Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Artikel 13

 • 1

  Onze Minister stelt elke vier jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid en een landelijk programma voor uitvoering van onderzoek vast op het gebied van de publieke gezondheid.

 • 2

  De gemeenteraad stelt binnen twee jaar na openbaarmaking van de nota, bedoeld in het eerste lid, een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast, waarin de raad in ieder geval aangeeft:

  • a.

   wat de gemeentelijke doelstellingen zijn ter uitvoering van de in de artikelen 2, 5, 5a en 6 genoemde taken,

  • b.

   welke acties in de bestreken periode worden ondernomen ter realisering van deze doelstellingen,

  • c.

   welke resultaten de gemeente in die periode wenst te behalen,

  • d.

   hoe het college van burgemeester en wethouders uitvoering geeft aan de in artikel 16 genoemde verplichting.

 • 3

  De gemeenteraad neemt bij het vaststellen van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid in ieder geval de landelijke prioriteiten in acht, zoals opgenomen in de landelijke nota gezondheidsbeleid.

Informatie geldend op 04-12-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Alcoholwet
  artikel: 43a

 2. Wet publieke gezondheid
  artikel: 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(04-12-2021)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

Aanhangig

35754

01-10-2011

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 285

32195

08-08-2011

Stb. 2011, 386

01-12-2008

nieuwe-regeling

09-10-2008

Stb. 2008, 460

31316

10-11-2008

Stb. 2008, 482