Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Bijlage A-III Taken direct toezichthouder

De volgende taken van de direct toezichthouder zijn bedoeld als richtlijnen. Deze lijst is niet uitputtend bedoeld.

Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

 • Toezicht op taakuitvoering boa. Aan boa’s wordt opsporingsbevoegdheid toegekend, doch met de nadrukkelijke opmerking dat het gebruik van deze opsporingsbevoegdheid zich dient te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de desbetreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket.

 • Krachtens mandaat afnemen van eden, verklaringen en beloften van boa’s (art. 21)

 • Geven van instructies aan boa’s met het oog op een goede samenwerking met de politie (art. 30)

 • Erop toezien dat boa’s de voor hen geldende instructies nakomen (art. 39, eerste lid)

 • Uitoefenen van dagelijks toezicht op de juiste uitoefening van bevoegdheden en een goede samenwerking met de politie door boa’s (art. 39, eerste lid)

 • Erop toezien dat werkgevers zorgdragen voor onderricht aan boa’s (art. 39, tweede lid)

 • Gevraagd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen aan de toezichthouder (art. 39, derde lid)

 • Verklaring afgeven met betrekking tot noodzaak opsporingsbevoegdheid

 • Verklaring afgeven met betrekking tot noodzaak politiebevoegdheden en geweldsmiddelen op basis van oordeel over aantal incidenten van minimaal de afgelopen 12 maanden

 • Uitbrengen advies met betrekking tot intrekken van een bestaande akte van opsporingsbevoegdheid

 • Bijdragen aan informatie voor toetsing betrouwbaarheid

 • Regelmatig overleg plegen met de toezichthouder over functioneren van boa’s (art. 40)

 • Verschaffen van gewenste informatie over boa’s aan Minister van Veiligheid en Justitie en College van procureurs-generaal (art. 40)

 • In ontvangst nemen van klachtafschrift van de werkgever (42 BBO)

 • Doorzenden foutief ontvangen klachten aan boa-werkgever

 • Adviseren van de toezichthouder over klacht over optreden van boa (art. 42)

 • Het niet in behandeling nemen van een klacht (42 BBO – politiebevoegdheden en geweldsmiddelen) uiterlijk binnen vier weken na ontvangst gemotiveerd schriftelijk aan klager mede delen

 • Bij in behandeling nemen van een schriftelijke klacht, een afschrift zenden aan beklaagde (BOA)

 • In ontvangst nemen van afschrift van de werkgever van de wijze van afdoening van de klacht

 • Opmaken van adviezen aan de Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot aangevraagde boa-aktes

 • Voeren van correspondentie over wijzigingen van wet- en regelgeving en beleid

 • Adviseren Minister van Veiligheid en Justitie bij het verlenen van een discretionaire ontheffing bekwaamheidseis

 • Frequent c.q. tussentijds toetsen op betrouwbaarheid boa

 • Onverenigbaarheid functies (BOA←→beveiliging) controleren

 • Afstemming plegen met andere KC’s bij overschrijding grondgebied andere regio’s

Regeling Toetsing Geweldbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar

 • Inname geweldsmiddelen

 • Inname geweldsmiddelen o.g.v. Wet Wapens en Munitie

 • Overeenstemming bereiken met boa-werkgever over gebruik politiebevoegdheden

 • Overeenstemming bereiken met boa-werkgever over gebruik geweldsmiddelen

 • Toezicht houden op de kwaliteit en objectiviteit van de toetsing (8.1 en 8.3 PW en middelen)

 • Meldingen niet geslaagde boa’s van toetser in ontvangst nemen

 • In ontvangst nemen van werkgeversjaarverslag m.b.t. deelname aan IBT-training

Ambtsinstructie voor de politie, Kmar en de boa’s

 • Als meerdere optreden van de boa met politiebevoegdheden en geweldsmiddelen; geven van aanwijzigingen gebruik politiebevoegdheden en geweldsmiddelen

 • Toezien op de geoefendheid van de boa met politiebevoegdheden en geweldsmiddelen

 • Meldingen van aanwending van politiebevoegdheden of geweldsmiddelen in ontvangst nemen en vastleggen (in vaste formats)

 • Zo spoedig mogelijk inlichten boa over afhandeling van de melding

 • Verklaring geven hoe RTGB-eisen worden gecontroleerd

Informatie geldend op 19-03-2015

Regelgeving die op dit bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die dit bijlage als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit bijlage

 1. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  bijlage: Bijlagen
  tekst: tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit bijlage

(19-03-2015)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2016

intrekking-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011
samen met

Stcrt. 2011, 926
samen met
Stcrt. 2014, 8467

Inwtr. 1

22-01-2011

nieuwe-regeling

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

10-01-2011

Stcrt. 2011, 926

Opmerkingen

 • 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2011/926 gesteld op 31 maart 2014.