Wat wordt verstaan onder bestaand stedelijk gebied en bestaand stads- en dorpsgebied (BSD)?

Antwoord

De Rijksladder spreekt van bestaand stedelijk gebied, de provincie heeft het over het Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD).

Toelichting

Gekozen is voor “stads- en dorps” in plaats van “stedelijk” om aan te geven dat het niet alleen om steden, maar ook om dorpen gaat. Dat is conform de bedoeling van het Bro:

Artikel 1.1.1, lid 1, h Bro
Bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.
Infrastructuur valt ook onder de definitie van stedelijk gebied.


In de Verordening Ruimte 2014 is een definitie van BSD opgenomen:

Artikel 2.1.1 lid 2 Verordening Ruimte
Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD): bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

Datum: 1 January 2016
Bron: Provincie Zuid-Holland