Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Artikel 2.7

 • 1

  Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid.

 • 2

  Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

 • 3

  Gedeputeerde staten verlenen een vergunning als bedoeld in het tweede lid uitsluitend indien is voldaan aan artikel 2.8.

 • 4

  Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing op projecten ten aanzien waarvan bij of krachtens enige wettelijke bepaling een besluit is vereist, indien bij of krachtens die wet is bepaald dat dat besluit uitsluitend wordt vastgesteld indien is voldaan aan artikel 2.8.

Informatie geldend op 11-02-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  artikel: 1a, 2, 3

 2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  artikel: 2.5.10

 3. Besluit natuurbescherming
  artikel: 1.3, 2.14, 2.7, 5.13

 4. Besluit OM-afdoening
  bijlage: II

 5. Besluit omgevingsrecht
  artikel: 2.2aa

 6. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.10

 7. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 8. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  tekst: tekst

 9. Regeling natuurbescherming
  artikel: 5.1

 10. Regeling omgevingsrecht
  artikel: 8.1

 11. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  bijlage: bij Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba Sv)

 12. Spoedwet wegverbreding
  artikel: 9

 13. Subsidieregeling sanering varkenshouderijen
  artikel: 5, 11, 17

 14. Tracéwet
  artikel: 13

 15. Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten
  artikel: 1, 2, 3, 4

 16. Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
  bijlage: 3

 17. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  bijlage: bijlage

 18. Wet natuurbescherming
  artikel: 5.5a, 1.3, 2.8, 2.9, 4.4, 5.4, 5.5, 5.6, 7.2, 7.8, 8.6, 9.4

 19. Wet op de economische delicten
  artikel: 1a

 20. Wet windenergie op zee
  artikel: 5

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(11-02-2020)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

35333

wijziging

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

01-01-2020

wijziging

18-12-2019

Stb. 2019, 517

35347

18-12-2019

Stb. 2019, 518

01-01-2017

nieuwe-regeling

16-12-2015

Stb. 2016, 34

33348

11-10-2016

Stb. 2016, 384