Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Artikel 31

 • 1

  De voorzitter van de veiligheidsregio kan een persoon onverwijld ter isolatie in een ziekenhuis doen opnemen, indien:

  • a.

   de betrokkene lijdt aan een infectieziekte behorend tot groep A, dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de betrokkene daaraan lijdt,

  • b.

   ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding van die infectieziekte,

  • c.

   dit gevaar niet op andere wijze effectief kan worden afgewend, en

  • d.

   de betrokkene niet tot opneming ter isolatie bereid is.

 • 2

  De burgemeester kan een persoon onverwijld ter isolatie in een ziekenhuis doen opnemen, indien:

  • a.

   ten aanzien van de betrokkene de melding ingevolge artikel 22, derde lid, heeft plaatsgevonden, of de betrokkene lijdt aan een infectieziekte behorend tot groep B1,

  • b.

   ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat door verspreiding van die infectieziekte,

  • c.

   dit gevaar niet op andere wijze effectief kan worden afgewend, en

  • d.

   de betrokkene niet tot opneming ter isolatie bereid is.

 • 3

  De voorzitter van de veiligheidsregio dan wel de burgemeester kan een ter isolatie opgenomen persoon door een arts doen onderzoeken, indien:

  • a.

   ten gevolge van de infectieziekte onmiddellijk gevaar dreigt voor de gezondheid van derden,

  • b.

   de aard en de omvang van dit gevaar niet op andere wijze dan door onderzoek kunnen worden vastgesteld,

  • c.

   de uitkomst van het onderzoek noodzakelijk is om dit gevaar effectief te kunnen afwenden, en

  • d.

   de betrokkene niet bereid is het onderzoek te ondergaan.

 • 4

  De voorzitter van de veiligheidsregio dan wel de burgemeester kan een ter isolatie opgenomen persoon door een arts in het lichaam doen onderzoeken indien aan de voorwaarden, bedoeld in het derde lid, is voldaan en de rechter daartoe een machtiging heeft verleend.

 • 5

  Het onderzoek, bedoeld in het derde en vierde lid, omvat niet meer dan nodig is ter afwending van het gevaar voor derden.

Informatie geldend op 04-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 2. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
  artikel: 1

 3. Besluit aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, Wet publieke gezondheid
  artikel: 1

 4. Wet publieke gezondheid
  artikel: 18, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 60, 68

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(04-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-2010

wijziging

11-03-2010

Stb. 2010, 146

31968

24-06-2010

Stb. 2010, 252

01-12-2008

nieuwe-regeling

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482