Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afkortingen:

WMO 2015
Wmo 2015

Niet officiële titel:

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0035362

Rechtsgebied

Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht

Overheidsthema

Gezondheid en zorg

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 02-07-2019

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

 2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998

 3. Besluit Jeugdwet

 4. Besluit langdurige zorg

 5. Besluit Normbedragen Voorzieningen UWV 2019

 6. Besluit vaststelling tijdstip recht verzekerde met modulair pakket op schoonhouden woonruimte thuis ex Wet langdurige zorg

 7. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 8. Regeling declaraties voor jeugdhulp, zorg en maatschappelijke ondersteuning

 9. Regeling indexering per 1 januari 2019 bedragen Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 10. Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet

 11. Regeling vaststelling bedragen ex Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 per 1 januari 2018

 12. Regeling vaststelling bedragen krachtens het Besluit langdurige zorg, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en ten behoeve van het overgangsrecht voor beschermd wonen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 13. Regeling vaststelling bedragen per 1 januari 2017 krachtens het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 14. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd

 15. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

 16. Uitvoeringsregeling Wmo 2015

 17. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg en Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (verlaging vermogensinkomensbijtelling, verkorting overgangstermijnen voor de hoge en lage eigen bijdrage, de termijn waarover het CAK een eigen bijdrage mag opleggen, introduceren van een abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen en een grondslag voor uitzonderen eenmalige letselschadevergoedingen van het vermogen dat meetelt voor de vermogensinkomensbijtelling)

 18. Wijzigingsbesluit Besluit langdurige zorg, enz. (aanpassen aftrek van vermogensbestanddelen voor bepalen vermogen)

 19. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)

 20. Wijzigingsregeling Regeling Jeugdwet, enz. (opnemen van derdenbeding in zorgovereenkomst)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

 1. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  tekst: tekst

 2. Algemene nabestaandenwet
  artikel: 57

 3. Algemene Ouderdomswet
  artikel: 20

 4. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2, 3

 5. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  artikel: 1
  bijlage: Boetedifferentiatie

 6. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  tekst: tekst

 7. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
  bijlage: Inleiding

 8. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  artikel: 21

 9. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  artikel: 1, 3, 4

 10. Besluit bijzondere militaire pensioenen
  artikel: 21

 11. Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen
  bijlage: 27b, 27h

 12. Besluit Jeugdwet
  artikel: 7.1.5

 13. Besluit langdurige zorg
  artikel: 3.3.1.3, 3.1.4, 3.3.2.2, 9.3

 14. Besluit op de huurtoeslag
  artikel: 3

 15. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

 16. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  artikel: 3
  bijlage: 1

 17. Besluit SUWI
  artikel: 5.7

 18. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3
  bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3

 19. Circulaire inwerkingtreding Woningwet 2015
  bijlage: bijlage

 20. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  tekst: tekst

 21. Kaderbesluit bpm
  tekst: tekst

 22. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 2, 4

 23. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  tekst: tekst

 24. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  tekst: tekst

 25. Participatiewet
  artikel: 10g

 26. Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
  circulaire.divisie: 4.2.10

 27. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  tekst: tekst

 28. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  tekst: tekst

 29. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2017
  tekst: tekst

 30. Protocol Accountantsonderzoek CAK Bestuurlijke verantwoording 2018
  tekst: tekst

 31. Protocol Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017
  tekst: tekst

 32. Regeling aanvullende taken zorgautoriteit
  artikel: 1

 33. Regeling Age Friendly Cultural Cities
  artikel: 1

 34. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  bijlage: bij artikel 2

 35. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  bijlage: 1

 36. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  bijlage: 4, 9

 37. Regeling instelling adviescommissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen
  artikel: 2

 38. Regeling Jeugdwet
  bijlage: 2

 39. Regeling langdurige zorg
  artikel: 5.7a, 9.6

 40. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  tekst: tekst

 41. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 4

 42. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3, 5

 43. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  tekst: tekst
  bijlage: 1, 3, 5

 44. Regeling nationale EZ-subsidies
  bijlage: 4.2.9

 45. Regeling protocol Prestatiemeting Wlz 2015
  tekst: tekst

 46. Regeling verslaggeving WTZi
  bijlage: 2

 47. Reïntegratiebesluit
  artikel: 7a

 48. Subsidieregeling donatie bij leven
  artikel: 4

 49. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  artikel: 1

 50. Subsidieregeling Tel mee met Taal
  bijlage: 1

 51. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  artikel: 13a

 52. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  artikel: 7a
  bijlage: B

 53. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  artikel: 8

 54. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  artikel: 1.1, 2.1, 7.1, 7.2

 55. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  artikel: 1
  bijlage: A

 56. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  tekst: tekst

 57. Verzamelwet SZW 2018
  artikel: XXB

 58. Verzamelwet VWS 2016

 59. Veteranenbesluit
  artikel: 12, 19

 60. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  artikel: 7.1e

 61. Werkloosheidswet
  artikel: 39

 62. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  artikel: 57

 63. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  artikel: 2:55, 3:47

 64. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

 65. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  artikel: 30

 66. Wet inkomstenbelasting 2001
  artikel: 3.104, 6.18

 67. Wet langdurige zorg
  artikel: 9.1.3, 10.1.2, 11.1.6, 11.4.1, 11.4.2, 3.3.6, 3.3.6a

 68. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  artikel: 54

 69. Wet op de omzetbelasting 1968
  artikel: 11

 70. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: 71

 71. Wpg-machtigingsbesluit schadebeperkende maatregelen zorgfraude
  artikel: 1

 72. Ziektewet
  artikel: 40

 73. Zorgverzekeringswet
  artikel: 14a

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(02-07-2019)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

33328

wijziging

05-06-2019

Stb. 2019, 224

34994

wijziging

24-04-2019

Stb. 2019, 185

35093

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

wijziging

24-01-2018

Stb. 2018, 37

32399

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

01-01-2020

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

13-02-2019

Stb. 2019, 74

01-07-2019

t/m 01-01-2018 a)
t/m 01-01-2019 b)

wijziging

22-05-2019

Stb. 2019, 221

35070

11-06-2019

Stb. 2019, 222

wijziging

27-03-2019

Stb. 2019, 140

35044

28-05-2019

Stb. 2019, 208

02-04-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 52

34874

18-03-2019

Stb. 2019, 129

01-04-2019

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 260

34629

22-02-2019

Stb. 2019, 111

09-03-2019

wijziging

23-01-2019

Stb. 2019, 73

34857

13-02-2019

Stb. 2019, 74

17-11-2018

wijziging

03-10-2018

Stb. 2018, 356

34923

05-11-2018

Stb. 2018, 416

01-08-2018

wijziging

21-03-2018

Stb. 2018, 94

34797

04-07-2018

Stb. 2018, 224

28-07-2018

t/m 25-05-2018 c)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

19-07-2018

wijziging

09-07-2014
samen met
18-05-2016

Stb. 2014, 280
samen met
Stb. 2016, 206

33841
samen met
34191

09-07-2014
samen met
18-05-2016

Stb. 2014, 280
samen met
Stb. 2016, 206

01-01-2018

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

01-08-2016

wijziging

08-06-2016

Stb. 2016, 268

34279

29-06-2016

Stb. 2016, 269

t/m 01-01-2015 d)

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

29-06-2016

Stb. 2016, 270

14-06-2016

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 215

33990

01-06-2016

Stb. 2016, 216

01-01-2015

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

nieuwe-regeling

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

wijziging

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

19-07-2014

nieuwe-regeling

09-07-2014

Stb. 2014, 280

33841

09-07-2014

Stb. 2014, 281

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 2.2.4, Artikel 8.2, Artikel 3a.1.2

 • b) Heeft betrekking op Artikel 2.2.4

 • c) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 3.4, Artikel 4.2.5, Artikel 5.1.1, Artikel 5.1.2, Artikel 5.1.3, Artikel 5.1.4, Artikel 5.1.5, Artikel 5.1.6, Artikel 5.2.1, Artikel 5.2.4, Artikel 5.2.5, Artikel 5.3.1, Artikel 5.3.2, Artikel 6.1

 • d) Heeft betrekking op Artikel 1.1.1, Artikel 4.2.12, Artikel 5.2.9, Artikel 7.34, Artikel 8.3, Artikel 8.11