020

Stb. 2020, 310

34985

05-04-2023

Stb. 2023, 113

Alg. 2

17-02-2021

wijziging

20-01-2021

Stb. 2021, 27

35643

04-02-2021

Stb. 2021, 71

01-01-2020

wijziging

18-12-2019

Stb. 2019, 517

35347

18-12-2019

Stb. 2019, 518

01-01-2017

nieuwe-regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384

Opmerkingen

 • 1) Deze wijziging treedt niet meer in werking.

 • 2) Hoofdstuk 2 van Stb. 2020/310 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.