Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 35

 • 1

  De voorzitter van de veiligheidsregio kan een persoon onverwijld doen onderwerpen aan de maatregel van quarantaine om de verspreiding van infectieziekten behorend tot groep A tegen te gaan, indien:

  • a.

   er redenen zijn om aan te nemen dat die persoon recentelijk een dusdanig contact met een lijder of een vermoedelijke lijder aan een infectieziekte behorend tot groep A heeft gehad, dat deze persoon mogelijk met dezelfde ziekte is geïnfecteerd,

  • b.

   ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding van die infectieziekte, en

  • c.

   die persoon niet tot vrijwillige onderwerping aan die maatregel bereid is.

 • 2

  De voorzitter van de veiligheidsregio kan toestaan dat de quarantaine onder zonodig te stellen voorwaarden plaatsvindt in de woning van de af te zonderen persoon.

 • 3

  Tijdens de quarantaine wordt medisch toezicht verricht. Het toezicht wordt verricht onder medische verantwoordelijkheid van een door de gemeentelijke gezondheidsdienst aangewezen geneeskundige.

 • 4

  De quarantaine en het medisch toezicht vinden plaats onder zodanige voorwaarden en omstandigheden en gedurende een zodanige periode als noodzakelijk is om het gevaar, bedoeld in het eerste lid, onder b, af te wenden. Zodra redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gevaar is geweken of op minder ingrijpende wijze kan worden afgewend, heft de voorzitter van de veiligheidsregio de maatregel onverwijld op.

 • 5

  Artikel 31, derde en vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Informatie geldend op 04-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 2. Wet publieke gezondheid
  artikel: 58nb, 18, 37, 39, 40, 43, 44, 60, 68

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(04-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-12-2008

nieuwe-regeling

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482