Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Artikel 2.12

 • 1

  Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en:

  • a.

   indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:

   • 1°.

    met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,

   • 2°.

    in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of

   • 3°.

    in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;

  • b.

   indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking;

  • c.

   indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;

  • d.

   indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.

 • 2

  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°.

Informatie geldend op 03-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn

 2. Besluit externe veiligheid inrichtingen

 3. Besluit externe veiligheid transportroutes

 4. Besluit omgevingsrecht

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  artikel: 1.3c, 1.1

 2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  artikel: 2.10.3, 2.10.4, 2.5.17, 2.13.4, 2.14.2, 1.1, 1.2

 3. Besluit externe veiligheid buisleidingen
  artikel: 6, 8, 11

 4. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 2, 5, 13

 5. Besluit externe veiligheid transportroutes
  artikel: 2, 6, 12, 15

 6. Besluit geluidhinder
  artikel: 3.3, 4.13, 4.18, 4.2

 7. Besluit milieueffectrapportage
  bijlage: , behorende bij het Besluit milieueffectrapportage

 8. Besluit omgevingsrecht
  artikel: 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 5.18, 5.20, 6.12, 6.14, 6.18, 6.5, 6.6
  paragraaf: 2.3
  bijlage: II

 9. Besluit ruimtelijke ordening
  artikel: 1.1.2

 10. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  artikel: 7c, 6

 11. Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg
  artikel: 5

 12. Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg
  artikel: 2b

 13. Crisis- en herstelwet
  artikel: 2.10, 2.12, 2.23
  bijlage: I

 14. Invoeringswet geluidproductieplafonds
  artikel: XI

 15. Onteigeningswet
  artikel: 72a, 62, 77

 16. Regeling basisnet
  artikel: 1

 17. Regeling externe veiligheid inrichtingen
  artikel: 2

 18. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  artikel: 2

 19. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  bijlage: Tarieventabel

 20. Regeling plankosten exploitatieplan
  artikel: 1

 21. Reken- en meetvoorschrift geluid 2012
  artikel: 2.3

 22. Spoedwet wegverbreding
  artikel: 6, 11

 23. Tracéwet
  artikel: 13

 24. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  artikel: 1

 25. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  artikel: 2.9a, 1.1a, 2.10, 2.11, 2.14, 2.21, 2.22, 3.10, 3.12, 3.13

 26. Wet geluidhinder
  artikel: 76a, 110c, 1b, 1, 49, 58

 27. Wet geurhinder en veehouderij
  artikel: 1

 28. Wet luchtvaart
  artikel: 8.9

 29. Wet milieubeheer
  artikel: 5.12b, 5.16, 7.24, 11.1, 11.40, 11.43, 11.57, 11.62

 30. Wet ruimtelijke ordening
  artikel: 6.4a, 3.6a, 3.36b, 4.1a, 4.3a, 3.10, 3.30, 3.33, 3.35, 4.1, 4.3, 6.1, 6.12, 6.25, 6.6, 6.8, 6.9, 8.3

 31. Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer (systeem van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))
  artikel: II

 32. Wijzigingswet Crisis- en herstelwet, enz. (permanent maken van de Crisis- en herstelwet en verbeteringen op het terrein van omgevingsrecht)
  artikel: 3.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(03-08-2018)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-11-2014

wijziging

28-03-2013

Stb. 2013, 144

33135

03-10-2014

Stb. 2014, 358

Alg. 1

01-10-2010

nieuwe-regeling

06-11-2008

Stb. 2008, 496

30844

10-06-2010

Stb. 2010, 231

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

Alg. 2

Opmerkingen

 • 1) Artikel 3.1, derde lid, van Stb. 2013/144, zoals gewijzigd door Stb. 2013/226, artikel Xa, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.

 • 2) De artikelen 1.6, 1.7 en 1.10 van Stb. 2010/142 bevatten overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.