Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Algemene informatie

Eerst verantwoordelijke ministerie:

Veiligheid en Justitie

Afkortingen:

BW
BW Boek 7
BW7

Niet officiële titel:

Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 7

Citeertitel:

De citeertitel is in de regeling vastgesteld

Soort regeling:

wet

Identificatienummer:

BWBR0005290

Rechtsgebied

Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht

Overheidsthema

Economie en ondernemen

Opmerkingen

Geen

Informatie geldend op 01-08-2020

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart

 2. Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet

 3. Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering

 4. Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst

 5. Besluit fondsen en spaarregelingen

 6. Besluit huurprijzen woonruimte

 7. Besluit kleine herstellingen

 8. Besluit kredietvergoeding

 9. Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding

 10. Besluit nadere regels oproepovereenkomsten

 11. Besluit servicekosten

 12. Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

 13. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

 14. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

 15. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV

 16. Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

 17. Ontslagregeling

 18. Pachtprijzenbesluit 2007

 19. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ

 20. Regeling compensatie transitievergoeding

 21. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter

 22. Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

 23. Regeling onwerkbaar weer

 24. Regeling UWV ontslagprocedure

 25. Uitvoeringsbesluit pacht

 26. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003

 27. Uitvoeringsregeling pacht

 28. Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging

 29. Vaststellingsbesluit totstandkoming AMvB bedoeld in artikel 137 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (percentage pandbeleningsvergoeding) en inwerkingtreding van de wet tot aanvulling van Burgerlijk Wetboek Boek 7 met nieuwe titel 2d (regels pandbeleningen)

 30. Wijzigingsregeling Ontslagregeling (afschaffing VAR en enkele andere wijzigingen)

 31. Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen)

Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  artikel: XVIc

 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  artikel: 1.1, 9.1

 3. Algemene wet bestuursrecht
  bijlage: 2

 4. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  tekst: tekst

 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)

 6. Boetebeleidsregel ACM 2014
  bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014

 7. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

 8. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  tekst: tekst

 9. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  artikel: 1

 10. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  artikel: 22

 11. Kadasterregeling 1994
  artikel: 41

 12. Pensioenwet
  artikel: 5

 13. Reparatiewet BZK 2014
  artikel: III

 14. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  artikel: XV

 15. Verzamelwet SZW 2015
  artikel: VI

 16. Verzamelwet SZW 2016
  artikel: VI

 17. Verzamelwet SZW 2017
  artikel: IV

 18. Verzamelwet SZW 2018
  artikel: IV0, IVA

 19. Verzamelwet SZW 2019
  artikel: V

 20. Verzamelwet SZW 2020
  artikel: IVb

 21. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  artikel: XXIV

 22. Wet aanpak schijnconstructies

 23. Wet arbeidsmarkt in balans
  artikel: I

 24. Wet doorstroming huurmarkt 2015

 25. Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
  artikel: I, IV

 26. Wet implementatie wijzigingen Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006

 27. Wet verbetering hybride markt WGA
  artikel: III

 28. Wet verbetering poortwachter
  artikel: III

 29. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  artikel: II, V

 30. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  artikel: 2a, 3

 31. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  artikel: I

 32. Wet zeevarenden
  artikel: 69d

 33. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)

 34. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7 (uitbreiding aansprakelijkheid voldoening verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg)

 35. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (aanvulling opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor tijdelijke huisvesting van jongeren)

 36. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (consumentenbescherming m.b.t. bepaalde aspecten van overeenkomsten (gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling) (PbEU L 33/10))

 37. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
  artikel: IV

 38. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van inkomen)
  artikel: IV

 39. Ziektewet
  artikel: 29b

Overzicht van wijzigingen voor dit regeling

(01-08-2020)

Ontstaansbron

Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Betreft

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Aanhangig

35518

Aanhangig

35516

Aanhangig

35498

Aanhangig

35488

Aanhangig

35440

Aanhangig

35408

Aanhangig

35335

Aanhangig

35124

Aanhangig

34836

Aanhangig

34521

Aanhangig

34154

Aanhangig

33018

Aanhangig

32406

Aanhangig

27274

wijziging

01-07-2020

Stb. 2020, 251

35392

wijziging

10-06-2020

Stb. 2020, 181

34768

wijziging

14-03-2020

Stb. 2020, 112

35133

wijziging

29-05-2019

Stb. 2019, 219

35074

wijziging

15-05-2019

Stb. 2019, 382

34453

wijziging

25-01-2017
samen met
28-03-2018

Stb. 2017, 24
samen met
Stb. 2018, 106

34573
samen met
34852

wijziging

13-07-2016

Stb. 2016, 290

34212

wijziging

14-04-2016
samen met
14-04-2016

Stb. 2016, 147
samen met
Stb. 2016, 148

33258
samen met
34105

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

wijziging

14-06-2014
samen met
11-07-2018

Stb. 2014, 216
samen met
Stb. 2018, 234

33818
samen met
34699

wijziging

11-12-2013
samen met
24-03-2014
samen met
07-10-2015

Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2015, 407

33243
samen met
32402

wijziging

18-06-2012
samen met
18-06-2012

Stb. 2012, 299
samen met
Stb. 2012, 300

31058
samen met
32426

wijziging

21-11-2002

Stb. 2002, 588

26932

wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 430

01-08-2020

wijziging

01-07-2020

Stb. 2020, 234

35252

08-07-2020

Stb. 2020, 276

01-07-2020

wijziging

14-11-2018

Stb. 2018, 451

34967

17-11-2018

Stb. 2018, 452

01-04-2020

wijziging

29-05-2019

Stb. 2019, 219

35074

11-07-2019
samen met
05-12-2019

Stb. 2019, 266
samen met
Stb. 2019, 474

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 234

34699

20-02-2019

Stb. 2019, 76

01-01-2020

wijziging

12-12-2019

Stcrt. 2019, 69523

12-12-2019

Stcrt. 2019, 69523

wijziging

11-12-2019

Stb. 2019, 483

35275

11-12-2019

Stb. 2019, 484

wijziging

05-06-2019

Stb. 2019, 224

34994

10-07-2019

Stb. 2019, 284

wijziging

29-05-2019

Stb. 2019, 219

35074

11-07-2019

Stb. 2019, 266

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 234

34699

20-02-2019

Stb. 2019, 76

wijziging

09-03-2017
samen met
17-04-2019

Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2019, 173

32550
samen met
35073

24-10-2019

Stb. 2019, 385

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

18-12-2019

Stb. 2019, 503

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

14-06-2014

Stb. 2014, 216

15-11-2019

wijziging

24-10-2019

Stb. 2019, 416

35194

12-11-2019

Stb. 2019, 417

14-09-2019

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 503

34813

08-02-2019
samen met
05-03-2019

Stb. 2019, 60
samen met
Stb. 2019, 114

16-03-2019

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 503

34813

08-02-2019
samen met
05-03-2019

Stb. 2019, 60
samen met
Stb. 2019, 114

19-02-2019

wijziging

05-12-2018

Stb. 2018, 503

34813

08-02-2019

Stb. 2019, 60

01-01-2019

wijziging

28-11-2018

Stb. 2018, 489

34842

11-12-2018

Stb. 2018, 491

wijziging

14-11-2018

Stb. 2018, 451

34967

17-11-2018

Stb. 2018, 452

wijziging

09-10-2018

Stcrt. 2018, 57904

09-10-2018

Stcrt. 2018, 57904

19-09-2018

wijziging

15-06-2018

Stb. 2018, 228

34887

07-09-2018

Stb. 2018, 312

28-07-2018

t/m 25-05-2018 a)

wijziging

11-07-2018

Stb. 2018, 247

34939

11-07-2018

Stb. 2018, 248

01-07-2018

wijziging

06-12-2017

Stb. 2018, 2

34688

06-12-2017

Stb. 2018, 2

13-06-2018

t/m 01-02-2018 b)

wijziging

28-03-2018

Stb. 2018, 106

34852

16-05-2018

Stb. 2018, 159

01-02-2018

wijziging

20-12-2017

Stb. 2018, 9

34794

22-01-2018

Stb. 2018, 10

01-01-2018

wijziging

29-11-2017

Stb. 2017, 484

34766

06-12-2017

Stb. 2017, 485

wijziging

02-10-2017

Stcrt. 2017, 56938

02-10-2017

Stcrt. 2017, 56938

10-10-2017

wijziging

31-05-2017

Stb. 2017, 250

34664

31-05-2017

Stb. 2017, 250

01-07-2017

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 24

34573

12-04-2017

Stb. 2017, 185

wijziging

25-01-2017

Stb. 2017, 25

34468

06-03-2017

Stb. 2017, 111

10-03-2017

wijziging

21-12-2016

Stb. 2017, 13

34413

22-02-2017

Stb. 2017, 81

01-01-2017

wijziging

26-10-2016

Stb. 2016, 420

34461

26-11-2016

Stb. 2016, 473

wijziging

25-10-2016

Stcrt. 2016, 58571

25-10-2016

Stcrt. 2016, 58571

wijziging

05-10-2016

Stb. 2016, 360

34442

17-11-2016

Stb. 2016, 438

wijziging

01-06-2016

Stb. 2016, 221

34336

08-06-2016

Stb. 2016, 222

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 158

34373

22-04-2016

Stb. 2016, 159

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 233

34108

16-06-2015
samen met
07-12-2015
samen met
19-05-2016

Stb. 2015, 234
samen met
Stb. 2015, 496
samen met
Stb. 2016, 198

08-12-2016

t/m 01-01-2016 c)

wijziging

14-11-2016

Stb. 2016, 471

34528

26-11-2016

Stb. 2016, 472

01-09-2016

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 199

34228

23-08-2016

Stb. 2016, 302

01-08-2016

wijziging

18-05-2016

Stb. 2016, 206

34191

29-06-2016

Stb. 2016, 270

14-07-2016

wijziging

23-03-2016

Stb. 2016, 265

34292

23-03-2016

Stb. 2016, 265

01-07-2016

wijziging

01-06-2016

Stb. 2016, 219

34408

08-06-2016

Stb. 2016, 220

wijziging

14-04-2016
samen met
14-04-2016

Stb. 2016, 158
samen met
Stb. 2016, 157

34373
samen met
34156

22-04-2016

Stb. 2016, 159

wijziging

14-04-2016

Stb. 2016, 157

34156

22-04-2016

Stb. 2016, 159

wijziging

14-04-2016
samen met
14-04-2016

Stb. 2016, 147
samen met
Stb. 2016, 148

33258
samen met
34105

22-04-2016

Stb. 2016, 196

wijziging

23-12-2015

Stb. 2016, 20

34207

01-04-2016

Stb. 2016, 135

01-04-2016

wijziging

30-03-2016

Stb. 2016, 124

34374

30-03-2016

Stb. 2016, 125

01-01-2016

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

wijziging

30-09-2015

Stb. 2015, 376

34073

14-10-2015

Stb. 2015, 377

wijziging

21-09-2015

Stcrt. 2015, 31852

21-09-2015

Stcrt. 2015, 31852

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 233

34108

16-06-2015

Stb. 2015, 234

11-12-2015

t/m 01-07-2015 d)

wijziging

25-11-2015

Stb. 2015, 464

34273

02-12-2015

Stb. 2015, 465

26-11-2015

wijziging

11-11-2015

Stb. 2015, 431

34208

16-11-2015

Stb. 2015, 435

01-07-2015

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 233

34108

16-06-2015

Stb. 2015, 234

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

14-06-2014

Stb. 2014, 216

19-06-2015

wijziging

04-06-2015

Stb. 2015, 220

34071

04-06-2015

Stb. 2015, 220

01-01-2015

wijziging

17-12-2014

Stb. 2014, 565

32855

17-12-2014

Stb. 2014, 566

wijziging

03-12-2014

Stb. 2014, 494

33891

09-12-2014

Stb. 2014, 521

wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 504

33988

10-12-2014

Stb. 2014, 516

wijziging

14-06-2014

Stb. 2014, 216

33818

10-07-2014

Stb. 2014, 274

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 248

32271

01-09-2014

Stb. 2014, 323

29-11-2014

t/m 16-03-2013 e)

wijziging

19-11-2014

Stb. 2014, 458

33951

19-11-2014

Stb. 2014, 458

01-08-2014

wijziging

25-06-2014

Stb. 2014, 253

33849

15-07-2014

Stb. 2014, 304

01-07-2014

wijziging

04-06-2014

Stb. 2014, 205

33698

25-06-2014

Stb. 2014, 234

wijziging

11-09-2013

Stb. 2013, 350

33334

13-03-2014

Stb. 2014, 123

13-06-2014

wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 140

33520

12-03-2014

Stb. 2014, 140

01-04-2014

wijziging

11-12-2013

Stb. 2013, 578

33243

11-02-2014

Stb. 2014, 93

06-01-2014

wijziging

10-07-2013

Stb. 2013, 316

33555

28-11-2013

Stb. 2013, 494

01-01-2014

wijziging

17-06-2013

Stb. 2013, 325

29048

17-06-2013
samen met
10-09-2013
samen met
17-06-2013

Stb. 2013, 325
samen met
Stb. 2013, 358
samen met
Stb. 2013, 326

20-08-2013

wijziging

06-07-2011

Stb. 2011, 394

32534

01-07-2013

Stb. 2013, 287

01-07-2013

wijziging

26-06-2013

Stb. 2013, 255

33126

26-06-2013

Stb. 2013, 256

16-03-2013

wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 89

33129

14-03-2013

Stb. 2013, 91

wijziging

14-03-2013

Stb. 2013, 90

33330

14-03-2013

Stb. 2013, 91

01-01-2013

wijziging

13-12-2012

Stb. 2012, 678

33236

13-12-2012

Stb. 2012, 693

01-10-2012

wijziging

24-11-2011

Stb. 2011, 573

32467

06-09-2012

Stb. 2012, 414

13-06-2012

t/m 20-01-2012 f)

wijziging

24-05-2012

Stb. 2012, 241

33059

24-05-2012

Stb. 2012, 241

01-01-2012

t/m 30-04-2011 g)

wijziging

22-12-2011

Stb. 2011, 670

32826

22-12-2011

Stb. 2011, 671

wijziging

27-10-2011

Stb. 2011, 500

32863

06-12-2011

Stb. 2011, 592

wijziging

26-05-2011

Stb. 2011, 318

32465

15-06-2011

Stb. 2011, 319

wijziging

30-06-2010

Stb. 2010, 274

32058

30-06-2010

Stb. 2010, 274

03-12-2011

wijziging

07-11-2011

Stb. 2011, 554

31832

07-11-2011

Stb. 2011, 554

25-05-2011

wijziging

19-05-2011

Stb. 2011, 246

32339

19-05-2011

Stb. 2011, 246

11-05-2011

wijziging

21-04-2011

Stb. 2011, 210

32457

21-04-2011

Stb. 2011, 210

23-02-2011

wijziging

27-01-2011

Stb. 2011, 50

32422

27-01-2011

Stb. 2011, 50

01-10-2010

wijziging

25-03-2010

Stb. 2010, 142

31953

10-06-2010

Stb. 2010, 231

09-07-2010

wijziging

30-06-2010

Stb. 2010, 274

32058

30-06-2010

Stb. 2010, 274

01-07-2010

wijziging

20-05-2010

Stb. 2010, 205

32038

11-06-2010

Stb. 2010, 206

wijziging

18-03-2010

Stb. 2010, 155

31285

24-06-2010

Stb. 2010, 248

wijziging

20-02-2010

Stb. 2010, 222

31358

20-02-2010

Stb. 2010, 222

wijziging

17-12-2009

Stb. 2010, 221

31518

17-12-2009

Stb. 2010, 221

01-04-2010

wijziging

23-12-2009

Stb. 2010, 28

31903

19-03-2010

Stb. 2010, 133

27-02-2010

wijziging

04-02-2010

Stb. 2010, 90

31528

04-02-2010

Stb. 2010, 90

01-01-2010

wijziging

23-12-2009

Stb. 2009, 620

31833

23-12-2009

Stb. 2009, 621

01-11-2009

wijziging

15-10-2009

Stb. 2009, 436

31892

15-10-2009

Stb. 2009, 436

01-08-2009

wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

28-07-2009

t/m 01-08-2008 h)

wijziging

02-07-2009

Stb. 2009, 318

31811

18-07-2009

Stb. 2009, 319

25-03-2009

wijziging

05-02-2009

Stb. 2009, 108

30907

10-03-2009

Stb. 2009, 135

01-01-2009

wijziging

29-12-2008

Stb. 2008, 600

31514

29-12-2008

Stb. 2008, 601

01-11-2008

wijziging

11-09-2008

Stb. 2008, 414

31357

08-10-2008

Stb. 2008, 415

15-10-2008

wijziging

25-09-2008

Stb. 2008, 397

30928

06-10-2008

Stb. 2008, 398

01-08-2008

wijziging

15-07-2008

Stb. 2008, 314

31226

15-07-2008

Stb. 2008, 315

01-07-2008

wijziging

22-05-2008

Stb. 2008, 180

30938

16-06-2008

Stb. 2008, 227

13-06-2008

wijziging

29-05-2008

Stb. 2008, 197

31295

29-05-2008

Stb. 2008, 197

01-05-2008

wijziging

25-02-2008

Stb. 2008, 70

30876

02-04-2008

Stb. 2008, 105

26-03-2008

wijziging

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31248

13-03-2008

Stb. 2008, 85

31-10-2007

t/m 01-09-2007 i)

wijziging

18-10-2007

Stb. 2007, 395

31107

18-10-2007

Stb. 2007, 395

01-09-2007

wijziging

26-04-2007

Stb. 2007, 163

30448

21-05-2007

Stb. 2007, 165

wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 666

30509

21-05-2007

Stb. 2007, 165

01-07-2007

wijziging

08-02-2007

Stb. 2007, 92

28494

18-06-2007

Stb. 2007, 227

01-04-2007

wijziging

21-12-2006

Stb. 2007, 27

29392

16-03-2007

Stb. 2007, 111

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 632

30532

26-02-2007

Stb. 2007, 89

01-01-2007

wijziging

14-12-2006

Stb. 2006, 682

30804

14-12-2006

Stb. 2006, 682

wijziging

07-12-2006

Stb. 2006, 706

30655

18-12-2006

Stb. 2006, 707

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 703

30682

15-12-2006

Stb. 2006, 704

wijziging

30-11-2006

Stb. 2006, 673

30552

11-12-2006

Stb. 2006, 675

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

wijziging

29-06-2006
samen met
30-11-2006

Stb. 2006, 351
samen met
Stb. 2006, 644

30131
samen met
30831

29-06-2006

Stb. 2006, 351

20-12-2006

wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 647

30614

06-12-2006

Stb. 2006, 648

18-10-2006

wijziging

05-10-2006

Stb. 2006, 469

30237

05-10-2006

Stb. 2006, 469

18-08-2006

wijziging

05-07-2006

Stb. 2006, 361

30386

16-08-2006

Stb. 2006, 362

15-07-2006

wijziging

01-06-2006

Stb. 2006, 270

29707

03-07-2006

Stb. 2006, 317

01-07-2006

wijziging

29-06-2006

Stb. 2006, 307

29858

29-06-2006

Stb. 2006, 307

01-03-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 29

30049

22-12-2005

Stb. 2006, 29

01-02-2006

t/m 01-04-2005 j)

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 29

30049

22-12-2005

Stb. 2006, 29

20-01-2006

wijziging

22-12-2005

Stb. 2006, 15

30138

22-12-2005

Stb. 2006, 16

01-01-2006

wijziging

09-01-2006
samen met
09-01-2006
samen met
18-04-2002
samen met
16-08-2002

Stb. 2006, 1
samen met
Stb. 2006, 2
samen met
Stb. 2002, 230
samen met
Stb. 2002, 429

27245

22-12-2005

Stb. 2005, 702

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 708

30238

22-12-2005

Stb. 2005, 709

wijziging

22-12-2005
samen met
22-12-2005
samen met
16-08-2002
samen met
18-04-2002

Stb. 2005, 700
samen met
Stb. 2005, 701
samen met
Stb. 2002, 429
samen met
Stb. 2002, 230

19529
samen met
30137
samen met
27245

22-12-2005

Stb. 2005, 702

wijziging

06-10-2005

Stb. 2005, 525

30124

09-12-2005

Stb. 2005, 649

wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 339

29507

15-12-2005

Stb. 2005, 677

wijziging

16-12-2004

Stb. 2005, 37

29531

18-10-2004

Stb. 2004, 548

wijziging

24-06-2004

Stb. 2004, 311

28219

18-10-2004

Stb. 2004, 548

30-12-2005

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 726

30091

22-12-2005

Stb. 2005, 726

29-12-2005

wijziging

22-12-2005

Stb. 2005, 710

30318

22-12-2005

Stb. 2005, 711

wijziging

10-11-2005

Stb. 2005, 573

30118

02-12-2005

Stb. 2005, 619

15-10-2005

wijziging

08-09-2005

Stb. 2005, 455

28863

29-09-2005

Stb. 2005, 484

01-09-2005

wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 65

27826

15-04-2005

Stb. 2005, 206

27-07-2005

wijziging

23-06-2005

Stb. 2005, 340

29414

16-07-2005

Stb. 2005, 380

01-07-2005

wijziging

07-04-2005

Stb. 2005, 202

29814

06-06-2005

Stb. 2005, 298

01-06-2005

wijziging

28-04-2005

Stb. 2005, 274

28467

23-05-2005

Stb. 2005, 278

27-04-2005

wijziging

03-02-2005

Stb. 2005, 65

27826

15-04-2005

Stb. 2005, 206

01-04-2005

wijziging

17-03-2005

Stb. 2005, 166

29298

23-03-2005

Stb. 2005, 167

14-07-2004

wijziging

01-07-2004

Stb. 2004, 328

29372

02-07-2004

Stb. 2004, 330

01-07-2004

wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 215

28958

17-06-2004

Stb. 2004, 275

19-05-2004

wijziging

22-04-2004

Stb. 2004, 189

28851

07-05-2004

Stb. 2004, 207

01-05-2004

wijziging

05-02-2004

Stb. 2004, 50

29217

05-02-2004

Stb. 2004, 50

01-01-2004

wijziging

19-12-2003

Stb. 2003, 555

29231

19-12-2003

Stb. 2003, 556

wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 628

27678

13-12-2001
samen met
04-12-2002

Stb. 2001, 685
samen met
Stb. 2002, 607

01-09-2003

wijziging

12-06-2003

Stb. 2003, 239

25-06-2003

Stb. 2003, 272

wijziging

05-06-2003
samen met
28-01-1999

Stb. 2003, 238
samen met
Stb. 1999, 30

23095
samen met
25836

25-06-2003

Stb. 2003, 272

wijziging

06-03-2003

Stb. 2003, 110

27809

25-06-2003

Stb. 2003, 272

wijziging

03-07-1997

Stb. 1997, 287

25-06-2003

Stb. 2003, 272

01-08-2003

wijziging

22-05-2003

Stb. 2003, 218

28064

02-06-2003

Stb. 2003, 230

wijziging

21-11-2002
samen met
22-05-2003
samen met
30-05-2002
samen met
16-08-2002
samen met
18-04-2002

Stb. 2002, 587
samen met
Stb. 2003, 219
samen met
Stb. 2002, 321
samen met
Stb. 2002, 429
samen met
Stb. 2002, 230

26089
samen met
28721
samen met
28195
samen met
27245

02-06-2003

Stb. 2003, 230

wijziging

21-11-2002
samen met
22-05-2003
samen met
18-04-2002
samen met
16-08-2002

Stb. 2002, 588
samen met
Stb. 2003, 219
samen met
Stb. 2002, 230
samen met
Stb. 2002, 429

26932
samen met
28721
samen met
27245

02-06-2003

Stb. 2003, 230

wijziging

21-11-2002

Stb. 2002, 588

26932

21-11-2002

Stb. 2002, 588

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

02-06-2003

Stb. 2003, 230

05-06-2003

wijziging

05-06-2003

Stb. 2003, 238

23095

05-06-2003

Stb. 2003, 238

01-06-2003

wijziging

14-03-2003

Stb. 2003, 141

27224

20-05-2003

Stb. 2003, 220

01-05-2003

wijziging

06-03-2003

Stb. 2003, 110

27809

07-04-2003

Stb. 2003, 151

01-01-2003

wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 429

11-11-2002

Stb. 2002, 558

wijziging

16-08-2002

Stb. 2002, 430

16-08-2002

Stb. 2002, 430

wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 230

27245

11-11-2002

Stb. 2002, 558

wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 227

17213

11-11-2002

Stb. 2002, 558

22-11-2002

wijziging

07-11-2002

Stb. 2002, 560

27661

07-11-2002

Stb. 2002, 560

01-07-2002

wijziging

18-04-2002

Stb. 2002, 215

27469

17-05-2002

Stb. 2002, 245

01-04-2002

wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 628

27678

13-12-2001

Stb. 2001, 685

01-01-2002

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 584

27878

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

06-12-2001

Stb. 2001, 581

27824

10-12-2001

Stb. 2001, 621

wijziging

29-11-2001

Stb. 2001, 625

27665

13-12-2001

Stb. 2001, 682

01-12-2001

wijziging

16-11-2001

Stb. 2001, 568

27208

20-11-2001

Stb. 2001, 569

01-09-2001

wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

02-03-2001

wijziging

13-12-2000

Stb. 2001, 11

26862

16-02-2001

Stb. 2001, 103

01-02-2001

wijziging

12-01-2001

Stb. 2001, 25

11-01-2001

Stb. 2001, 24

wijziging

21-12-2000

Stb. 2000, 617

26861

11-01-2001

Stb. 2001, 24

wijziging

30-11-2000
samen met
30-11-2000

Stb. 2000, 545
samen met
Stb. 2000, 546

26079
samen met
27079

30-11-2000

Stb. 2000, 545

01-01-2001

wijziging

13-12-2000

Stb. 2000, 635

27026

18-12-2000

Stb. 2000, 636

01-05-2000

wijziging

17-11-1994
samen met
17-11-1994

Stb. 1994, 837
samen met
Stb. 1994, 838

21561

17-11-1994

Stb. 1994, 837

01-11-1999

wijziging

18-03-1999

Stb. 1999, 184

25879

25-10-1999

Stb. 1999, 450

17-02-1999

wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

04-02-1999

Stb. 1999, 40

01-01-1999

wijziging

24-12-1998

Stb. 1998, 741

26257

02-06-1998

Stb. 1998, 332

wijziging

14-05-1998

Stb. 1998, 300

25263

02-06-1998

Stb. 1998, 332

01-12-1998

wijziging

25-06-1998

Stb. 1998, 446

23429

09-11-1998

Stb. 1998, 622

10-04-1998

wijziging

06-06-1996
samen met
14-03-1996
samen met
12-03-1998

Stb. 1996, 406
samen met
Stb. 1996, 188
samen met
Stb. 1998, 187

23438
samen met
20890

12-03-1998

Stb. 1998, 187

01-04-1998

wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 773

25189

21-02-1998

Stb. 1998, 127

04-03-1998

wijziging

19-02-1998
samen met
24-12-1998

Stb. 1998, 107
samen met
Stb. 1998, 741

24615
samen met
26257

19-02-1998

Stb. 1998, 107

01-02-1998

wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 776

24702

24-12-1997

Stb. 1997, 776

01-01-1998

wijziging

17-12-1997

Stb. 1997, 660

25407

19-12-1997

Stb. 1997, 746

wijziging

24-04-1997
samen met
24-12-1997

Stb. 1997, 178
samen met
Stb. 1997, 794

24776
samen met
25415

02-09-1997

Stb. 1997, 391

31-12-1997

t/m 01-04-1997 k)

wijziging

24-12-1997

Stb. 1997, 789

25641

24-12-1997

Stb. 1997, 789

11-07-1997

wijziging

03-07-1997

Stb. 1997, 287

25-06-1997

Stb. 1997, 288

wijziging

26-03-1997

Stb. 1997, 147

24449

25-06-1997

Stb. 1997, 288

01-07-1997

wijziging

25-06-1997

Stb. 1997, 266

24869

25-06-1997

Stb. 1997, 267

01-04-1997

wijziging

14-11-1996

Stb. 1996, 562

24770

10-01-1997

Stb. 1997, 37

wijziging

03-07-1996

Stb. 1996, 391

24498

10-01-1997

Stb. 1997, 37

wijziging

06-06-1996

Stb. 1996, 406

23438

10-01-1997

Stb. 1997, 37

wijziging

08-02-1996

Stb. 1996, 134

24439

10-01-1997

Stb. 1997, 37

wijziging

14-09-1995

Stb. 1995, 506

24166

10-01-1997

Stb. 1997, 37

15-12-1995

wijziging

06-12-1995

Stb. 1995, 592

24259

06-12-1995

Stb. 1995, 592

15-05-1995

wijziging

12-04-1995

Stb. 1995, 227

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

wijziging

30-01-1995

Stb. 1995, 207

23855

08-05-1995

Stb. 1995, 259

01-04-1995

wijziging

17-11-1994
samen met
17-11-1994

Stb. 1994, 837
samen met
Stb. 1994, 838

21561

13-12-1994

Stb. 1994, 845

01-09-1993

tekstplaatsing

14-07-1993

Stb. 1993, 374

25-06-1993

Stb. 1993, 373

wijziging

14-07-1993

Stb. 1993, 374

25-06-1993

Stb. 1993, 373

wijziging

27-05-1993

Stb. 1993, 309

17779

25-06-1993

Stb. 1993, 373

31-12-1992

tekstplaatsing

06-07-1993

Stb. 1993, 360

22506

24-12-1992

Stb. 1992, 689

wijziging

06-07-1993

Stb. 1993, 360

22506

04-12-1992

Stb. 1992, 698

wijziging

24-12-1992

Stb. 1992, 689

22506

24-12-1992

Stb. 1992, 689

01-01-1992

nieuwe-regeling

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

wijziging

22-11-1991

Stb. 1991, 600

22-11-1991

Stb. 1991, 600

nieuwe-regeling

28-12-1989

Stb. 1989, 616

17896

20-02-1990

Stb. 1990, 90

wijziging

28-12-1989

Stb. 1989, 616

17896

20-02-1990

Stb. 1990, 90

Opmerkingen

 • a) Heeft betrekking op Artikel 455, Artikel 456, Artikel 670

 • b) Heeft betrekking op Artikel 252a

 • c) Heeft betrekking op Artikel 686a

 • d) Heeft betrekking op Artikel 682, Artikel 682a

 • e) Heeft betrekking op Artikel 253

 • f) Heeft betrekking op Artikel 666

 • g) Heeft betrekking op Artikel 51, Artikel 514, Artikel 521a

 • h) Heeft betrekking op Artikel 664

 • i) Heeft betrekking op Artikel 317, Artikel 319, Artikel 325, Artikel 327, Artikel 358, Artikel 363, Artikel 365, Artikel 373, Artikel 374, Artikel 377, Artikel 378, Artikel 379, Artikel 383, Artikel 391, Artikel 395, Artikel 396, Artikel 397, Artikel 399, Artikel 399a, Artikel 399b, Artikel 399c, Artikel 399d, Artikel 399e

 • j) Heeft betrekking op Artikel 454

 • k) Heeft betrekking op Artikel 629, Artikel 635, Artikel 629a